Intervju – Krina Ankuta, predsednica Fonda INOVIA

Dobrobit pacijenata je naš prioritet 2

Dobrobit pacijenata je naš prioritet

Naša obaveza je da se postaramo da svi odgovori na pitanja o našim lekovima budu adekvatni i blagovremeni, istovremeno stvarajući zakonski okvir u kojem je zdravstvenim radnicima stalno omogućen pristup informacijama u vezi sa lekovima i najnovijim naučnim dostignućima

 

"VREME": U julu 2008. godine članice Fonda INOVIA potpisale su Kodeks ponašanja u promovisanju lekova. Šta je motivisalo Fond da napiše ovaj kodeks?

KRINA ANKUTA: Fond proizvođača inovativnih lekova INOVIA, koji čine predstavnici inovativne farmaceutske industrije u Republici Srbiji, osnovan je u februaru 2007. Osnovni cilj Fonda INOVIA je promovisanje tehnološkog i ekonomskog razvoja farmaceutske industrije u Republici Srbiji i uvođenje inovativnih lekova koji, širom sveta, doprinose poboljšanju ljudskog zdravlja. Predstavnici inovativne farmaceutske industrije u Republici Srbiji posvećeni su prvenstveno pacijentima i to radom na profesionalan, etički i transparentan način kako bi se obezbedila pravilna upotreba lekova i podržalo pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite. Da bi dokazao svoju posvećenost ovom cilju, Fond INOVIA je u julu 2008. definisao Kodeks ponašanja u promovisanju lekova koji se propisuju i izdaju na lekarski recept i komunikaciji sa zdravstvenim radnicima. Kodeks obuhvata promovisanje lekova koji se propisuju i izdaju na lekarski recept kako zdravstvenim radnicima tako i odgovarajućem administrativnom osoblju i komunikaciju sa njima. Osim toga, on utvrđuje standarde pružanja informacija o lekovima koji se propisuju i izdaju na lekarski recept, opštoj javnosti i pacijentima, uključujući i udruženja pacijenata. Fond INOVIA je član Evropske federacije farmaceutskih industrija i asocijacija (EFPIA). Kodeks Fonda INOVIA sadrži najviše evropske standarde sadržane u Kodeksu koji propisuje EFPIA, kao i odredbe Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima, i podzakonskog normativnog akta o oglašavanju lekova i medicinskih sredstava Republike Srbije.

Koliko se striktno poštuje Kodeks? Gde su etičke granice u borbi za ostvarivanje profita?

Verujemo da je poštovanje odredbi Kodeksa ključno i da se njihovo kršenje ne sme tolerisati. U skladu sa poslednjim izveštajem rukovodstva EFPIA, predstavnici Fonda INOVIA su posvećeni uspostavljanju partnerskog odnosa sa svim državnim institucijama u cilju unapređenja kvalitetne zdravstvene zaštite. Imajući u vidu zakonsko pravo farmaceutske industrije da svoje lekove promoviše zdravstvenim radnicima, Kodeks nastoji da uspostavi ravnotežu između potreba pacijenata, zdravstvenih radnika i opšte javnosti, u skladu sa okruženjem i zakonskim odredbama u kojima farmaceutska industrija obavlja svoju delatnost.

Koliko, konkretno, država Srbija pomaže poslovanje farmaceutskih kompanija i da li na srpskom tržištu vlada princip ferpleja u poslovanju?

Vidljivi su stalni napori vlasti u Srbiji ka unapređenju ekonomske situacije u zemlji uključujući i farmaceutski sektor, posebno imajući u vidu posledice svetske ekonomske krize. Prostora za unapređenje uvek ima, ali mi sa optimizmom gledamo na situaciju u farmaceutskoj industriji u Srbiji i na njen budući razvoj.

Smatrate li da će dopunjeni Pravilnik o oglašavanju i promovisanju lekova uneti više reda u poslovanje farmaceutskih kompanija na tržištu Srbije?

Imajući u vidu aktuelne potrebe društva i očekivanja koja su usmerena ka celokupnom zdravstvenom sistemu, mišljenja smo da se unapređenje može postići samo zajedničkim radom zdravstvenih radnika, državnih institucija i farmaceutske industrije. Pozdravljamo svaku inicijativu koja ima za cilj unapređenje transparentnosti, etičkog ponašanja i standarda zdravstvene zaštite. Veoma smo ponosni što je Fond INOVIA svoje aktivnosti u Srbiji još pre dve godine usmerio u ovom pravcu. Koristim ovu priliku da još jednom pozovem sve naše partnere da daju svoj doprinos kontinuiranom unapređenju u ovoj oblasti. Istakla bih da je obezbeđivanje tačnih, ažuriranih informacija od vitalnog značaja za pravilnu upotrebu lekova, u čemu farmaceutske kompanije imaju ključnu ulogu. Naša obaveza je da se postaramo da svi odgovori na pitanja o našim lekovima budu adekvatni i blagovremeni, istovremeno stvarajući zakonski okvir u kojem je zdravstvenim radnicima stalno omogućen pristup informacijama u vezi sa lekovima i najnovijim naučnim dostignućima.

Koliko su pravila igre precizno formulisana i da li ograničavaju poslovanje farmaceutskih kompanija?

Kao što sam već pomenula, obezbeđivanje tačnih i ažuriranih informacija je od vitalnog značaja za pacijente i pravilnu upotrebu lekova, u čemu farmaceutske kompanije imaju ključnu ulogu. Sigurni smo da zakonodavac ima to na umu i da je prioritet svih nas da radimo zajedno u najboljem interesu pacijenata. Kompanije članice Fonda INOVIA su, još pre dve godine, usvajanjem Kodeksa pokazale da teže samoregulaciji i da podržavaju napore uspostavljanja odgovorne, profesionalne i etičke komunikacije između farmaceutske industrije i zdravstvenih radnika.

U skladu sa usvojenim Kodeksom, INOVIA nastoji da informiše zdravstvene radnike o savremenim terapijskim mogućnostima. Na koje načine predstavnici kompanija iz INOVIA fonda informišu lekare o savremenim terapijskim mogućnostima?

Načini pružanja informacija zdravstvenim radnicima o najnovijim terapijskim opcijama mogu biti različiti, od direktne komunikacije pa do stručnih sastanaka i simpozijuma na nacionalnim kongresima. Informacije mogu biti dostavljene u vidu štampanog materijala, preko članaka u stručnim časopisima, terapijskih vodiča ili monografija o bolesti ili leku. Uvereni smo da će uskoro, zahvaljujući razvoju informacionih tehnologija, zdravstveni radnici u većem broju i na lakši način biti u mogućnosti da pristupe informacijama elektronskim putem. Kodeks ponašanja u promovisanju lekova koji se propisuju i izdaju na lekarski recept i komunikaciji sa zdravstvenim radnicima i Kodeks ponašanja u odnosima farmaceutske industrije i udruženja pacijenata Fonda INOVIA mogu se naći na našoj web stranici www.inovia.rs.

Kakvim se principima Fond INOVIA rukovodi kada je reč o organizovanju stručnih skupova, seminara i konferencija?

Svi promotivni, naučni ili stručni sastanci, kongresi, konferencije, simpozijumi i drugi slični skupovi koji su organizovani ili sponzorisani od strane kompanije članice Fonda INOVIA ili u njeno ime moraju da poštuju utvrđene naučne principe komunikacije, uključujući distribuirani materijal, izbor lokacije i gostoprimstvo. Neki od primera navedeni su u članu 9 Kodeksa: sastanak mora imati jasan edukativni/naučni sadržaj, gostoprimstvo u toku sastanka mora biti od sekundarnog značaja za svrhu sastanka, odgovarajuće i srazmerno prilici i lokalnim standardima, činjenica kada sastanak sponzorišu farmaceutske kompanije se mora objaviti na svim radovima koji su u vezi sa sastankom. Kroz pomenute skupove, farmaceutske kompanije doprinose kontinuiranoj medicinskoj edukaciji zdravstvenih radnika i razmeni naučnih informacija kako među samim učesnicima tako i između učesnika i predstavnika farmaceutske industrije.

Da li u Fondu INOVIA postoji kontrola poštovanja ovog kodeksa i kakav je odnos prema onima koji taj kodeks prekrše?

Striktno poštovanje etičkih i profesionalnih standarda je definisano članom 23 Kodeksa koji definiše postupak u slučaju kršenja Kodeksa kao i članom 7 Statuta Fonda INOVIA u skladu sa kojim članstvo kompanije članice Fonda koja prekrši odredbe i ugrozi ugled Fonda može biti suspendovano odlukom Upravnog odbora. Prepoznajući potrebe društva i njihova očekivanja prema farmaceutskoj industriji, osnovali smo Radnu grupu za etiku i komunikacije čiji je glavni zadatak da osigura da se članice pridržavaju pravila Kodeksa kao i da radi na stalnom unapređenju Kodeksa.

Da li smatrate da farmaceutske kompanije koje nisu članice Fonda INOVIA poštuju etičke principe i da li bi one trebalo da usvoje pomenuti kodeks?

Uvereni smo da jedino radom na odgovoran, profesionalan i etički način, farmaceutske kompanije mogu da odgovore rastućim potrebama i očekivanjima društva i pacijenata. Nakon usvajanja Kodeksa, Fond INOVIA je uputio otvoren poziv svima koji posluju u ovoj oblasti da nam se pridruže u promovisanju etičkih načela poslovanja. Poziv je i dalje otvoren.

O Fondu INOVIA

Fond proizvođača inovativnih lekova INOVIA zastupa sedamnaest inostranih inovativnih farmaceutskih kompanija koje posluju na tržištu Srbije. Osnovni cilj ovog fonda je promovisanje razvoja inovativne farmaceutske industrije u Srbiji i dovođenje medicinskih proizvoda koji unapređuju zdravlje ljudi širom sveta i na tržište Republike Srbije. Pored toga, zadatak Fonda INOVIA je da pomogne informisanju šire javnosti i da promoviše stil, navike i aktivnosti koje su ključne za bolje zdravlje i kvalitetniji život ljudi, kao i sprovođenje etičkog poslovanja među farmaceutskim kompanijama u Srbiji.

INOVIA je 2009. postala član Evropske federacije farmaceutskih proizvođača i asocijacija (EFPIA), organizacije koja je osnovana 1978. godine i okuplja 32 nacionalne organizacije i 40 farmaceutskih kompanija u Evropi.

Iz istog broja

Iz ličnog ugla – Od ljubavi do mržnje

Pax Balcanica

Dr Neven Cvetićanin

Mitovi 5. oktobra (3)

Legija i narod

Dejan Anastasijević

Lik i delo

Petar Škundrić

Dragoslav Grujić

Portret savremenika – Hilari Klinton

Sekretarka od malih nogu

Tamara Skrozza

Mitovi 5. oktobra (4)

Uloga vojske u revoluciji

Slobodan Kostić

Alternativna istorija

Šta bi bilo da su oni pobedili

Ekipa novinara "Vremena" iz privremene redakcije u Plavu, Crna Gora

Mitovi 5. oktobra (2)

Mrki, nezgodni, a poneko i naoružan

Filip Švarm

Mitovi 5. oktobra (1)

Bolji život i druge bajke

 

Ustoličenje srpskog patrijarha

Aksios, pomiritelju

Jelena Jorgačević

Konferencija »Etika i promovisanje lekova«

Etika se ne propisuje zakonima

 

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu