Svet

Evropa na internetu

Opšte informacije o Evropskoj uniji

europa.eu.int
Zvanična web-stranica Evropske unije. Polazna stranica koja omogućava pristup institucijama i oblastima politike, kao i mnogobrojnim zvaničnim informacijama i dokumentima EU.

europa.eu.int/virtvis
Virtuelna šetnja kroz EU; grafički dokumentovane globalne informacije o najznačajnijim institucijama Zajednice.

europa.eu.int/scadplus/leg/de/cig/g4000.htm
Detaljan glosar u vezi sa EU, u okviru koga se vodilo računa o institucijama i o proširenju EU.

europ.eu.int
EUR-OP: Izdavačka kuća Zajednice sa upućivanjem na sve publikacije organa EU (sa mogućnošću direktnog poručivanja).

Organi i institucije EU

europa.eu.int
Polazna tačka ka svim institucijama EU.

europa.eu.int/news/calde.htm
Aktuelni kalendar termina institucija EU sa podacima o zasedanju tela.

ue.eu.int/de/presid.htm
Prelazak na stranice aktuelnog predsedavajućeg Saveta.

www.unimannheim.de/usres/ddz/edz/eu_info/adr/kom.html
Pregled (međunarodnih) predstavništva Evropske komisije sa vlastitim WWW-stranicama.

www.eukommission.de
Predstavništvo Evropske komisije u Nemačkoj, između ostalog sa mogućnošću dowmlooada "EU-vesti".

www.europarl.de
Biro za informacije Evropskog parlamenta u Nemačkoj.

www.buundesbank.de/ezb
Nemačka "mirror"-stranica Centralne evropske banke.

Druge organizacije u Evropi

www.coe.int
Savet Evrope u Strazburu.

www.echr.coe.int
Evropski sud za ljudska prava.

www.efta.int
Evropska zona slobodne trgovine.

www.osce.org
Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju.

www.weu.int
Zapadnoevropska unija.

www.oecd.org
Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj.

Nacionalna ministarstva povezana sa Evropskom unijom

www.auswaertigesamt.de
Ponuda Ministarstva inostranih poslova SR Nemačke koja sadrži mnoštvo dokumenata, novinskih članaka, stavova u pisanom obliku i govora koji se tiču evropske politike.

www.europaminister.de
Stranice konferencije evropskih ministara i senatora nemačkih pokrajina sa zaključcima konferencije evropskih ministara.

Političke oblasti

europa.eu.int/futurum
Debata na internetu koja je inicirana u okviru procesa nastalog nakon Samita u Nici, a koju potpomaže Evropska komisija: između ostalog, putem diskusionih foruma i objavljivanjem liste manifestacija i referentne dokumentacije.

europa.eu.int/comm/enlargement
Internet – stranice Komisije koje se odnose na proces proširenja Unije, a ujedno pružaju i informacije o trenutnom stanju pregovora za prijem novih članica, kao i o procesu tranzicije. Ponuda sadrži i mogućnost pretplate na elektronske novine koje izlaze jednom nedeljno.

europa.eu.int/comm/internal_market/de/index.htm
Glavna direkcija unutrašnjeg tržišta; redovno objavljivanje izveštaja o kretanjima na unutrašnjem tržištu, detaljne informacije o važećim i planiranim pravnim aktima, kao i besplatni Single Market News magazin.

europa.eu.int/comm/agriculture/index_de.htm
Generalna direkcija za poljoprivredu; saopštenja za štampu, značajniji govori, programi i agrarna statistika.

europa.eu.int/information_society/index_de.htm
Generalna direkcija za informatičko društvo omogućava pristup dokumentima sa vezom ka novim medijima.

www.cordis.lu
Cordis (Community Research and Development Information Service): služba koja pruža informacije u vezi sa istraživanjima, razvojem i srodnim oblastima sa vlastitom meta-bazom podataka.

europa.eu.int/comm/external_relations/index.htm
Ponuda Komisije koja se odnosi na spoljne odnosa Evropske unije, sa mogućnošću tematskog pretraživanja, npr., po zemljama, regionalnoj saradnji i oblastima politike.

citizens.eu.int
Informacije u vezi sa državljanstvom EU i unutrašnjim tržištem.

europa.eu.int/comm/nice_treaty/index_de.htm
Ugovor iz Nice, konferencija vlada i tok ratifikacije; arhiva sa "online" dokumentima o toku pregovora i pozicijama institucija i država-članica.

Baze podataka

europa.eu.int/eurlex
Pristup pravnoj regulativi Evropske unije: službeni listovi Evropske zajednice L i C, trenutno važeće zakonodavstvo, predlozi pravnih akata, kao i dokumenta Komisije.

europa.eu.int/celex
CELEX (Communitatis europae lex): Najznačajnija "online" baza podataka (usluge pretraživanja se naplaćuju) sa kompletnim tekstovima evropske pravne regulative i podacima o mestima na kojima su dati tekstovi pronađeni. Kompletne verzije pravnih akata službenih listova L i C.

europa.eu.int/idea
IDEA: Interinstitucionalni registar: organigrami službi Zajednice i kontakt – adrese službi i lica.

europa.eu.int/rapid/start
RAPID: Saopštenja za štampu Komisije i drugih organa, govori, background činjenice i objašnjenja.

www.ted.europ.eu.int/ojs/html/indeex2.htm
TED (Tenders Electronic Daily): "Online" verzija dopuna Službenog lista, Službeni list S.

www.ub.unibielefeld.de/netahtml/egda.html
Dokumenti Komisije, Odbora za ekonomska i socijalna pitanja, kao i Odbora regija (pregled, a ne kompletne verzije).

www.europarl.eu.int/index/docs_de.htm
Dokumenti Evropskog parlamenta.

www.db.europarl.eu.int/dors/oeli/en/default.htm
OEIL (Legislative Observatory): pregled pravnih akata i aktuelnog stanja postupaka za donošenje zakonodavnih akata uz učešće EP.

europa.eu.int/scadplus
SCADplus: "Online" verzija SCAD biltena sa background informacijama o pojedinim oblastima politike EU.

Dokumenti, zakonodavstvo i pravosuđe

europa.eu.int/eurlex/de/treaties/index.html
Kompletne verzije tekstova ugovora EU.

europa.eu.int/abc/doc/off/rg/de/rgset.htm
Kompletni izveštaji o aktivnostima EU.

europa.eu.int/comm/off/white/index_de.htm
odn.
europa.eu.int/comm/off/green/index.de.htm
"Online" verzije "zelenih" i "belih" knjiga Evropske komisije počev od 1995. godine ("zelene" knjige), odn. 1993. godine ("bele" knjige).

europa.eu.int/comm/agenda2000
Kompletna verzija Agende 2000.

europa.eu.int/council/off/conclu
Zaključci Evropskog saveta.

www.curia.eu.int/de/jurisp/index.htm
Najnovija jurisprudencija Evropskog suda pravde i prvostepenog Suda.

europa.eu.int/comm/dg10/epo
Evropski barometar i rezultati ispitivanja javnog mnjenja u EU.

europa.eu.int/eurostat.html
Polazne stranice Službe za statistiku EU. Između ostalog, pristup podacima o poljoprivredi, trgovini i regijama.

www.uniannheim.de/users/ddz/edz/eu_info/adr/edz.html
Spisak evropskih dokumentacionih centara u SR Nemačkoj.

www.unitrier.de/čievr/eu_verfassungen/entwurf.htm
Nacrti ustava u vezi sa budućnošću EU, delom kao kompletne verzije.

Naučne "online" ponude

www.eiop.or.at/eiop
Europeen Integration online Papers (EIOP): (političko-)naučni članci koji obrađuju teme evropske integracije.

www.iue.it/PUB/EUI_WP.html
Radni papiri pojedinih sekcija Evropskog visokoškolskog instituta u Firenci, po pravilu kao kompletne verzije.

www.mpifgkoeln.mpg.de/pu/workpapers_de.html
Max-Planck institut (MPI) za društvena istraživanja u Kelnu: radni papiri kao polazna osnova za diskusiju u vezi sa mnogobrojnim aspektima evropske politike.

www.sv.uio.no/arena
Arena Newsletter (Advanced Research on the Europeanization of the Nation State): Naučni članci koji se bave temama evropske integracije.

www.jeanmonnetprogramm.org/papers/index.html
Pravni Žan Mone-Papers Harvard Law School.

www.iue.it/LIB/collections/Wponline/html
Stranica Evropskog visokoškolskog instituta sa linkovima koji upućuju na "online" radni materijal.

www.deutscheaussenpolitik.de
Projekat univerziteta u Triru u vezi sa nemačkom spoljnom politikom sa nedeljnim sažecima, nacionalnim i međunarodnim saopštenjima za štampu, dokumentima i analizama.

www.rewi.huberlin.de/WHI
Radni materijali i predavanja edicije Forum Constitutionis Europae "Walter Hallstein" Instituta za evropsko ustavno pravo.

Virtualne biblioteke

europa.eu.int/comm/libraries
Biblioteka evropske Komisije sa linkom ka ECLAS bazi podataka centralne biblioteke (ukupno oko 400.000 naslova knjiga).

europa.eu.int/comm/dg10/university/euristote/index_de.html
EURISTOTE: baza podataka sa disertacijama u vezi sa evropskom integracijom, delom sa kraćim sažecima.

www.arc.iue.it/eharen/Welcoen.html
EURHISTAR: baza podataka istorijskog arhiva Evropske unije u Firenci.

europa.eu.int/comm/secretariat_general/sg1/archives/homede.htm
ARCHISplus: baza podataka istorijskog arhiva Evropske komisije.

www.iue.it/LIB/Welcome.html
Biblioteka Evropskog visokoškolskog instituta u Firenci.

www.unimannheim.de/users/ddz/edz/biblio/opac.html
Biblioteka Evropskog dokumentacionog centra na univerzitetu u Manhajmu.

Portali i privatne stranice sa linkovima

eiop.or.at/euroint
EuroInternet: sistematično koncipirana i stalno aktuelizovana stranica sa više od 1.000 linkova, delom i ka stranicama sa evro – kritičkim sadržajem.

www.europadigital.de
Europa-Digital: aktuelne informacije, ali i dublje analize i dosijei.

www.lib.berkeley.edu/GSSI/eu.html
Biblioteka Berkeley-Univerziteta sa mnogobrojnim linkovima ka svim tematskim oblastima EU.

www.europaportal.net
Privatni portal sa linkovima, člancima koji obrađuju aktuelne teme i recenzijama knjiga o EU.

www.clickfish.com/clickfish/guidearea/pp/pg/eu
Privatni portal sa osnovnim informacijama o EU, aktualnim prilozima i diskusionim forumima.

www.europeanaccess.co.uk
Britanski EU-portal sa spiskom linkova i mogućnošću pretraživanja (komercijalna ponuda).

www.euractiv.com
Portal sa linkovima ka organima EU, državama i regijama, preduzećima, nevladinim organizacijama, medijima itd. Svakodnevno aktuelizovane vesti.

www.gwdg.de/čujvr/bibliothek/eurolink.html
Informacije biblioteke Instituta za međunarodno pravo Univerziteta Getingen u vezi sa internet-ponudom pravne literature koja se bavi problematikom EU.

www.eizniedersachsen.de
Evropski informativni centar Donje Saksonije sa detaljno obrađenim spiskom EU-linkova.

www.ratgebereu.de/buecher.htm
Delom komercijalna ponuda, sa informacijama o institucijama EU, zajedničkim programima i literaturi koja se bavi problematikom EU.

Studije i studijska ponuda u vezi sa EU

www.ecsanet.org/
odn.
europa.eu.int/comm/dg10/university/3cycle/index_en.html
Pregled studijskih grupa u vezi sa evropskom integracijom u okviru postdiplomskih studija.

www.coleurop.be
Evropska univerzitetska predavanja u Brižu i Natolinu.

www.iue.it
Evropski visokoškolski institut u Firenci.

www.ecsanet.org/whoswho.htm
Europeen Community Studies Association (ESCA): Spisak članova i akademika koji drže predavanja i obavljaju istraživanja u vezi sa evropskom integracijom.

www.virtus.unikoeln.de
Preko "nastavnih jedinica" pratiti link ka "Političkom sistemu EU". "Online" skripta uvodnog predavanja "Politički sistem EU" V. Veselsa (za sada samo mogućnost pristupa u svojstvu gosta, ili člana univerziteta u Kelnu).

www.politikinternational.de
"Online" predavanja "Evropska politika" univerziteta u Štutgartu.

europa.eu.int/comm/education/ortelius.html
Ortelius: baza podataka Komisije sa spiskom adresa i nastavnim planovima evropskih univerziteta.

www.fime.org
Fédération Internationale des Maisons de l’Europe (FIME): polazna stranica evropskih kuća i programske ponude FIME.

estainstitute.de
Polazna stranica grupacije akademija evropskih državljana: ponuda programa za opšte i profesionalno obrazovanje sa naglaskom na evropskoj problematici.

www.epsnet.org
Međunarodni projekat sa ciljem izrade pregleda svih studijskih ponuda u vezi sa evropskom integracijom.

Istraživački centri koji se bave tematikom EU

www.cap.unimuenchen.de
Centar za primenjena politička istraživanja (C.A.P.) univerziteta u Minhenu: projekti, publikacije i informacije, a posebno u vezi sa političkom tematikom koja se tiče Nemačke i Evrope.

www.dgap.org
Nemačko društvo za spoljnu politiku (DGAP): političko-naučne informacije iz sfere međunarodnih odnosa.

www.mzes.unimannheim.de

Manhajmski centar za Evropska socijalna istraživanja (MZES): pregled razvojnih tendencija evropskih društava, posmatran sa sociološkog aspekta.

www.mpifgkoeln.mpg.de
"Max Planck" institut za društvena istraživanja u Kelnu: pregled istraživačkih projekata sa temom "Mogućnost upravljanja društvenim procesima".

www.fes.de
Fondacija "Friedrich Ebert" (FES): aktuelne informacije i radni materijal u vezi sa političkim obrazovanjem u oblasti evropske politike.

www.kas.de
Fondacija "Konrad Adenauer" (KAS): tematsko težište "Evropa" sa linkovima ka publikacijama, manifestacijama i polazištima definisanim u pisanom obliku.

www.iepberlin.de
Institut za evropsku politiku (IEP): pregled naučnih aktivnosti i publikacija sa izvodima iz stručnog časopisa "Integration".

www.tepsa.be
Trans European Policy Studies Association (TEPSA): pregled nacionalnih istraživanja instituta-članova i njihovi izveštaji.

www.zei.de
Centar za istraživanje evropskih integracija (ZEI): informacije o istraživačkim projektima i njihovim sadržajima, materijali u pdf-formatu koji treba da podstaknu diskusiju.

Evropolitički orjentisana udruženja u SR Nemačkoj

www.europaeischebewegung.de
Evropski pokret Nemačke r.d.

www.europaweb.de
Evropska unija Nemačke r.d.

www.jef.de
Mladi evropski federalisti Nemačke r.d.

"Online" verzija ovog spiska sa linkovima može se pronaći na sledećoj adresi:
www.unikoeln.de/wisofak/wessels/inter/eu.htm

(stanje: avgust 2001. god.)

Iz istog broja

Intervju sa Gregorom Riselom, direktorom predstavništva Fondacije "Konrad Adenauer" u Beogradu

Uzbudljivo je živeti u Srbiji

Dragan Đoković

Zaštita potrošača

Namirnice u prvom planu

Evropa regiona

Nemačka inicijativa

Državljanstvo Unije

Šest konkretnih prava

Evropa na dlanu

Od A do Š

B. V

Transatlantsko sporenje

Uoči presude Sadamu

Duška Anastasijević

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu