Predsednički izbori u Srbiji 2004

Čekajući Adenauera

Petnaest kandidata hoće na vlast, a šta hoće seljaci, domaćice, KV i VK radnici, tehničari, stručnjaci, učenici i studenti

Najduža predsednička kampanja u istoriji Srbije privodi se kraju – prvog poluvremena. Ljiljana Aranđelović (koju je predložila Jedinstvena Srbija), Vladan Batić (Demohrišćanska stranka Srbije), Ivica Dačić (Socijalistička partija Srbije), Milovan Drecun (olitička partija Preporod Srbije), Dragan Đorđević (Stranka državljana Srbije), prof. dr Branislav Ivković (Socijalistička narodna stranka), Mirko Jović (Narodna radikalna stranka, Srbija i Dijaspora i Evropski blok), Jelisaveta Karađorđević (Grupa građana "Inicijativa za lepšu Srbiju"), Bogoljub Karić (grupa građana), Dragan Maršićanin (Demokratska stranka Srbije, olitička stranka G 17 plus, Srpski pokret obnove, Nova Srbija), Zoran Milinković (Patriotska stranka dijaspore), Tomislav Nikolić (Srpska radikalna stranka), Borislav Pelević (Stranka srpskog jedinstva), Marijan Rističević (Narodna seljačka stranka) i Boris Tadić (Demokratska stranka) izlaze 13. juna pred 6.531.549 punoletnih građana Srbije, da ih oni procene i zaokruže.

Ispod te uvek pomalo vašarske predstave s konvencijama, proricanjem budućnosti, izvlačenjem zeca iz šešira i keca iz rukava, sa pretvaranjem vode u vino uvek se krije izvesno otvaranje socijalnog ventila i ispipavanje raspoloženja, otvaranje ventila za pritisak na vladajući sloj.

Na ovim predsedničkim izborima koje birači izgleda doživljavaju kao važne ali ne i presudne izmeriće se rezultante socijalnih i političkih silnica i u osnovi će se dobiti odgovor na to šta je generalni pravac kretanja u Srbiji. Izgleda da je i na ovim izborima potvrđena generalno gledano proevropska orijentacija dominantnih političkih faktora. One snage koje su u dosadašnjim analizama opisivane kao antievropske ili evroskeptične verbalno se ili suštinski prilagođavaju. Druga karakteristika tog procesa je da izbija na površinu potreba da se u srpskoj tranziciji s manje potcenjivanja gleda na vlastite resurse, da se radna snaga i fabrike u kojima se ona vodi kao zaposlena ne tretira kao teret i suvišan trošak, već kao neiskorišćen potencijal.

Vidi se da ljudi žele da žive u uređenoj državi, ali čini se pokazuju želju da njen kvalitet osete prvo u vlastitom novčaniku, drugo u nekoj vidljivijoj budućnosti za vlastitu decu.

Treća tendencija je – disciplinovanje vlasti. To da će svaka mutna stvar isplivati na površinu u političkim borbama, a naročito u izbornoj kampanji ovih meseci je postalo jasno i medijska zabašurivanja tipa "politizacija" samo su produžavala političku upotrebljivost takvih slučajeva.

Kao predložak za čitaočevo razmišljanje o stanju u Srbiji uzimamo elemente jednog istraživanja javnog mnjenja. Saradnici Centra za proučavanje alternativa bili su ljubazni da vašem hroničaru ustupe tabele s prvim empirijskim nalazima svog istraživanja sprovedenog 22. i 23. maja na uzorku od 1800 ispitanika, tako stratifikovanom (kvotni uzorak) da može baciti zrak svetlosti na raspoloženje seljaka, domaćica, PK i KV radnika, tehničara, stručnjaka i studenata.

U trenutku nastanka ovog teksta nisu bile gotove analize dobijenih rezultata, tako da čitalac mora sam da gleda u brojke, kao što ih je gledao vaš hroničar (uzgredne primedbe naše). Važno je napomenuti da je istraživanje CPA rađeno za potrebe Demokratske stranke i njenog predsedničkog kandidata (moguć konflikt interesa istraživača). Istraživači CPA, kada su nam ustupili sirovi materijal istraživanja, podvlačili su da njihovi nalazi nisu zavisili od korisnika istraživanja.

Izborni štabovi uglavnom selektivno objavljuju rezultate javnomnjenjskih istraživanja, obično ako mogu da ohrabre birače. To je uobičajena tehnika – tri najvidljivija kandidata obznanila su pozivajući se na istraživanja da sigurno ulaze u drugi krug. Istraživači, kao i strčnjaci za marketing ponekad više hipnotišu kandidate svojim nalazima nego što im pomognu. Razuđena istraživanja svakako mogu da posluže kao alatka za korekciju kampanje (prednosti i slabosti kandidata, kako prolazi njegov stajling itd. po pravilu ne objavljuju nikad).

Sporovi o tome koliko istraživanja javnog mnjenja utiču na raspoloženje birača vode se inače veoma dugo. Vaš hroničar stoji na stanovištu da sondaže javnog mnjenja, ako su dobro pročitane, uvek bolje služe kao sredstvo za orijentaciju birača nego kao sredstvo za manipulaciju njihovim stavovima. Dilemu da li da objavimo rezultate istraživanja koje je koristio jedan kandidat u predsedničkoj trci razrešile su same serije indikacija iz istraživanja koje ukazuju na socijalne aspiracije birača, njihovo nezadovoljstvo i težnje, i to pre svega treba i čitati. Ono u jednoj svojoj koloritnoj dimenziji osvetljava i elemente preko kojih birači prepoznaju svoje kandidate, kako vide njihovo govorništvo, njihovu rečitost, njihovo lukavstvo, njihovo držanje, njihov izgled. Marketing hoće ponekad i da zavara – u politici ponekad ono što izgleda lepo nije i prihvatljivo. I obrnuto.

S druge strane, frekvencije odgovora svedoče o konstantnom socijalnom pritisku na vlast – i u istraživanjima obavljenim pre godinu dana bio je vidljiv identičan zahtev za boljim standardom i za privrednim razvojem, za stabilnošću i za više odškrinutim vratima budućnosti. Ono ponovo ukazuje i na izvesno socijalno profilisanje glavnih političkih snaga u Srbiji.

Koliko je verovatno da ćete izaći na predsedničke izbore 13. juna 2004. godine? (u %)

  Poljoprivrednik NK ili PK radnik KV ili VK radnik Tehničar Službenik Stručnjak Domaćica Učenik, student Ukupno
Sigurno ću izaći 47 38 45 40 46 45 32 34 42
Verovatno ću izaći 31 39 36 41 37 35 36 32 35
Verovatno neću izaći 14 15 11 14 10 8 19 19 14
Sigurno neću izaći 8 8 8 5 7 12 13 15 9

Za koga ćete glasati na predsedničkim izborimа?

  Poljoprivrednik NK ili PK radnik KV ili VK radnik Tehničar Službenik Stručnjak Domaćica Učenik, student Ukupno
Tomislav Nikolić 28 28 24 17 17 10 16 14 20
Boris Tadić 7 5 14 14 16 26 13 23 14
Ivica Dačić 7 3 6 2 1 1 3
Bogoljub Karić 5 3 11 5 5 9 2 8 6
Dragan Maršićanin 10 9 6 12 11 16 7 4 10
Ostali 2 3 1 1 4 1 5 3 2
Neodlučan, ne zna 20 27 30 27 26 17 38 25 26
Neće izaći na izbore 12 11 7 11 9 12 11 16 11
Ne želi da odgovori 9 11 7 7 10 8 8 6 8

Ako bi u drugi krug izbora ušli Tomislav Nikolić i Boris Tadić, za koga biste vi glasali? (u %)

  Poljoprivrednik NK ili PK radnik KV ili VK radnik Tehničar Službenik Stručnjak Domaćica Učenik, student Ukupno
Tomislav Nikolić 35 41 33 24 30 17 21 18 28
Boris Tadić 20 18 39 47 44 58 34 44 36
Neodlučan, ne zna 17 21 15 14 8 8 20 10 15
Neće izaći na izbore 17 13 8 9 12 13 18 22 14
Ne želi da odgovori 11 6 5 6 6 4 7 6 7

Ako bi u drugi krug izbora ušli T. Nikolić i D. Maršićanin, za koga biste vi glasali? (u %)

  Poljoprivrednik NK ili PK radnik KV ili VK radnik Tehničar Službenik Stručnjak Domaćica Učenik, student Ukupno
Tomislav Nikolić 34 40 31 26 27 16 21 17 28
Dragan Maršićanin 22 19 32 42 45 46 27 33 32
Neodlučan, ne zna 17 20 18 15 12 13 23 12 16
Neće izaći na izbore 17 14 13 10 10 20 22 30 17
Ne želi da odgovori 10 7 6 7 6 5 7 8 7

Čitaoca koji bi ovu tabelu koristio za klađenje treba upozoriti da mora razlikovati izborne prognoze od sondaža javnog mnjenja (preseka u određenom trenutku). Do zaključenja ovog broja "Vremena" nije bilo prognoze izbornog rezultata, a objavljeno je nekoliko sondaža. U Institutu društvenih nauka, koji je u više navrata tačno prognozirao izborni rezultat, vašem hroničaru je rečeno da u ovom ciklusu oni neće davati izbornu prognozu. Sami istraživači CPA su se takođe uzdržali od izborne prognoze uz upozorenje da na konačan rezultat u značajnoj meri mogu uticati eventulani događaji u finišu kampanje (kao što je saslušanje Legije ili nasilje na Kosovu, na primer). Vreme u kome je obavljena ta sondaža suviše je daleko od izbornog finiša (posle njega sledile su tri nedelje izborne kampanje) da bi bilo osnova za izbornu prognozu i pitanje je da li ono može biti korisno za dešifrovanje političke ćudi srpskog birača!

STANJE U DRŽAVI

Kako ocenjujete ukupno stanje u našem društvu danas? (u %)

  Poljoprivrednik NK ili PK radnik KV ili VK radnik Tehničar Službenik Stručnjak Domaćica
Dobro 1,4 0,5 0,4   1,0 0,5  
Srednje 6,1 5,4 3,0 5,6 4,5 5,7 3,1
Podnošljivo 18,9 13,6 18,3 26,4 24,9   17,8
Teško podnošljivo 52,9 54,8 50,9   52,2 40,3 49,7
Nepodnošljivo 18,4 25,3 25,7 17,7 14,9 22,7 26,2
Ne zna 2,2 0,5 1,7 0,4 2,5   3,1

Samo nešto malo više od pola procenta ispitanika stanje u društvu ocenjuje kao dobro. Broj onih koji misle da je stanje nepodnošljivo ili teško podnošljivo penje se na liniju veću od četiri petine. Zanimljivo je da će se pokazati da su ljudi nezadovoljniji stanjem u državi nego sopstvenim položajem ili perspektivom svoje porodice.

Poželjne i nepoželjne osobine predsedničkih kandidata

  Nikolić Tadić Maršićanin Karić Ukupno
Demokrata 8 338 154 11 511
Autokrata 71 16 12 29 128
Dobar govornik 124 206 55 32 417
Loš govornik, govori

nejasno

45 41 68 222 376
Dosledan, istrajan 143 48 61 50 302
Nedosledan, nepouzdan 42 94 89 38 263
Kooperativan, sarađuje 9 66 65 21 161
Nekooperativan, svađalica 84 14 20 12 130
Lepo se ponaša, dobro izgleda 12 335 25 22 294
Ne ume da se ponaša 135 41 55 162 393
Moderan 1 314 19 27 361
Tradicionalista 72 2 73 60 207
Kandidat ima svoje ja 66 25 19 37 147
Nit miriše, nit smrdi,

bezbojan

27 98 289 62 476
Obećava ono što može da ostvari 88 44 82 57 271
Prazna obećanja 192 183 144 120 639
Patriota, voli svoj narod, ne mrzi druge 191 25 97 102 415
Nacionalista, voli svoj, a

mrzi druge narode

211 2 10 14 237
Pošten 140 100 173 18 431
Nepošten 63 92 54 202 411
Prodoran, energičan 105 89 46 93 333
Mlak, pomirljiv 10 83 239 9 341
Razume ljude i ume s ljudima 75 32 62 82 251
Nema razumevanja za obične

ljude

16 97 45 45 203
Sposoban 107 131 82 292 612
Nedovoljno sposoban 131 115 163 80 489
Stručnjak 10 55 44 64 173
Nema posebne stručnosti 149 56 69 152 426
Tolerantan, trpeljiv 9 91 115 15 230
Agresivan, nastrljiv 194 13 6 27 240
Ugledan u svetu, cene ga 5 134 36 133 308
Nema ugleda u svetu 288 13 108 66 475
Uliva poverenje 104 80 133 76 393
Ne uliva poverenje 87 153 213 191 644
Umeren, obazriv 14 108 129 31 282
Ekstreman, preteruje,

isključiv

168 12 25 36 541
Korektan prema konkurentima 17 79 76 59 231
Vređa konkurente 112 23      

Da li glasine o tome da su neki članovi Demokratske stranke (Čeda, Beba, Vesić, Milić, Janjušević) imali veze s organizovanim kriminalom bacaju senku na Borisa Tadića? (u %)

  Poljoprivrednik NK ili PK radnik KV ili VK radnik Tehničar Službenik Stručnjak Domaćica Učenik, student Ukupno
Da 50,8 54,5 63,3 59,6 55,4 61,1 41,9 45,5 54,3
Ne 9,2 5,0 11,4 19,1 17,8 22,3 10,5 22,1 14,0
Ne zna 39,9 40,5 25,3 21,3 26,7 16,6 47,6 32,5 31,7

BRIGA ZA PORODICU

S kojim problemima se susrećete vi i vaša porodica. Izdvojte tri i poređajte ih po važnosti? (zbir % je veći od 100 zato što su ispitanici mogli da daju jedan, dva ili tri odgovora)

  Poljoprivrednik NK ili PK radnik KV ili VK radnik Tehničar Službenik Stručnjak Domaćica Učenik, student
Standard 73 70 67 70 67 60 71 70
Budućnost dece 56 42 55 50 57 54 50 22
Nezaposlenost 38 35 33 34 35 23 41 42
Nema perspektive 26 22 30 31 20 31 16 47
Bolest, lečenje 33 33 21 17 20 25 40 9
Školovanje dece 21 27 25 26 26 28 26 25
Radno mesto, gubitak 9 33 32 34 28 23 14 22
Porodični problemi 14 19 16 22 15 18 24 20
Nema problema 10 5 7 5 10 12 6 12

***

Ako je trogodišnjim učinkom tranzicije u Srbiji nezadovoljno 62 odsto seljaka, 57 odsto radnika i 51 odsto službenika, to znači da je socijalni otpor tim promenama enormno velik. Samo 7 odsto stručnjaka izriče vrlo dobru ocenu, znači da nije konstituisano socijalno jezgro koje podržava sadašnji koncept reforme. Očigledno, potrebna je socioekonomska redefinicija tranzicione strategije i taktike.

Iz istog broja

Poskupljenje petroleja u svetu i Srbiji

Nervoza oko nafte

Dimitrije Boarov

Da li je bilo i ima li prisluškivanja u SANU

Bubice među besmrtnicima

Vojka Pajkić

Knjiga o Zoranu Đinđiću

Promocija bez promocije

Slobodan Kostić

Sabotaža u Studiju B

Ko je isključio program

Vera Didanović

Crna Gora

Hapšenja i komentari

Tamara Skrozza

Eksluzivno - mafijaška unija

Legija i ortaci

Miloš Vasić

Lice mesta predsedničke kampanje

Bogo-ljub, Bogo-ljub

Dragan Todorović

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu