Kultura

Stoleće od rođenja Skendera Kulenovića

Darežljiva ljubav

Skender Kulenović rodio se 2. septembra 1910. godine, pre tačno stotinu godina, u Bosanskom Petrovcu. Gimnaziju je završio u Travniku, rodnom gradu svoje majke, gde je doselio kao desetogodišnjak. Još kao gimnazijalac objavio je ciklus soneta Ocvale primule. Forma u kojoj se okušao kao gimnazijalac ostaće mu celog života opsesija i biće forma u kojoj će dosegnuti vlastite umetničke vrhunce

U čuvenom eseju Derviš i pesnik, Muharem Pervić usporedio je Franca Kafku i Mešu Selimovića rekavši: "Ono što su zavičaj i judaizam za Kafku, to su Bosna i islam za Selimovića." Zavičaj, makar onaj širi, isti je i Selimoviću i Kulenoviću, no opus Skenderov ne priziva Kafku, nego Spinozu te bi se citirana dijagnoza možda mogla varirati ovako: "Ono što su zavičaj i judaizam za Spinozu, to su Bosna i islam za Kulenovića."

REVOLUCIJA I DEGRADACIJA: Skender Kulenović rodio se 2. septembra 1910. godine, prije tačno stotinu godina, u Bosanskom Petrovcu. Gimnaziju je završio u Travniku, rodnom gradu svoje majke, gdje je doselio kao desetogodišnjak. Još kao gimnazijalac objavio je ciklus soneta Ocvale primule. Ima kod Kjerkegora jedan kratki zapis u kojem se on prisjeća nekog svog gimnazijskog rada i u njemu prepoznaje svoje kasnije preokupacije; zapis počinje ovako: "Dosta je čudno da se čovjek kroz cio život u svim uzrastima u osnovi bavi uvijek istim stvarima." Interesantno je da je ova kjerkegorovska situacija primjenjljiva u potpunosti i na Kulenovićev slučaj: forma u kojoj se okušao kao gimnazijalac ostaće mu cijelog života opsesija i biće forma u kojoj će doseći vlastite umjetničke vrhunce. Studiranje će Skendera Kulenovića uputiti u Zagreb, gdje je upisao Pravni fakultet 1930. godine. U to se doba već rađa simpatija za Komunističku partiju Jugoslavije. Kulenović postaje član SKOJ-a 1933, a dvije godine kasnije i KPJ-a. Skender Kulenović će se pridružiti partizanima već na početku Drugog svjetskog rata. Njegov ratni put vezan je uglavnom za Bosansku krajinu (Prvi partizanski odred Bosanske krajine), a učestvovao je i u radu AVNOJ-a i ZAVNOBIH-a. I za vrijeme rata Kulenović piše poeziju (Pisma Jove Stanivuka, Stojanka Majka Knežopoljka, Ševa), a nakon rata sve češće i prozu, te drame. Prve mirnodopske dane provodi u Sarajevu, kao direktor drame Narodnog pozorišta. Nakon nekoliko godina prelazi u Beograd gdje je prvo napredovao u hijerarhiji (od 1950. do 1953. radi kao sekretar Narodne skupštine FNRJ), a zatim će osjetiti i okus nemilosti. Naime, nakon što je zabranjena Nova misao (časopis koji je Skender Kulenović uređivao), on će za kaznu biti degradiran na poziciju korektora u Borbi. Od 1955. počinje raditi u Mostaru kao dramaturg Narodnog pozorišta. Kulenović će1968. godine u Novom Sadu objaviti Sonete, a tri godine kasnije u Sarajevu će izići Izabrana djela Skendera Kulenovića u pet svezaka. U Nolitu je 1977. objavio roman Ponornica, a već dvadeset petog januara 1978. umro je iznenada u Beogradu, gdje je i sahranjen.

POLJUBAC U ČELO: Ovaj kvazienciklopedijski bio(biblio)grafski sažetak ne kazuje nam zapravo gotovo ništa stvarno o Skenderu Kulenoviću. Priča o Skenderu Kulenoviću zapravo je roman, veliki roman, nikad do kraja ispričan, a maestralno skiciran u knjizi Vere Crvenčanin, Kulenovićeve žene, Skenderova trajanja. Priča je to najprije o begovskom sinu, koljenoviću, o porodici osiromašenoj agrarnom reformom, o nekoj naš(k)oj varijanti nabokovljevskog izgona iz (izgubljenog) raja; o školovanju u travničkoj isusovačkoj gimnaziji u vrijeme kad su gimnazije davale bolje obrazovanje od današnjih univerziteta, o dječaku koji u podstanarskoj izbi gdje stanuje sa porodicom uz svjetlost svijeće čita Sofokla i Homera na starogrčkom i uči ih napamet, izučava Spinozu te piše sonete; o mladiću koji se dopisuje sa starijim bratom, Muhamedom, slikarom, komunistom u Poljskoj; o zagrebačkom studentu prava i ljevičarskom aktivisti očaranom Krležom; o tridesetjednogodišnjaku koji se skriva od ustaške policije prije nego što ode u Bosansku Krajinu, u partizane; o partizanskom životu, o golgoti Kozare, o nastanku Stojanke, o babeljevskim scenama skrivanja pred Nijemcima, o stopljenosti s narodom Kozare (ima onaj tekst Poljubac u čelo gdje se Skender prisjeća kako ga je poslije njemačke ofanzive na Kozari prepoznala jedna majka iz zbjegova, rekla mu: "Prepatismo, sinko, mnogo, ali nam ništa ne mogoše!", pa mu stavila dva hrapava dlana na sljepoočnice, savila mu glavu i poljubila ga u čelo s riječima: "Sretno da nam bude!" I Skender piše: Ja dvije godine nosim staričine usne na čelu.); o smrti oba brata: Muhameda, slikara, ubile ustaše, Muzafera, radnika Jugoslovenskih železnica (kao Eduard Kiš!) i fudbalera, ubili Nijemci, a nakon što su ga vlastiti drugovi pokušali preventivno ubiti, što Skender nikad nije saznao, a što je motiv strašniji od onoga koji je Skenderovom vršnjaku Meši Selimoviću bio nadahnuće za Derviš i smrt; o životnom prijateljstvu sa Brankom Ćopićem i Nikom Miličevićem začetom u šumi; o životnoj ljubavi; o spletkama i podmetanjima poslije rata jer sloboda nikad ne ume da peva; o djeci, Vuku i Biljani; o Đilasu; o šetnjama Tašmajdanom; o Sarajevu, Beogradu, Mostaru, Rovinju, o ponorničnom povratku sonetima i Homeru (prevod nekoliko pjevanja Ilijade); o Ponornici, o smrti.

JEZIK, PARALELE: Rođeni iste godine, umrli u istom gradu, a zauvijek počivaju na manjoj udaljenosti nego je ona između Bosanskog Petrovca i Tuzle na imalo ozbiljnijoj školskoj geografskoj karti (onoj što se zakači preko table), dva najveća muslimansko-ateistička jugoslovenska pisca zaslužuju ozbiljan komparativni esej. Ovdje neka bude zabilježna samo neka poluskica od par bljeskova. U kontekstu one borhesovske Platon/Aristotel dihotomije, Skender je Platon, a Selimović Aristotel. Skender je, uz Isidoru (Sekulić), valjda jedini veliki jugoslovenski pisac na kojeg se i u ozbiljnim akademskim tekstovima češće referira imenom nego prezimenom. Recepcija Selimovićevog opusa, i domaća i međunarodna, generalno je (bila) blagonaklonija nego kad je riječ o Kulenovićevom. "Ne kažem da je Selimović, naročito kad se radi o Dervišu i smrti te Tvrđavi, (bio) precijenjen, ali je činjenica da su Kulenovića mnogi nezasluženo potcijenjivali." Kulenović je odlično pisao i poeziju i prozu svih žanrova (priče, eseji, putopisi, roman) i dramu, Selimović (samo) prozu. Kulenović je, kako kaže čuvena Kišova fraza, rudar jezika; Selimović jezički sufist i sofist. Ukus Selimovićeve filozofije blizak je francuskom egzistencijalizmu, naročito nekim Kamijevim stavovima. Ključni filozof Kulenovićevog svjetonazora je Baruh Spinoza.

MISAO I EMOCIJA: Nakon što je objavio dvije knjige soneta, Kulenović je napisao petodijelni sonetni ciklus BaruhBenediktus de Spinoza brusač. Spremio ih je i predao za objavljivanje, ali je ovih pet soneta objavljeno tek posthumno, Cijelog svog života Kulenovića je, na neki način, pratio Spinoza. Otkrio mu ga je još u djetinjstvu prijatelj njegovog oca Tahir Dautbegović, prototip lika Tahirbega iz Ponornice (usput, Tahirbeg se u Ponornici poziva na Spinozu zovući ga onaj jadni Čifut staklar). U jednom autopoetičkom zapisu, Kulenović kaže: "Lirika je samo djelić Spinozine supstance. Supstance za koju je uzaludno pitati ko ju je stvorio, koja je sama sebi uzrok i posljedica i čovjeku ostaje samo da duhom (…) sluša njeno bilo i naturira u njegovom pulsu. (…) Svakoj mojoj pjesmi prethodio je neki neizdrživ napon u meni. Napon nečega što je, gledano s jedne strane, neka neispiljena misao, s druge emocije. (U meni se to dvoje nikako ne razdvajaju. Misao mi postaje emocija i emocija misao)." Pisao je Skender i sonete o Zuki Džumhuru, Aleksi Šantiću ili Branku Radičeviću, primjerice, ali mu je za Spinozu trebalo pet soneta. Kad je o svjetskoj književnosti riječ, sonete o piscima koje je volio pisao je (i) Borhes; pisao je o Emersonu, Edgaru Alanu Pou ili Džonu Kitsu, kao i mnogim drugim, ali za Spinozu su mu trebala dva soneta. Strašno je zanimljivo istovremeno čitati ovih sedam (5+2) soneta o Spinozi, sedam puta sedam distiha nadahnutih Spinozom. I to je tema koja zaslužuje poseban esej, da ne kažem – knjigu. Kako se, recimo, i ne znajući jedan za drugog, Borhes ogleda u Skenderovom, a Skender u Borhesovom stihu. Kad Kulenović kaže: "I olovka oštra što u ponoć uma/ sračuna brzine galaksija sviju/ i kolika im je težina i suma./ I od zlata pero što piše poeziju.". On, naravno, pjeva (o) Spinozi, ali taj zanos (o)pjeva i Borhesa. A kad Borhes (prevod je Tonka Maroevića) za Spinozu rekne da ga ništa ne može spriječiti "Da bez izvanjskih, čvrstih uporišta,/ Iz slabosti i iz svojega Ništa,/ Izvodi Boga tek uz pomoć riječi./ Darežljivu mu ljubav sudba dade, /Jer ljubi a u uzvrat nema nade", on mutatis mutandis govori i o Skenderu Kulenoviću. U onom slavnom Odnovom stihu koji je Brodski toliko volio vrijeme štuje jezik te je jezik, veli Brodski, stariji od vremena. U tom je smislu Kulenovićeva ljubav prema jeziku, našem jeziku, borhesovska darežljiva ljubav, a soneti, recimo, bivaju ljubavna pisma jeziku. Citirajmo u tom kontekstu, a i onako, za ilustraciju Kulenovićevog majstorstva, sonet Pisma:

Kućno poštansko sanduče, i ista te ista dilema.
Izvadim ključ, pa kažem: Bolje, ne otvori!
Na sva ta draga pisma što ih unutra nema
budi sanduk ćutnje i ništa ne odgovori.

Kažem, pa otvorim, i opet u me zrene,
ljuta što je budim, crna mačka praznina.
I u jednom kutu, od prijatelja il žene,
pisma što neće stići čita paučina.

Ruka tad zatvori sandukto škrine ključ bez ruke.
Oči još okrznu imeto gledaju oči bez zjena.
Trenuci otrežnjenja kad saznam da nema me više,

i da se to svakoga jutra napravim od žbuke.
Ničega više nisam ni oblik ni sjena.
I kao samoj sebi samo praznina mi piše.

To je sonet Skendera Kulenovića, to pretvaranje svakodnevne proze u metafiziku poezije. Kad uzaludno čekanje pisma postane prolog ili povod za skoro platonsko dokidanje samog sebe (Ničega više nisam ni oblik ni sjena) i kad četrdesetak godina nakon prvog objavljivanja ove pjesme otvaranje elektronskog inboxa iznova priziva ove stihove, to biva još jedno podsjećanje na pjesničku veličinu i trajnost djela Skendera Kulenovića.

Iz istog broja

Holivud i Srbi

Anđelina osvete

Jovana Gligorijević

Srbija u stripu

Supermen na Trgu Republike

Saša Rakezić

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu