Rezultati pretraživanja

1.

Prilog kulturi sećanja: Zabranite fudbal (Vreme 1281)

autor: Alek­san­dar Ći­rić

 

U "Vremenu" broj 883, od 7. decembra 2007, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika Aleksandar Ćirić napisao je otvoreno pismo Ministarstvu sporta. Nažalost, Saša više nije s nama – preminuo je 18. maja 2014. posle kraće i teške bolesti. Redovima koje je potpisao pre osam godina ni danas se nema šta bi dodati ni oduzeti
 

2.

Skupštinsko pisanje istorije: Četnici – partizani 12: 5 (Vreme 1272)

autor: Alek­san­dar Ći­rić

 

Na­rod­na skupšti­na je ču­do jed­no, a de­mo­kra­ti­ja još ve­će. U uto­rak su na­rod­ni pred­stav­ni­ci, njih 213 od ukup­no 250, iz­gla­sa­li iz­me­ne Za­ko­na o pra­vi­ma bo­ra­ca, voj­nih in­va­li­da i čla­no­va nji­ho­vih po­ro­di­ca po ko­ji­ma se iz­jed­na­ča­va­ju pra­va čet­ni­ka i par­ti­za­na, a kao pan­dan par­ti­zan­skoj uvo­di se "Rav­no­gor­ska spo­me­ni­ca 1941"
 

Stranica 1 od 1 (2 rezultata) na stranu od 1