VREME 331. 22. FEBRUAR 1997.

Intervju: dr Stojan Babić – Pištalike za novu vladu

"Izlazak iz ekonomske krize u potpunosti zavisi od sposobnosti da se politički nagodimo sa glavnim igračima na svetskoj političkoj sceni"

Autorski tim jugoslovenskih ekonomskih stručnjaka iz renomiranih naučno-istraživačkih i finansijskih institucija u Beogradu, Podgorici i Vašingtonu (u "Vremenu" nazvan "Grupa 17") predložio je u proteklih nekoliko nedelja mere za izlazak iz krize.

Seriju razgovora o našoj ekonomskoj stvarnosti i merama koje se moraju sprovesti nastavljamo razgovorima sa stručnjacima iz "Grupe 17". Jedan od njih je i dr Stojan Babić, profesor beogradskog Ekonomskog fakulteta.

"VREME": Odmah posle pisma "Grupe 17" i mera za izlazak iz ekonomske krize čula se primedba da nije reč o nečem originalnom.

BABIĆ: Da, komentator Radio Beograda pokroviteljski i s prekorom reče da naše pismo javnosti ne sadrži ništa novo, tj. da otkriva rupu na saksiji. Tačno, ali ne sasvim. Predlog mera za izlazak iz krize sačinili su ljudi koji su, mada u tome nisu i jedini, dobro upućeni u pitanja struke. Tranzicija društava nekadašnjeg socijalističkog sveta već je pokazao da se rešenje ne traži eksperimentima, tako dragim onima koji poseduju moć, ali ne i kompetenciju. Rezultati analiza tranzicije koje su uradili Svetska banka, Evropska banka za obnovu i razvoj. Ekonomska komisija za Evropu Ujedinjenih nacija, Institut za uporedne ekonomske studije u Beču, da pomenem samo neke od najvažnijih, dobro su poznati svakom članu grupe i ušli su u predlog mera za izlazak iz ekonomske katastrofe. U ovom dokumentu – što je novina za naše uslove – neuvijeno se ukazuje na političke preduslove izlaska iz krize. Zbog apsolutnog nepoverenja građana u državu nema štednje unutar bankarskog sektora, nema investicija, pa

time ni ekonomskog rasta i oporavka. Zato je preduslov ekonomskog oporavka politički: odlazak nomenklature koja je razorila državu, uništila privredu i izgubila poverenje građana. U pismu javnosti napisali smo daje reč o rukovodećim garniturama SPS-a, JUL-a i Nove demokratije. Marjanovići, Kontići, Šainovići, Tomići, Kundaci i slični sigurno ne mogu zadobiti poverenje publike.

Intervju: dr Stojan Babić - Pištalike za novu vladu 1

VREME 331. 22. FEBRUAR 1997.

Koji su osnovni elementi "arhitekture" programa koji nudite?

Mogućnost ekonomskog oporavka uslovljena je procesima makroekonomske stabilizacije i liberalizacije, privatizacije, kao i odnosima sa međunarodnim ekonomskim institucijama, pri čemu se ovi procesi moraju posmatrati "u paketu".

Privatizacija, tj. ukidanje društvene svojine, osnovna je poluga uspostavljanja ekonomske osnove demokratskog društva. Mi smo jedina zemlja na svetu u kojoj postoji "društvena" svojina. Ovakav svojinski oblik ekonomski je najmanje efikasan i, što je još gore, on je osnova za nelegitimno prisvajanje društvene, pa time i političke moći. Ovaj svojinski oblik predstavlja osnovu klijentelizma, nejasnog imovinsko- pravnog režima ekonomske aktivnosti, i, na kraju, osnovu uzurpacije sudstva i čitavog pravnog sistema. S druge strane, da bi privatizacija bila politički održiva, mora biti prihvaćena kao pravična. A to, opet, znači da se prethodno moraju obezbediti makroekonomska stabilnost i otkloniti monopoli. Makroekonomska

stabilnost može se postići samo uz otklanjanje brojnih deficita. Treba stalno imati na umu da je naša privreda u stanju opšteg bankrotstva. Njeni gubici veći su od amortizacije, što znači da jedemo supstancu kapitala. Penzijski fondovi su prazni, dug države po staroj deviznoj štednji je oko 6,5 milijardi DEM, a spoljni dug oko 13,5 milijardi DEM. Uz nedovoljno iskorišćene kapacitete, koje danas imamo u privredi, za skroman ekonomski rast od 4 odsto godišnje, deficit platnog bilansa dostiže skoro 2,5 milijarde DEM. Jugoslavija nije povratila svoje članstvo u Svetskoj banci i Međunarodnom monetarnom fondu, niti je postala član Svetske trgovinske organizacije. Izlazak iz krize je apsolutno nemoguć ako se ne normalizuju odnosi sa ovim međunarodnim ekonomskim institucijama, jer u suprotnom neće biti moguće reprogramirati inostrani i sanirati unutrašnji devizni duga, niti će biti svežeg inostranog kapitala. I tako smo stigli u politički epicentar, odnosno rešenje problema tzv. spoljnog zida sankcija, čije je ukidanje preduslov za povratak Jugoslavije u pomenute institucije.

Na Filozofskom i Ekonomskom fakultetu u prepunim amfiteatrima studenti su aplauzom podržali argumente članova tima. Da li ste bili iznenađeni?

Ne, zašto bih bio? Današnja vlast pred neupućenima (a studenti to sigurno nisu) nepošteno prećutkuje šta je, zapravo, ušlov za skidanje tzv. spoljnog zida sankcija, čije postojanje kontroliše američka administracija preko svog dominantnog mesta u navedenim institucijama. Preduslovi za skidanje "spoljnog zida" sankcija su poštovanje ljudskih prava, tj. demokratizacija. i rešavanje problema autonomije Kosova na način prihvatljiv za sve zainteresovane strane. To je realnost, bez rešenja tih političkih pitanja nije moguć ni ekonomski oporavak. To jasno treba reći svakom građaninu ove zemlje. Da i oni znaju, a ne samo studenti. Tako dolazimo do zaključka da izlazak iz ekonomske krize u potpunosti zavisi od sposobnosti da se politički nagodimo sa glavnim igračima na svetskoj političkoj sceni. Mera te sposobnosti biće, po mom dubokom ubedenju, i mera istinskog patriotizma. Rečeno je da se "Srbija saginjati neće". I nije, ali su se mnogi počeli saginjati po pikavac. Onaj ko priča o nacionalnom dostojanstvu u opštoj bedi. a sam zgrće milione, obična je protuva.

Druga načelna primedba koja se u javnosti upućuje "Grupi 17" jeste nerazrađenost mera, na primer programa privatizacije.

Odmah treba reći da je najširoj javnosti ponuđen skup osnovnih mera kojima se definiše filozofija izgradnje novog ekonomskog sistema i da je, zapravo, ponuđena platforma za traženje društvenog konsenzusa. Reč je, dakle, o osnovama jednog operativnog programa koji tek treba sačiniti. Ali, pre toga treba postići društveni konsenzus svih unutrašnjih aktera – političkih stranaka, sindikata itd. Uspostavljanje konsenzusa je proces definisanja pravila, između ostalog i privatizacije. U suprotnom, trčalo bi se pred rudu.

Takode, poznato je da postoje četiri osnovna oblika privatizacije: prodaja strateškim investitorima, interna privatizacija (menadžeri i radnici postaju akcionari), vaučerska masovna privatizacija i divlja privatizacija. Divlja privatizacija daje najslabije rezultate (prihodi države, pravičnost, ekonomska efikasnost), a upravo taj oblik privatizacije mi danas imamo. Naša je ideja da se proces privatizacije hitno institucionalizuje, da postane predmet političkog dogovora i da bude otvoren proces, dakle proces koji podleže javnoj kontroli. Dosadašnje iskustvo zemalja u tranziciji ukazuje da je i od izbora modela privatizacije (na primer interna, vaučerska ili neka kombinacija) važnija doslednost samog procesa, koja jača poverenje stanovništ

va u trajnost i održivost čitavog poduhvata. Na kraju, rezume se da je najbolja direktna prodaja strateškim investitorima, jer oni donose preduzetništvo, tehnološka unapređenja i keš za popunjavanje državne blagajne. Problem je u tome što se to ne sme raditi kao što se pokušava sa telefonijom PTT Srbije – praktično inkognito, bez kontrole, licitacije i nadmetanja i bez prethodnog regulisanja čitavog sektora, odnosno njegove liberalizacije.

Vaša platforma je liberalistička?

Utoliko što je reč o liberalističkom "programu" koji je usmeren na rušenje svih monopola. Šta. na primer, znači liberalizacija PTT telefonije? Reč je o monopolu i nije svejedno da li će strateški investitor imati potpunu slobodu određivanja cene impulsa. Potrebno je ovu slobodu ograničiti, najbolje konkurencijom. Liberalizacija znači slobodu da na tržište ude svako koje za to zainteresovan i ekonomski sposoban. Merama se, na primer, predviđa ukidanje svih kontingenata za uvoz i izvoz, izuzimajući zanemarljiv procenat artikala. Tako će za demonstracije protiv nove vlade svako moći da uveze pištaljke. Tu nekog ekstra profita neće biti.

Program, odnosno skup ponuđenih mera, možemo da posmatramo i kao specifičan proizvod. Kolika je njegova cena i kome će biti ispostavljen račun?

Reč je o proizvodu koji zovemo "tranzicija", prelazak na ekonomski sistem demokratskog društva. Kod nas je ovaj proces već uveliko započet, ali pervertirano i "podzemnim vodama". Već imamo praktično po 1,5 milion stvarno ne

zaposlenih lica. efektivno zaposlenih i penzionera. Stvarna stopa nezaposlenosti je, dakle, 50 odsto – svaki drugi radno sposoban građanin ove zemlje je nezaposlen! Kada se ima u vidu i mizerno nizak nivo postojećih nadnica i penzija, kao i bedan kvalitet zdravstvenih usluga, ne mogu da zamislim način na koji može da se izgubi i nešto od preostale sirotinje. Naša je ideja da se smanjenjem poreskih stopa stimuliše izlazak iz sive ekonomije i tako povećaju ukupni prihodi javnih fondova, da se stimulišu programi samozapošljavanja, da se garantovanjem važećih propisa (odnosno zabranom njihovog retroaktivnog menjanja) stimuliše ulaganja u nešpekulativne aktivnosti, a time i porast zaposlenosti. Takode, da se poreske obaveze određuju prema stvarnoj ekonomskoj snazi. Stabilizacija uslova poljoprivredne proizvodnje doprinela bi i povratnom transferu radne snage iz gradova i pretrpanih industrijskih delatnosti u agrar. Naravno, u razradi programa biće neophodne i konkretne kvantifikacije, kako bi se potpomogla borba protiv siromaštva.

Na kraju, ako bi ponuđeni program dobio zeleno političko svetio, da li bi bio i uspešan?

Nobelovac Robert Lukas razvio je svoju ekonomsku teoriju racionalnih očekivanja na jednostavnoj pretpostavci da ljudi mogu da greše. ali ne mogu da greše sistematski, stalno. Oni su, jednostavno, racionalna bića, a ne magarci. Drugi način da se ova teorija opiše metaforom jeste da u privredi u kojoj svi subjekti veruju da će godišnja stopa inflacije biti 10 odsto, stvarna stopa inflacije na kraju godine i jeste 10 odsto! Kada građani masovno protestuju tri zimska meseca, mirno i bez nasilja, kada studenti svesno žrtvuju školsku godinu u ime "apstraktnih" ciljeva pravde, onda to za mene znači da su rešili da potraže sreću ovde, u ovoj zemlji, i da veruju da je ona dostižna. Dok veruju da mogu da žive u normalnom društvu. Program koji smo ponudili definiše njegovu ekonomsku osnovu. Zato je taj program i razuman i stvaran. ■

Iz istog broja

VREME 308 . 14. septembar 1996.

Dragiša Pavlović (1943-1996)

Milan Milošević

VREME BR 6 • 3 DECEMBAR 1990.

Izjava mog ministra

Jug Grizelj

VREME BR 6 • 3 DECEMBAR 1990.

Srbija u poslednjoj jednopartijskoj nedelji

MILAN MILOŠEVIĆ, ROKSANDA NINČIĆ, FLIP MLADENOVIĆ i STOJAN CEROVlĆ

VREME | BR. 407 | 8. AVGUST 1998.

Žene u srpskoj istoriji – Oficirke

Dr Mile Bjelajac Izbor: Milan Milošević

VREME 409 | 22. avgust 1998.

Žene u srpskoj istoriji – Ravnogorke

Bojan B. Dimitrijević Izbor: Milan Milošević

VREME BR. 12 | 14. JANUAR 1991.

Jug Grizelj (1926-1991)

ŽIVORAD KOVAĆEVIĆ

Vreme br. 29 • 13. maj 1991.

U boj u boj, za narod svoj

BORKA PAVIĆEVIĆ

VREME vanredni brojevi od 27. mart – 26. jun 1999

PRILOG KULTURI SEĆANJA: Ratno Vreme

Milan Milošević i ekipa izveštača Vremena

VREME 323. 28. decembar 1996.

Dve Srbije u jednom gradu: Sloba u toplom zecu

Milan Milošević s Pericom Vučinićem i Urošem Komlenovićem

VREME BR. 281. 9. MART 1995.

Srbija u razbijenom ogledalu: U mesecu mau kad ruže cvetau

Milan Milošević

VREME BR. 77. 13 APRIL 1992.

Promeniti nešto, da bi sve ostalo isto

Milan Milošević

VREME BR 280. 2. MART 1996.

Siromaštvo: Žene jedu poslednje

KATERINA BERTINI

VREME BR. 280. 2. MART 1996.

Hrvatska: HDZ protiv svih – Strah od pokojnice

JELENA LOVRIĆ

VREME BR 289. 4. MAJ 1996.

Taras Kennauner: Odgovor Nebojši Popovu – Pismo srpskom prijatelju

Taras Kermauner, Nebojša Popov

VREME BR 254. 4. SEPTEMBAR 1995.

Krunski svedok: Ivan Stambolić – “Put u bespuće”

Slobodan Inić, pripremila Roksanda Ninčić

VREME BR. 261. 23. OKTOBAR 1995.

Pouke jedne knjige: Društvena nemoć

SLOBODAN INIĆ

VREME BR. 256. 18. SEPTEMBAR 1995.

Iz ličnog ugla: O ilizijama i novcu

Branko Milanović

VREME 321. 14. DECEMBAR 1996.

Idu dani: Srbija se vraća kući

BRANKO BALETIĆ

VREME BR. 289. 4. MAJ 1996.

Nojeva politika

LASLO SEKELj

VREME BR. 283. 23. MART 1996.

Neopreznosti stručnjaka

Vladan A. Vasilijević

VREME BR: 323. 28. DECEMBAR 1996.

Politički autizam

MILENKO KARAN

VREME 323. 28. DECEMBAR 1996.

REAGOVANJA: Žrtve bez prava

Miodrag Milić, Konstantin Obradović

VREME BR. 255. 11. SEPTEMBAR 1995.

UVODNIK – Užas i nada

VESNA KRMPOTIĆ

VREME BR. 290. 11. MAJ 1996.

Iz ličnog u gla: Zenit naše istorije

Radomir Konstantinović

VREME BR. 23. 1. APRIL 1991.

DOKUMENTI VREMENA: Događaji pred 27. mart

Mihailo KonstantinovIć

VREME BR. 357. 23. AVGUST 1997.

Dokumenti: Epistola – Strah i nada, Zemun 1997.

Priredio: Milan Milošević

VREME BR. 105. 26. OKTOBAR 1992.

Gmizaće dok se ne usmrde

Koča Popović, priredio Gojko Tešić

VREME BR. 105. 26. OKTOBAR 1992.

Evropski duh

Gojko Tešić

VREME BR. 25. 15. APRIL 1991.

Dokumenti: Ako ne umemo dobro da radimo, bar ćemo znati dobro da se tučemo

Priredio: Milan Milošević

VREME BR. 12. 14. JANUAR 1991.

Marko Nikezić (1921 – 1991)

Zoran Jeličić

VREME BR. 273. 13. JANUAR 1996.

Što Srbin zamera Slovencu

Miljenko Jergović

VREME BR. 273. 13. JANUAR 1996.

Gazimestansko otrežnjenje

Tibor Varadi

VREME BR. 287. 20. APRIL 1996.

Iz stručnog ugla: Savezna vlada protiv guvernera

Miroljub Labus

VREME BR. 5. 26. NOVEMBAR 1990

Šta mi se događa: Nacionalno nepodoban

Ranko Munitić

VREME BR. 1-5. 29. OKTOBAR - 26. NOVEMBAR 1990.

DOKUMENTI VREMENA: AGONIJA SKJ

Andrija Čolak

VREME BR. 1-5. 29. OKTOBAR - 26. NOVEMBAR 1990.

DOKUMENTI VREMENA: AGONIJA SKJ

VREME BR. 298. 6. JUL 1996.

Širenje “srpske istine”

MlODRAG STANISAVLjEVIĆ

VREME 321. 14. DECEMBAR 1996.

Intelektualci i protest – Moralni delikti

Mirjana Miočinović

VREME | 288 |27. APRIL 1996.

Iz ličnog ugla – Sudbina igrača

Miloš Mišović

VREME BR. 1 | 29. OKTOBAR 1991.

SVET I MI – Velika prilika znatna konfuzija

DRAGIŠA BOŠKOVIĆ

VREME | BR. 45 | 2. SEPTEMBAR 1991.

INTERVJU – Milovan Đilas

Dimitrije Boarov

VREME BR. 441 | 19. jun 1999.

KRAJ RATA – Povlačenje,13 dana pre Vidovdana

Nenad Lj. Stefanović

VREME 382| 16. MAJ 1998.

Stav: Univerzalna sve- ili ne-znalica

SERGIJE LUKAČ

VREME br. 245 | 16. NOVEMBAR 1996.

Televizija i demokratija – Hipnotisani u Bastilji

Milan Milošević

VREME BR. 279. | 24. FEBRUAR 1995.

Direktan prenos zatvaranja

Milan Milošević

VREME BR.1119 | 14. JUN 2012.

Protokoli i njihove poruke

Dragoslav Grujić i Dokumentacioni centar "Vreme"

VREME BR.876 | 18. OKTOBAR 2007.

Ko mi je stavio bombe na prozor?

Dejan Anastasijević

VREME BR.709 | 5. AVGUST 2004.

Duša

Aleksandar Ćirić

Vreme 476| 19. februar 2000.

Špageti-egzorcizam

Frano Cetinić

VREME BR.1081 | 22. SEPTEMBAR 2011.

Između Meke i Brisela

Safeta Biševac

VREME BR.114 | 28. DECEMBAR 1992.

Stvarno i moguće

Milan Milošević

VREME BR.114 | 28. DECEMBAR 1992.

Izbori, pobednici i poraženi – Uzdanje u glupost

Stojan Cerović

VREME BR. 500 | 5. AVGUST 2000.

Vic

F. Š

VREME |BR. 1106 15. MART 2012.

Upozorenje na koje niko nije obratio pažnju

Jasmina Lazić

VREME BR. 690. 25. MART 2004.

Kosovo, 17. mart 2004.

Milan Milošević, Nenad Lj. Stefanović

VREME BR.1266 | 9. APRIL 2015.

Slučaj helikopter – Politička anatomija tragedije

Miloš Vasić

VREME BR.1315 | 17. MART 2016.

Neuhvatljiva lakoća glume i života

Đorđe Matić

VREME BR.1310. | 11. FEBRUAR 2016.

Intervju Vremenu – NATO nema alternativu

Sonja Ćirić

VREME BR.948 | 5. MART 2009.

Na stubu čitanosti

Ivana Milanović Hrašovec

Vreme 477, 26. februar 2000.

Strah i vika

Milan Milošević

VREME BR.645 | 15. MAJ 2003.

Drajfus bez Emila Zole

Nenad Lj. Stefanović

VREME BR.899 | 27. MART 2008.

Kuća časti

Prvoslav Karanović

VREME BR.363 | 2. OKTOBAR 1997.

Mahmurluk

Miloš Vasić

VREME BR.834-835 | 28. DECEMBAR 2006.

Mirni dani puni istorije

Milan Milošević

VREME BR.1082 | 29. SEPTEMBAR 2011.

DŽ. M.

Ajla Terzić

VREME BR.1091 | 1. DECEMBAR 2011.

Sećanje na bolji život

Dimitrije Boarov

VREME BR.57 | 25. novembar 1991.

Vukowar

Miloš Vasić i ekipa izveštača "Vremena"

VREME BR.973 | 27. AVGUST 2009.

Kao ptica na žici

Zoran Paunović

VREME BR 634. 27. FEBRUAR 2003.

Bagzi uči da vozi

Jovan Dulović, Dejan Anastasijević

VREME BR 563. 18. OKTOBAR 2001

Karići, Bogoljub i braća

Dragoslav Grujić

Vreme broj 510, 12. oktobar 2000.

Veliki preokret

Milan Milošević sa izveštačima "Vremena"

VREME BR.507 | 21. SEPTEMBAR 2000.

Toma

Uroš Komlenović

VREME BR 819. 14. SEPTEMBAR 2006.

Španija u srcu

Milo Petrović, potpredsednik Udruženja španskih boraca 1936–1939. i prijatelja

VREME BR 997 | 11. FEBRUAR 2010.

Vehabije u bivšoj Jugoslaviji

Momir Turudić

VREME BR. 1262 | 12. MART 2015.

Dualno obrazovanje

Jelena Jorgačević

VREME BR.1140 | 8. NOVEMBAR 2012.

Suđenje seizmolozima iz Akvile

Slobodan Bubnjević

VREME BR.883 | 6. DECEMBAR 2007.

Zabranite fudbal

Aleksandar Ćirić

VREME BR.520 | 20. DECEMBAR 2000.

Pobuna

Zoran B. Nikolić

VREME BR.1125 | 26. JUL 2012.

San o izlasku iz večite krize

Dimitrije Boarov

VREME BR.1283 | 6. AVGUST 2015.

“Oluja”, 20 godina posle – Priča moje majke

Mirko Rudić

VREME BR.1181 | 22. AVGUST 2013.

Hrvatska teroristička emigracija i UDBA

Miloš Vasić

VREME BR.1121 | 28. JUN 2012.

Eksplozivno leto i posledice

Filip Švarm

VREME BR.44 | 26. AVGUST 1991.

Svet nije stao u Moskvi

Hari Štajner

VREME BR.152 | 15. SEPTEMBAR 1993.

Banjalučka pobuna– Država bez hleba

Miloš Vasić i ekipa izveštača "Vremena"

VREME BR. 245. 3. JUL 1995.

Eksplozija u „Grmeču”

Dejan Anastasijević

VREME BR.987 | 3. DECEMBAR 2009.

Zatvori u Srbiji – Samica za troje

Ivana Milanović Hrašovec

VREME BR.1139 | 1. NOVEMBAR 2012.

“Vreme” kod gospodina Palme – Dan otvorenih vrata u Jagodini

Dragan Todorović

VREME BR.36 | 1. JUL 1991.

Zamiranje smeška

Stojan Cerović

VREME BR.36 | 1. JUL 1991.

Kraj druge Jugoslavije

Roksanda Ninčić

VREME BR.9 | 24. DECEMBAR 1990.

Slovenija i plebiscit – San o samoći

Vojko Flegar

VREME BR.323 | 28. DECEMBAR 1996.

Težak šok

Stojan Cerović

VREME 14. DECEMBAR 1996.

Duga igra živaca

MILAN MILOŠEVIĆ, DOKUMENTACIONI CENTAR „VREME"

VREME BR.1271 | 14. MAJ 2015.

Čovek od milijardu dolara

Aleksandar Ostojić

VREME | BR 1321. 28. APRIL 2016.

Priča o Muhamedu Aliju

Stanko Cerović

VREME BR.1087 | 3. NOVEMBAR 2011

Beograd – Novi Pazar, via Istanbul

Jelena Jorgačević

VREME BR.688 | 10. mart 2004.

Nezaštićeni svedok

Ljubomir Živkov

VREME BR.117 | 18. januar 1993.

Velika čistka

Uroš Komlenović

VREME BR.889 | 17. JANUAR 2008.

Krimski Tatari – egzodus i povratak

Momir Turudić

VREME | BR 1220 | 22. MAJ 2014

Svedočanstvo: Dnevnik iz potopljenog Obrenovca

Aleksandra Đerić

VREME BR.134 | 17. MAJ 1993.

Zločin, bez kazne

Filip Švarm

VREME BR.134 | 17. MAJ 1993.

O rušenju Ferhadije

VREME BR.509 | 5. OKTOBAR 2000.

Srbija u štrajku

Branka Kaljević

VREME BR.9 i BR.11 | 23. DECEMBAR 1990. – 7. JANUAR 1991.

Država pod sumnjom

Priredio M. M

VREME BR.318 | 23. novembar 1996.

Pobuna demokratske Srbije

Nenad Lj. Stefanović

VREME BR.1115 | 17. MAJ 2012.

Sve naše krađe

Ivana Milanović Hrašovec i Dokumentacioni centar "Vreme"

VREME BR.166 | 27. DECEMBAR 1993.

Ko je kako prošao

IVAN RADOVANOVIĆ

VREME BR.1291 | 1. OKTOBAR 2015.

Kako se sećati zločina

Ivan Ivanji

VREME BR.955 | 23. APRIL 2009.

Zdravstveni karton mršave boginje

Slobodan Bubnjević

VREME BR.614 | 10. OKTOBAR 2002.

Jaka frustracija, dobra muzika

NENAD ČANAK

VREME BR.1313 | 3. MART 2016.

Sudbina kapetana Buzova

Dejan Anastasijević

VREME BR.1164-65 | 25. APRIL 2013.

Dačić u haremu

Dragoljub Žarković

VREME BR.576 | 17. JANUAR 2002.

Na večeri s predsednicima

Dragoljub Žarković

VREME BR.787 | 2. FEBRUAR 2006.

Uspomene i drugi demoni

Maja Uzelac

VREME BR.1263 | 19. MART 2015.

Čovek koji završava posao

Jelena Jorgačević

VREME BR.1049 | 10. FEBRUAR 2011.

Dirigovana navigacija smrti i pravde

Tatjana Tagirov

VREME BR.1272 | 21. MAJ 2015.

Ova ne e na arno

Siniša Stanković

VREME BR.1070 | 7. JUL 2011.

Zašto Srbija nema antifašistički praznik

Jovana Gligorijević

VREME BR.729 | 23. DECEMBAR 2004.

Car

D.Ž

VREME BR.1203 | 23. JANUAR 2014.

Država zavere ćutanja

Miloš Vasić

VREME BR.1216-1217 | 24. APRIL 2014.

Hrvatska i srpska primena dve verzije istorijskog revizionizma

Lino Veljak

VREME BR.766 | 8. SEPTEMBAR 2005.

Karika koja nedostaje

Nebojša Popov

VREME BR.1030 | 30. SEPTEMBAR 2010.

Ordenje deljeno kao đinđuve

Slobodan Kostić

VREME BR.1162 | 11. APRIL 2013.

Tokovi novca: Džet-set u poreskom raju

Milan Milošević, Andrej Ivanji, Biljana Vasić

VREME BR.1093 | 15. DECEMBAR 2011.

Put za istok

Jovana Gligorijević

VREME BR.1254 | 15. JANUAR 2015.

Teret teške industrije

Dimitrije Boarov

VREME BR.844 | 8. MART 2007.

Musliman, Jugosloven i levičar

Dragoslav Grujić

VREME BR.1078 | 1. SEPTEMBAR 2011.

Predizborne uvrede i podmetanja

Tatjana Tagirov

VREME BR.1116 | 24. MAJ 2012.

Ispovest članova biračkog odbora

Radmilo Marković

VREME BR.1049 | 10. FEBRUAR 2011.

Vlast pod prismotrom

Miloš Vasić

VREME BR.1056 | 31. MART 2011.

Uhvati dan

Slobodan Bubnjević

VREME BR.1109 | 5. APRIL 2012.

Hronologija opsade Sarajeva

VREME BR.1106 | 15. MART 2012.

Upozorenje na koje niko nije obratio pažnju

Jasmina Lazić

VREME BR.1273 | 28. MAJ 2015.

Put za Palmiru

Momir Turudić

VREME BR.1164-65 | 25. APRIL 2013.

Osujećeni poverioci u stečaju

Milan Milošević

VREME BR.439 | 20. MART 1999.

Che sara – sara

Roksanda Ninčić

VREME BR.437 | 6. MART 1999.

Srbija u razbijenom ogledalu – Epidemija podrške

Milan Milošević

VREME BR.1245 | 13. NOVEMBAR 2014.

Ogledalce u kesi tregerici

Tamara Skrozza

VREME BR.247 | 17. JUL 1995.

Srbija nije u ratu, Akademija se ne bavi politikom

Olivera Milosavljević, "Javna politička delatnost Srpske akademije nauka i umetnosti

VREME BR.1095-1096 | 28. DECEMBAR 2011.

Četvrti svet

VREME BR.1263 | 19. MART 2015.

Tragedija u magli politike

Miloš Vasić

VREME BR.637 | 20. MART 2003

Posle Đinđića

Stojan Cerović

VREME BR.916 | 24. JUL 2008.

Doktor Radovan i gospodin Dragan

Jovana Gligorijević, Jasmina Lazić, Marija Vidić

VREME BR.793 | 16. MART 2006.

Testament Zorana Đinđića

VREME BR.793 | 16. MART 2006.

Oproštajni udarac

Milan Milošević

VREME BR.1054 | 17. MART 2011

Uvod u kraj sveta

Slobodan Bubnjević

VREME BR.1053 | 10. MART 2011.

Kako je bilo i urbane legende

Miloš Vasić

VREME BR.1211 | 20. MART 2014.

Kraj petooktobarske Srbije

Zora Drčelić

VREME BR.1220 | 22. MAJ 2014.

Dnevnik iz potopljenog Obrenovca

Aleksandra Đerić

VREME BR.1059 | 21. APRIL 2011.

Strasna sedmica Tomislava Nikolića

Milan Milošević i grupa autora

VREME BR.533 | 22. MART 2001.

Predlog dogovora o državnom cilju

Zoran Đinđić

VREME BR.633 | 20. FEBRUAR 2003.

Virovitica, Karlovac, Karlobag – Hag

Miloš Vasić

VREME BR.1193 | 14. NOVEMBAR 2013

Propast našeg Mercedesa

Zoran Majdin

VREME BR.1104 | 1. MART 2012.

Pesma nas je održala

Jovana Gligorijević

VREME BR.1000 | 4. MART 2010

Mesec mart u Srbiji

Momir Turudić

VREME BR.739 | 3. MART 2005.

Partijska previranja

Milan Milošević

VREME BR.650 | 18. JUN 2003.

Dokumenti o nastanku imperije Pinka

Dejan Anastasijević

VREME BR.1103 | 23. FEBRUAR 2012

Čudo neviđeno

Sonja Ćirić

VREME BR.791 | 2. MART 2006

50%

D. Ž

VREME BR.1024 | 19. AVGUST 2010.

Šta Sretko zna, šta nagađa, a šta folira

Miloš Vasić

VREME BR.1123 | 12. JUL 2012.

Svako za sebe, svi za šerijat

Momir Turudić

VREME BR.910 | 12. JUN 2008.

Čudesni svet koalicija

Milan Milošević

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu