Dodatno

Vreme predstavlja

Udruženje industrijalaca i preduzetnika Jugoslavije

Privrednici okupljeni u Udruženju predstavljaju lidere preduzetništva u zemlji tako da svojim delovanjem nude nove obrasce poslovanja i privrednog organizovanja zemlje

Udruženje industrijalaca i preduzetnika Srbije i Crne Gore je poslovno udruženje sa dubokim korenima u tradiciji esnafskih zadruga i udruženja srpskih privrednika, oličenih u Trgovačkom odboru u Beogradu, osnovanom Ukazom knjaza srpskog Aleksandra Karađorđevića, od 28. februara 1875. godine, Zadruzi srpskih zanatlija u Novom Sadu (1870) i Srpskoj zanatlijskoj zadruzi u Kikindi (1879) osnovanim i odobrenim od strane austrougarskog ministarstva trgovine i radinosti, kao i drugih odbora zadruga i preduzetnika s kraja XIX i početkom XX veka, posebno između dva svetska rata. Sa inicijativom se krenulo krajem osamdesetih godina prošlog veka, kada je grupa privatnika procenila da nastupa vreme za konkretizaciju brojnih preduzetničkih ideja.

Tako se dogodilo da snažan impuls razvoju privatne inicijative i zahtev za okupljanje i ujedinjavanje privatnih preduzetnika dâ prvi naučni skup "Uloga male privrede danas", održan u Peći 1987. godine. Organizatori i pokrovitelji skupa bili su predstavnici Poslovodnog odbora Kompanije "Braća Karić", čija su saznanja i poruke bili od presudnog značaja za ukupan razvoj preduzetništva na ovim prostorima. Na otvaranju skupa čule su se reči Bogoljuba J. Karića koje su i tada zvučale vizionarski:

"Mala privreda nije eksploatator. Mali privrednik nije kapitalista. On želi da ostvari pravo na slobodan rad kao i svi radni ljudi u našoj zemlji. Pojedinci nas smatraju građanima drugog reda. Mala privreda želi da sarađuje sa velikim privrednim subjektima jer ona nije konkurent već kooperant velike privrede, ona je saradnik koji ulaže u posao i rad i sredstva. Mala privreda je velika šansa našeg društva. Ona mora da otvori nova brojna radna mesta mladoj generaciji ako hoćemo progres u zemlji. Danas su privatni preduzetnici, time što društvu obezbeđuju produktivnost, zaposlenost, plate i blagostanje, svojevrsni dobročinitelji i kao takvi treba da budu priznati i cenjeni od šire duštvene zajednice."

Od tada je proteklo petnaest godina i ove reči su danas istorija. Okolnosti su se vremenom menjale i išle su u onom pravcu koji je nagovešten još na početku razmišljanja o razvoju privatnog preduzetništva u našoj zemlji. Posle petooktobarskih promena i vraćanja države u porodicu svetskih i evropskih zemalja, grupa agilnih domaćih preduzetnika odlučila je da svojim udruživanjem i posebnom dodatnom aktivnošću doprinese sveopštem razvoju. Udruženje je osnovano na jesen 2000. godine i u osnivačkom aktu je zapisano da "Udruženje industrijalaca i preduzetnika Državne zajednice Srbije i Crne Gore, osnovano 11. 12. 2000. godine, jeste asocijacija pojedinaca, organizacija i institucija, u čijem su središtu interesi vlasnika privatnog kapitala i njihovih poslovnih asocijacija, koji svojom delatnošću doprinose ekonomskom i socijalnom razvoju zasnovanom na tržišnim principima i evropskim i svetskim standardima, unapređenju naučno-tehnološke i institucionalno-pravne osnove privređivanja, povećanju efikasnosti poslovanja tržišnih subjekata, kao i integraciji Državne zajednice Srbije i Crne Gore u evropske i svetske ekonomsko-finansijske tokove".

Inicijativa je stigla od Bogoljuba J. Karića i njegovom su se pozivu odazvali brojni ugledni domaći poslovni ljudi i preduzetnici. Među osnivačima su se našli Vojin Đorđević, vlasnik kompanije Si&Si iz Subotice, Živojin Đorđević iz kompanije Fresh&Co takođe sa sedištem u Subotici, Đorđo Antelj iz beogradskog Gemaxa i drugi preduzetnici od imena i ugleda. Za predsednika Udruženja izabran je Bogoljub J. Karić, predsednik Univerziteta "Braća Karić", za predsednika skupštine Đorđo Antelj, a za generalnog sekretara dr Tihomir Simić.

Osnivačkim činom Udruženje je udarilo temelje moderne organizacije i načina udruživanja vlasnika privatnog kapitala u našoj zemlji, čiji prvi članovi postaju vlasnici i osnivači preduzeća sa više od trista menadžera i članova uprve preduzeća sa preko 27.000 zaposlenih. Za samo dve godine postojanja Udruženje je okupilo i ujedinilo – u svojstvu individualnih i kolektivnih, kao i pridruženih članova – više od 15.000 pojedinaca i 27.600 privatnih preduzeća i samostalnih radnji sa preko 300.000 zaposlenih iz svih privrednih grana i uslužnih delatnosti. Uspostavljajući nove temelje organizovanja i povezivanja, ovo poslovno udruženje je sklopilo brojne sporazume o poslovnoj saradnji sa svim relevantnim poslovnim organizacijama i asocijacijama, kao i s pojedinim organizacijama iz nevladinog sektora. Od početka se išlo na stvaranje vertikalne mreže svojih organa u mnogim okruzima, regionima i opštinama u zemlji, a aktivnosti su išle i u pravcu povezivanja sa srodnim međunarodnim asocijacijama.

Kao i svako drugo udruženje, i ovo ima svoje ciljeve i zadatke koje treba ispuniti u narednim godinama prateći sveukupna dešavanja u zemlji. Tranzicione godine zahtevaju inicijativu sa svih strana, a posebno od pojedinaca i preduzetnika koji se na moderan i ozbiljan način bave nekim poslom jer je vreme dirigovanog privređivanja ostalo za nama. Sastavljači programa Udruženja uzeli su u obzir sve relevantne činjenice o situaciji u zemlji pa su sa te pozicije formirali okvirnu grupu ciljeva.

Jedna od prvih stvari koje je trebalo učiniti bilo je animiranje i povezivanje najuspešnijih privrednika Srbije, odnosno Državne zajednice Srbije i Crne Gore i dijaspore za preduzimanje konkretnih akcija u domenu razvoja pojedinih privrednih grana i investiranja, u skladu s principima evropske koncepcije privređivanja. Ova je ideja podrazumevala ulaganje velike organizacione energije da bi se komunikacija između interesno srodnih preduzeća poboljšala i bila postavljena na zdravom tržišnom principu. Nisu zaboravljeni ni preduzetnici iz dijaspore koji su upravo zbog ranije nemogućnosti da se bave privatnim preduzetništvom bili primorani da svoje znanje promovišu u drugim sredinama. Danas, zato, Udruženje preduzetnika i industrijalaca želi da na neki način ispravi istorijsku nepravdu, da pokuša da vrati naše ljude i da ih zainteresuje za investiranje u zemlju iz koje su potekli. Zato se neprestano radi na sistematskom promovisanju i na jednoj vrsti odbrane privatne inicijative, privatne svojine i, uopšte, principa tržišne ekonomije. Kada se društvo jednom opredeli za ovakav stav, na kome je uostalom bazirano ustrojstvo čitavog modernog sveta, onda treba dodatno raditi na izgrađivanju odnosa koji će takav model promovisati i poboljšavati. Kako to postići? Praćenjem, analiziranjem i selekcijom odredaba domaćih i međunarodnih zakona, propisa i konvencija od ključnog značaja za poslovanje i razvoj članova Udruženja. Pored toga, potrebno je i pokretanje inicijative za izmenu postojećih i donošenje novih zakonskih rešenja, kojima se obezbeđuje sigurnije i efikasnije poslovanje i veća konkurentnost srpskih i crnogorskih preduzeća na domaćem i inostranom tržištu.

U tom smislu zamišljeno je organizovanje nezavisne ekspertize zakonskih projekata, sistemskih rešenja, kao i naučno-tehničkih, inovacijskih, investicionih i komercijalnih nacionalnih i međunarodnih programa i projekata. Udruženje, odnosno njegovi predstavnici žele da aktivno učestvuju u svim segmentima oblikovanja privrednog života zemlje u kojoj rade, da svojim znanjem i iskustvom pomognu u izradi najboljih principa na kojima bi bilo ustrojeno savremeno tržište.

Planirano je pripremanje i ostvarivanje programa i projekata radi praćenja i proučavanja privrednih tokova u pojedinim granama i delatnostima, kao i radi zajedničkog nastupa svojih članova. Povezani i okupljeni u Udruženje, preduzetnici će moći da ostvaruju svoje poslovne interese koristeći iskustva svih članova i biće im omogućeno olakšano sklapanje i realizovanje projekata.

Udruženje će raditi u pravcu ostvarivanja organizovanog uticaja na kreatore privredno-sistemskog zakonodavstva. To ne znači forsiranje njegovih potreba i interesa, već rad na proklamovanim principima izgradnje tržišnog ambijenta koji bi svim akterima pružio jednake sistemske okvire i mogućnosti.

Ideja je da se na taj način učini presudan korak ka vršenju uticaja, učešćem eminentnih ličnosti Srbije i Državne zajednice Srbije i Crne Gore, na javno mnjenje radi primene novih, svetski priznatih principa privređivanja. Privrednici okupljeni u Udruženju predstavljaju lidere preduzetništva u zemlji tako da svojim delovanjem nude nove obrazce poslovanja i privrednog organizovanja zemlje. Državni organi i Udruženje rade na istom polju i interes je zajednički, pa je međusobno prožimanje ideja i inicijativa i neprestana konstruktivna komunikacija trebalo da bude normalna i prirodna stvar. Ideja je da se pokaže da i u našoj zemlji postoje ljudi u privredi koji znaju da se ponašaju i da rade po principima koji su u modernom svetu standardizovani, a isto tako da ovde postoji angažovanje da se sistemski pravila poslovanja postave na prave osnove.

Zato se pruža podrška i podstiču se razvoj i unapređivanje pronalazaštva i novotvorstva, odnosno stvaranje sopstvenih tehnoloških i drugih inovacija, kao i zaštita intelektualne svojine i posredovanje na području transfera tehnologije, znanja i iskustava. Udruženje je i formirano na ideji i uverenju da mi, kao zemlja, imamo šta da ponudimo svetu i da je zato neophodno povezivanje svih faktora koji su voljni da rade na promovisanju i ostvarivanju takvih namera.

Važan segment u svakom privrednom životu jeste organizacija i učestvovanje na sajamskim manifestacijama jer su to mesta na kojima se realizuju i predstavljaju razni projekti. Jedan od proklamovanih ciljeva Udruženja tiče se upravo ove oblasti i ulaganja energije u unapređivanje koncepcije, programa i metodologije organizovanja sajamskih manifestacija u zemlji i animiranje svojih članova za učešće u njima. Shvaćeno je da zatvorena tržišta ne postoje, pa je neophodno uključivati se u svetske tokove. To su vodeći članovi Udruženja već učinili a ovo je sjajna prilika za one koji dosad nisu bili u mogućnosti da prošire polje svog delovanja da to učine neprestanom komunikacijom sa srodnim preduzetnicima u inostranstvu.

Da bi se to postiglo, potrebno je neprestano izgrađivati bazu koju će činiti obrazovani i obučeni ljudi jer je u današnjem svetu edukacija na prvom mestu. Udruženje će raditi i već radi na pokretanju inicijative i na neposrednom učešću u izradi i realizaciji predloga koncepcije, sistema i programa obrazovanja za preduzetništvo kao integralnog dela reforme sistema, politike i programa obrazovanja u Srbiji i Državnoj zajednici Srbije i Crnoj Gori. Ovakav stav podrazumeva i zahtev za sistemsko uređivanje permanentnog obrazovanja odraslih. Tranzicija podrazumeva sveukupno prevrednovanje postojećeg sistema i njegovo preoblikovanje u smislu shvatanja rada i posla koji pojedinac ostvaruje, tako da je potrebno osposobljavati ljude da stalno uče i napreduju. Nije reč o novoj vrsti ideoloških večernjih škola, već o neophodnosti edukacije koja bi pojedincima trebalo da omogući razumevanje i prihvatanje promena koje se dešavaju, a od kojih zavisi i njihov položaj u društvu.

Zato je potrebno unapređivanje svesti o socijalnim i građanskim vrednostima i o sopstvenom preduzetničkom ponašanju u kontekstu slobodnog društva u razvoju, a pored toga i učešće – sa ekonomskim, političkim, socijalnim i kulturnim institucijama i organizacijama na međunarodnom planu – u promovisanju duha i oblika saradnje, koji omogućavaju zajedničko postizanje viših ciljeva napretka i razvoja.

Udruženje će raditi na predstavljanju, u granicama svog Statuta, proizvodnog sektora Srbije i Državne zajednice Srbije i Crne Gore u njegovom kulturnom, ekonomskom i proizvodnom razvoju, u odnosima sa ekonomskim, političkim i socijalnim međunarodnim organizacijama.

Pored navedenih proklamovanih opštih ciljeva i zadataka, Udruženje je organizovano na način koji bi članovima trebalo da omogući ostvarivanje interesa kroz čitav niz usluga. Za moderno poslovanje potrebno je ispuniti brojne uslove koji se tiču razvijanja one osnovne, pokretačke poslovno-preduzetničke ideje. U Udruženju su stvoreni mehanizmi koji članovima na lak način omogućavaju korišćenje zajedničkih naučno-metodoloških resursa. Onaj koji pristupi Udruženju može da dobije programe koji mu omogućavaju brzo, efikasno i lako poslovanje. To je niz koji se sastoji od prepoznavanja i organizovanja pravih poslovnih procesa, dobija berzu programa za pokretanje i/ili proširivanje sopstvenog biznisa, tumačenje propisa i tokova privatizacije, kao i širok spektar funkcionalnih i pragmatičnih informacija u sopstvenoj bazi podataka i/ili preko interneta.

Tu je i niz posebnih usluga koje su članovima Udruženja stavljene na raspolaganje:

1. stavljanje na raspolaganje članovima osnova metodologije, instrumenata plasmana proizvoda i usluga na domaćem i inostranom tržištu;

2. posredovanje i obezbeđivanje pogodnosti za članove kod uvođenja tehnoloških inovacija, odnosno transfera knowhow, kao i kod uvođenja sistema kvaliteta i unapređenja preduzetničke kulture i poslovne etike;

3. posredovanje i obezbeđivanje pogodnosti u korišćenju Baze i Berze slobodnih kapaciteta poslovnog prostora i opreme, kao i Baze pronalazaka/patenata;

4. pogodnosti u učešću u različitim programima i oblicima obrazovanja, obuke i inoviranja znanja, posebno iz oblasti menadžmenta, biznis-planiranja i upravljanja ljudskim resursima;

5. pogodnosti za učešće u naučnim i stručnim skupovima, kao i u korišćenju radova izdavačke delatnosti koje organizuje Udruženje;

6. obezbeđivanje pogodnosti za učešće na glavnim domaćim sajmovima;

7. posredovanje u međunarodnim kontaktima;

8. pomoć u sklapanju komercijalnih kontakata i pronalaženju partnera;

9. posredovanje i obezbeđivanje pogodnosti u korišćenju razne druge konsultantske pomoći;

10. organizovanje studijskih putovanja i prezentacija;

11. pregled promena u domaćim i međunarodnim zakonima, propisima i konvencijama od značaja za poslovanje članova Udruženja.

Za samo dve godine postojanja Udruženje je uspelo da uradi dosta. Delovanje je bilo usmereno u dva pravca. Ostvareni su mnogobrojni kontakti i uspostavljena je saradnja sa značajnim predstavnicima svetskog biznisa i mnogobrojnim udruženjima sličnog profila u zemlji i inostranstvu. Udruženje je sklopilo sporazume o poslovnoj saradnji sa svim relevantnim organizacijama i asocijacijama tržišnih subjekata i postalo je član Međunarodnog kongresa industrijalaca i preduzetnika. Čvrsto verujući da se misija, ciljevi i program Udruženja ne mogu efikasno ostvarivati bez povezivanja i zajedničkog delovanja sa ključnim činiocima ekonomskog, tehnološkog i socijalnog razvoja, organi upravljanja i rukovođenja Udruženja inicirali su sklapanje Sporazuma o poslovnoj saradnji sa:

1. Privrednom komorom Jugoslavije
2. Privrednom komorom Srbije
3. Privrednom komorom Vojvodine
4. Unijom poslodavaca Srbije
5. Naučnim društvom ekonomista
6. JUNET Internationalom
7. Zajednicom Srba Hrvatske i BIH-a
8. Institutom za razvoj malih i srednjih preduzeća
9. Udruženjem privatnih preduzeća i preduzetnika UNIJA 2001
10. Opštim udruženjem preduzetnika Opštine Novi Pazar
11. Klubom privrednika Novi Pazar
12. Udruženjem preduzetnika Medveđa
13. BUSINESS CENTROM- Preševo
14. Poslovnim udruženjem preduzetnika Smederevo
15. Opštim udruženjem preduzetnika Smederevo
16. Opštim udruženjem preduzetnika Kikinda
17. Udruženjem samostalnih privrednika Pirotskog okruga
18. Opštim udruženjem preduzetnika Leskovac
19. Unijom privatnih poslodavaca Leskovac
20. Opštim udruženjem preduzetnika Rakovica
21. Međunarodnim privrednim sajmom Kikinda
22. Subotičkim sajmom SUBOTICA FAIR
23. Opštim udruženjem preduzetnika Stara Pazova
24. Poslovnim udruženjem Most iz Ćuprije
25. Opštim udruženjem preduzetnika iz Ćuprije
26. Udruženjem "Car Dušan"
27. Zajednicom privatnih preduzetnika Sremskog okruga

Sporazumima o poslovnoj saradnji uspostavlja se strateško programsko i akciono partnerstvo Udruženja industrijalaca i preduzetnika Srbije i Crne Gore sa onim tržišno-poslovnim činiocima, odnosno organizacijama i institucijama za koje se može reći da su izuzetno važni subjekti utvrđivanja i ostvarivanja politike i programa privrednog, naučno-tehnološkog i socijalnog razvoja. Sporazumi su strogo individualnog, funkcionalnog i pragmatičnog karaktera sa precizno formulisanim uzajamnim obavezama potpisnika, što omogućava i garantuje sinhronizovan i koordinisan nastup Udruženja i sporazumnih strana na nacionalnom i međunarodnom planu. Prepoznajući sopstveni interes, mnogi od velikih partnera Udruženja pristupili su mu u svojstvu kolektivnog člana.

Aktivnosti na jugu Srbije i na Kosovu

Poseban napor i volju uložili su predstavnici rukovodećih organa Udruženja industrijalaca i preduzetnika da u svoje aktivnosti uključe aktere privrednog života sa juga Srbije i sa Kosova. U tom smislu pokrenut je niz akcija i sklopljeni su brojni sporazumi o saradnji i pospešivanju preduzetništva. Ovde navodimo šta je do sada učinjeno. Udruženje industrijalaca i preduzetnika sklopilo je Sporazum o poslovnoj saradnji sa Biznis centrom Preševo i sa Udruženjem preduzetnika Medveđa. Na inicijativu Udruženja osnovana je lokalna televizija u Preševu. Tehničku i stručnu donaciju realizovao je RTV BK Telekom. Potpisivan je Ugovor sa Udruženjem privatnih preduzetnika Kosovo – Lipljani. U saradnji sa Institutom za mala i srednja preduzeća i predstavnicima međunarodnih organizacija na Kosovu organizovana je Škola malog biznisa, urađeni su biznis-planovi i dodeljena sredstva za preduzetnike iz opštine Lipljani. Na inicijativu Udruženja, u saradnji sa međunarodnim organizacijama na Kosovu, dodeljena je donacija u građevinskom materijalu selu Djukljani (centralno Kosovo) od BK Telekoma. Na inicijativu Udruženja dodeljena je donacija u građevinskom materijalu manastiru Duboki potok u Zubinom Potoku od strane RTV BK Telekoma. Udruženje je dodelilo novčanu donaciju manastiru Duboki potok.


Međunarodne aktivnosti

Kako navode u Udruženju, uporedo sa pobrojanim aktivnostima i organizacionom izgradnjom dosta toga je učinjeno na planu uključivanja i povezivanja sa organizacijama i institucijama u regionu i Evropi. O tome najbolje svedoči pregled delovanja Udruženja na međunarodnom planu. Na početku je potpisan Sporazum o poslovnoj saradnji sa Britanskim udruženjem industrijalaca; potom je ostvarena poseta Češkoj Republici gde je Udruženje predstavljeno; usledilo je učešće predstavnika Udruženja na osnivačkom skupu italijanskih i domaćih poslovnih udruženja, zatim učešće u radu Međunarodnog kongresa industrijalaca i preduzetnika; potpisivan je Sporazum o poslovnoj saradnji sa Union of chamber of commerce and industry of Albania u Tirani, gde se pokazalo da je razgovor sa susedima moguć i da postoje poslovi od obostranog interesa. Tamo je organizovan i Skup preduzetnika Albanije i Srbije i Crne Gore i predstavljena je delatnost pedeset domaćih preduzeća. Organizovan je, takođe, susret sa preduzetnicima iz Slovenije, iz firmi iz Maribora i Ptuja, i dogovoreno je potpisivanje sporazuma o poslovnoj saradnji sa predstavnicima Privredne komore Ptuj i sa Celjskim velesajmom. Formirana je snažna, sveobuhvatna i razgranata organizacija integrativnog i kohezionog karaktera sa atributom gravitacionog centra individualnih i kolektivnih tržišnih subjekata i njihovih poslovnih i profesionalnih asocijacija horizontalno i vertikalno umreženih – organizacija sa više stotina hiljada članova različitih kategorija. Udruženje time postaje glavna poluga razvoja privrede i izgradnje preduzetničkog društva.

U Hrvatskoj je ostvarena saradnja sa Centrom za investicije iz Zagreba, kao i sa Zagrebačkim velesajmom (takođe treba da usledi potpisivanje sporazuma o poslovnoj saradnji). Na nedavnom skupu u Grčkoj, u Kalamati, na kojem su učestvovali predstavnici srpske i grčke vlade i preduzetnici iz obeju zemalja, Udruženje je imalo zapažen nastup. Generalni sekretar Udruženja dr Tihomir Simić potpisao je Ugovor o saradnji sa Federacijom industrijalaca Istočne Makedonije i Trakije i sa Unijom svih asocijacija industrijalaca severnih regija Grčke. S tim u vezi, Udruženje će podstaći svoje članove na povećanu saradnju sa grčkim partnerima, a Komercijalna banka Beograd obezbediće tehničku pomoć preduzetnicima koji na osnovu projekata budu dobili sredstva koja je Vlada Grčke izdvojila za pomoć privatnom biznisu u Srbiji.

Pored navedenih aktivnosti, uskoro se očekuje potpisivanje sporazuma o poslovnoj saradnji sa tri velika partnera iz Mađarske: Trgovinsko-zanatskom komorom, Udruženjem poslodavaca Mađarske i Udruženjem preduzetnika i industrijalaca Mađarske. Takođe, sredinom februara planirana je poseta na visokom nivou susednoj Bugarskoj, gde bi predstavnici Udruženja trebalo da se sastanu sa predsednikom i premijerom Bugarske i gde je planirano potpisivanje sporazuma o poslovnoj saradnji sa Asocijacijom industrijalaca te zemlje. Nakon toga će se voditi bilateralni razgovori između naših i bugarskih preduzetnika.


Institut MSP

Institut za razvoj malih i srednjih preduzeća jedinstvena je specijalizovana istraživačko-razvojna, konsultantska i obrazovna institucija za pružanje usluga u oblastima: menadžmenta, razvoja preduzetništva (sa skoro 1000 programa za započinjanje malog biznisa), sistema za menadžment prema standardima serije ISO 9000:2000, zapošljavanja, tržišta rada i upravljanja ljudskim resursima, projektovanja informacionih sistema, razvijanja i postavljanja prezentacija na internetu, obuke i obrazovanja u cilju sticanja i unapređenja posebnih znanja i profesionalnih veština. Institut MSP datira još iz 1954. godine, a od 1990. ova institucija, putem naučno-stručne i obrazovne delatnosti, postaje podloga za razvoj i rast privatnog preduzetništva u našoj zemlji. Želja ovog Instituta je da bude lider u razvoju teorije i prakse u oblasti preduzetništva i menadžmenta u malim i srednjim preduzećima, uz ostvarenje maksimalnog doprinosa razvoju naše zemlje i regiona. Misija Instituta je razvijanje i podsticanje preduzetništva i primena savremenih principa menadžmenta u oblasti poslovanja malih i srednjih preduzeća, kao i permanentno upoređivanje znanja iz oblasti upravljanja preduzećem. Na Institutu je pored stalno zaposlenih stručnjaka angažovano i 200 spoljnih saradnika eksperata iz pojedinih oblasti koje institut uključuje po potrebi. Ekspertski timovi su sastavljeni od stalno zaposlenih na Institutu, profesora i naučnika sa univerziteta i drugih instituta, kao i stručnjaka iz pojedinih oblasti. Skoro pet decenija dokazane i priznate istraživačko-razvojne, konsultantske, obrazovne i izdavačke delatnosti obezbedilo je institutu lidersku poziciju u oblasti projektovanja razvoja malih i srednjih preduzeća i pozicioniralo ga kao nezamenljivog činioca razvoja i unapređivanja preduzetništva.


Aktivnosti na formiranju regionalnih /okružnih odbora Udruženja industrijalaca i preduzetnika Državne zajednice Srbije i Crne Gore

Formiranje Regionalnog odbora udruženja za Novi Sad

Članovi Regionalnog odbora:

1. Miodrag Kostić
2. Vojin Đorđević
3. Živojin Đorđević
4. Petar Matijević
5. Slobodan Šćekić

Formiranje Regionalnog odbora Udruženja za Sandžak

Članovi Regionalnog odbora:

1. Muzafer Dragolovčanin, predsednik UNIJE 2001– predsednik Odbora
2. Kurtanović Merfaz, vlasnik preduzeća Avis – član Odbora
3. Nedžip Kačar, predsednik Kluba privrednika Novi Pazar – član Odbora
4. Tutić Smail, Opšte udruženje preduzetnika – član Odbora

Priprema i realizacija za potpisivanje sporazuma o poslovnoj saradnji sa:

* Unijom 2001 – Novi Pazar
* Opštim udruženjem preduzetnika-Novi Pazar
* Klubom privrednika Novi Pazar

Formiranje Regionalnog odbora Udruženja za Bor

Članovi Regionalnog odbora:

1. Predrag Stančić, vlasnik preduzeća Stančić Bor, dobitnik Sertifikata "LIDER MALOG BIZNISA SRBIJE" za 2001. i 2002. godinu – predsednik Odbora
2. Mirko Nikolić, vlasnik preduzeća Metalik Kladovo, dobitnik Sertifikata "LIDER MALOG BIZNISA SRBIJE" za 2001. godinu – potpredsednik Odbora
3. Milorad Petrović, vlasnik preduzeća Šukom Knjaževac – član Odbora
4. Miroljub Vidanović, vlasnik preduzeća Flora Zaječar – član Odbora

Skupu u Boru prisustvovalo je preko 100 preduzetnika iz opština: Zaječar, Bor, Kladovo, Boljevac, Kladovo, Negotin, Majdanpek i Soko Banja

Formiranje Regionalnog odbora Udruženja za Kraljevo

Članovi Regionalnog odbora:

1. Miloš Radenković, generalni menadžer građevinskog preduzeća Građevinar – predsednik Odbora.
2. Babić Vladan, vlasnik preduzeća Interpartner – Kraljevo – potpredsednik Odbora
3. Urošević Miodrag, vlasnik preduzeća Drvomix – Konarevo – potpredsebnik Odbora.
4. Janić Milan, vlasnik preduzeća Radijator Inženjering – član Odbora.
5. Blagojević Nebojša, vlasnik preduzeća Laser – član Odbora.

Skupu u Kraljevu prisustvovalo je preko 300 preduzetnika.

Formiranje Regionalnog odbora Udruženja za Suboticu

Članovi Regionalnog odbora:

Laslo Boni, direktor preduzeća Magnotron
Zoran Francišković, direktor preduzeća Panongrad
Milorad Bucalo, predsednik upravnog odbora V&B, Subotica.
Milorad Vranjevac, direktor preduzeća Eminent, Subotica.

potpisivanje Sporazuma o poslovnoj saradnji sa:

Međunarodnim subotičkim sajamom SUBOTICA FAIR

Skupu u Subotici prisustvovalo je 100 najeminentnijih preduzetnika.

Formiranje Regionalnog odbora Udruženja za Pirot

Članovi Regionalnog odbora:

Jovan Živković, vlasnik preduzeća Galija komerc – predsednik Odbora
Vesna Šćepanović, vlasnik firme Ž komerc – član Odbora
Zoran Surlandžis, vlasnik preduzeća d.o.o Hidro-M – član Odbora
Ratomir Rančić, vlasnik preduzeća Traser – član Odbora

Potpisivanje Sporazuma o poslovnoj saradnji sa:

Udruženjem samostalnih privrednika Pirotskog okruga

Skupu u Pirotu prisustvovalo je preko 70 najeminentnijih preduzetnika.

Formiranje Regionalnog odbora Udruženja za Kikindu

Članovi Regionalnog odbora:

Aleksandar Saša Mančić, SZR Mlekara Sajan Kikinda – predsednik Odbora
Radovan Živojinov, A.D.PIK Kikinda – potpredsednik Odbora
Rastislav Mrvičić, Radnik d.o.o. Kikinda – član Odbora
Ivica Predojev, Ida d.o.o. Kikinda – član Odbora

Priprema i realizacija za potpisivanje sporazuma o poslovnoj saradnji sa:

Opštim udruženjem preduzetnika Kikinda
Međunarodnim privrednim sajmom Kikinda

Skupu u Kikindi prisustvovalo je preko 80 najeminentnijih preduzetnika.

Formiranje Regionalnog odbora Udruženja za Leskovac

Članovi Regionalnog odbora:

Dragutin Ognjanović, predsednik upravnog odbora Unije privatnih poslodavaca Leskovac – predsednik Odbora
Mladen Đorđević, Opšte udruženje preduzetnika Leskovac – potpredsednik Odbora
Goran Jović, predsednik Opšteg udruženja preduzetnika Lebane – član Odbora
Momčilo Momčilović, sekretar Opšteg udruženja preduzetnika Leskovac – član Odbora

Potpisivanje Sporazuma o poslovnoj saradnji sa:

Opštim udruženjem preduzetnika Leskovac
Unijom privatnih poslodavaca Leskovac

Skupu u Leskovcu prisustvovalo je preko 100 najeminentnijih preduzetnika.

Aktivnosti na formiranju Opštinskih odbora UIJa

Formiranje Opštinskog odbora Udruženja za Smederevo

Priprema i realizacija za formiranje Opštinskog odbora

Induvidualni razgovori i izbor članova Opštinskog odbora:

Ignjatović Zoran, vlasnik firme Disk-lamela – predsednik Odbora
Nedeljko Kurčubić, vlasnik firne NK Komerc – potpredsednik Odbora
Dragan Grujić, vlasnik firme Luks – član Odbora
Branislav Danković, vlasnik firme Kolor-Bane – član Odbora
Stojičić Predrag, vlasnik firme Građevinar – član Odbora

Sporazum o poslovnoj saradnji sa:

Poslovnim udruženjem preduzetnika Smederevo
Opštim udruženjem preduzetnika Smederevo

Skupu u Smederevu prisustvovalo je preko 100 najeminentnijih preduzetnika.

Formiranje Opštinskog odbora Udruženja za Ćupriju

članovi Opštinskog odbora:

Nikolić Dušan, direktor preduzeća d.o.o Ital. Yu Ćuprija – predsednik Odbora
Jovanović Milovan, vlasnik firme Vesna Ćuprija – potpredsednik Odbora
Dušan Ristić, direktor preduzeća Rio-Export a.d. Ćuprija – potpredsednik Odbora
Mirko Miladinović, vlasnik firme Metalurg Ćuprija – član Odbora

Potpisivanje Sporazuma o poslovnoj saradnji sa:

Poslovnim udruženjem Most
Opštim udruženjem preduzetnika Ćuprija

Skupu u Ćupriji prisustvovalo je 70 najeminentnijih preduzetnika.

Formiranje Opštinskog odbora Udruženja za Staru Pazovu

članovi Opštinskog odbora:

Jovanović Milun, vlasnik firme "Jovanović Plast"- predsednik Odbora
Halavanja Milan, vlasnik firme "Dunav" i predsednik Opšteg udruženja preduzetnika Stara Pazova- potpredsednik Odbora
Lekić Nikola, vlasnik firme Miniplast – član Odbora

potpisivanje Sporazuma o poslovnoj saradnji sa:

Opštim udruženjem preduzetnika Stara Pazova.

Skupu u Staroj Pazovi prisustvovalo je preko 50 najeminentnijih preduzetnika.

Iz istog broja

Najbolji i najsposobniji opstaju

Đorđo Antelj, dipl. ing, predsednik Skupštine Udruženja i vlasnik "Gemaxa"

Savet industrijalcima

Ima novca za dobre projekte

Ljubomir Mihajlović, predsednik Komercijalne banke, koja je sa Udruženjem industrijalaca i preduzetnika potpisala sporazum o kreditiranju

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu