Obrazovanje očima političara

Srbija

29. 8. 2013. / 16.45

Ličnost ministra nije nevažna

Ličnost ministra nije nevažna 1

1) Celokupan obrazovni sistem u Republici Srbiji od predškoloskog do visokog obrazovanja regulisan je zakonom i predstavlja uređeni mehanizam koji funkcioniše bez obzira na kadrovske promene unutar sistema pa i u okviru ministarstva.

Za svaki segment obrazovanjau okviru ministarstva postoje posebni sektori kojima rukovode pomoćnici ministra a u kojima se obavljaju poslovi iz zakonom utvrđenog delokruga. Sistem je tako koncipiran da personalne promene ne treba bitnije da utiču na funkcionisanje obrazovnog procesa, samim tim ni na početak nove školske godine. Naravno sama ličnost ministra i njegov autoritet nisu nevažni. Socijalistička partija Srbije je veoma zadovoljna angažovanjem i postignutim rezultatima ministra Obradovića koji je u prethodnom periodu u izuzetno teškim materijalnim uslovima uspeo da održi i unapredi obrazovanje u Srbiji. A moramo priznati bez dovoljno sredstava nema ni kvalitetnog obrazovanja a to je najvažnija investicija u budućnost.

2) Socijalistička partija Srbije kao stranka socijalne pravde svojim programom je utvrdila humane ciljeve u oblasti obrazovanja a to su:

– Besplatno obrazovanje kao trajni cilj a u skladu sa tim i povećano izdvajanje države za sve nivoe obrazovanja.

– Smanjenje školarina i njihova usklađivanje sa socijalnim položajem porodice i socijalno ekonomskim stanjem u društvu.

– Jednake šanse za sve građane u oblasti obrazovanja kroz obezbeđivanjebesplatnih udžbenika za osnovnu školu, učeničkih i studentskih stipendija i kredita, beneficiranog korišćenja smeštaja u učeničkim i studentskim domovima.

– Obrazovanje koje je usklađeno sa naučnim, privrednim i tehnološkim potencijalima Republike Srbije.

– Uključivanje dece sa posebnim potrebama u sistem obrazovanja (inkluzija).

– Načelna ravnopravnost državnih i privatnih obrazovno vaspitnih institucija kao pretpostavka jačanju konkurencija i povećanju kvaliteta u obrazovanju.

– Konkurentnost domaćeg sa stranim obrazovnim sistemima,

– Garantovana autonomija univerziteta

– Vraćanje profesionalnog dostojanstva nastavničkom pozivu

– Permanentno celoživotno obrazovanje

– Širenje informatičke pismenosti

Svi brojevi Vremena na jednom mestu!>

Pogledajte arhivu