Dodatno

Finansijski lizing

Razvoj lizinga u Srbiji

Razvoj lizinga u Srbiji 1

Prema podacima IFC-a (Međunarodna finansijska korporacija) godišnje se samo u zemljama u razvoju kroz lizing finansira nabavka novih sredstava tj. poslovne opreme, mehanizacije, i vozila u iznosu od oko 40 milijardi dolara. Što se nama bližih zemalja tiče, u Rumuniji finansijski lizing učestvuje sa oko 30 odsto u ukupnim investicijama u poslovnu opremu, a u Mađarskoj i Češkoj je to učešće nešto manje i čini oko 15 odsto tih investicija. S obzirom da se ovde radi o lizingu osnovnih sredstava jasno je da takav način finansiranja značajno doprinosi razvoju privrede u celini. Intenzivan razvoj lizing industrije započeo je u Srbiji od maja meseca prošle godine kada je u republičkoj Skupštini usvojen Zakon o finansijskom lizingu.

SEED (Razvoj preduzeća u jugoistočnoj Evropi) radi na projektu razvoja finasijskog lizinga u regionu, tačnije u Srbiji i Crnoj Gori, Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Albaniji. U okviru svog osnovnog cilja, razvoja privatnog sektora a pre svega malih i srednjih preduzeća, SEED se angažovao u razvoju finansijskog lizinga imajući u vidu nekoliko važnih razloga:

– najvažnije, zato što finansijski lizing predstavlja alternativni način finansiranja za mala i srednja preduzeća. Ovakva preduzeća uglavnom nisu u mogućnosti da sopstvenim sredstvima kupe opremu neophodnu za pokretanje, proširenje ili modernizaciju sopstvenog poslovanja. S druge strane ne raspolažu adekvatnim sredstvima koja bi mogla da ponude kao obezbeđenje za klasične bankarske kredite;

– zato što finansijki lizing doprinosi ukupnom razvoju finasijskog tržišta u zemljama u tranziciji time što pojava lizinga delimično predstavlja konkurenciju klasičnoj bankarskoj usluzi – kreditu;

– zato što finansijski lizing doprinosi, primarno, razvoju tržišta nove poslovne opreme a sekundarno i razvoju tržišta polovne opreme;

– zato što se finansijski lizing može delimično smatrati i kao neka vrsta stranih investicija jer su najčešće osnivači lizing kompanija sa inostranim poreklom kapitala.

Aktivnosti SEED-a su usmerene u dva pravca i to ka razvoju zakonskog okvira i ka razvoju tržišta za finasijski lizing.

Zakon o finansijskom lizingu

SEED je imao zanačajnu savetodavnu ulogu u izradi Zakona o finansijskom lizingu. Nacrt zakona je pravila radna grupa koja je formirana u okviru Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom. SEED je učestvovao u izradi zakona preko svoja dva strana eksperta, koji imaju veliko iskustvo u izradi zakona o finansijskom lizingu. Jedan od njih, konsultant iz Vašingtona Sudhil Amenbal, koji inače predsedava svetskom lizing konferencijom koja se održava jednom godišnje, učestvovao je u kreiranju zakona o finasijskom lizingu u dvadeset osam zemalja u svetu. "Sam tok izrade Zakona je zanimljiv po tome što je SEED uspeo da, od samog početka pisanja nacrta, u proces uključi predstavnike kompanija zainteresovanih za bavljenje finansijskim lizingom. Organizovan je niz okruglih stolova na kojima su učestvovali predstavnici zakonodavca, stručnjaka kao i predstavnici privatnog sektora sa iskustvom u bavljenju finansijskim lizingom, koji su na ovaj način dobili priliku da daju komentare na predlog Zakona pre njegovog usvajanja" kaže Jasmina Vignjević, menadžer projekta u beogradskoj kancelariji SEED-a.

Razvoj lizinga u Srbiji 2

Zakon o finansijskom lizingu, koji je usvojen 27. maja 2003. godine, ocenjen je od strane eksperata i stranih investitora kao moderan, evropski zakon, i kao jedan od najpodsticajnijih za razvoj lizing industrije u jugoistočnoj Evropi. Prema odredbama našeg Zakona predmet finansijskog lizinga može biti pokretna nepotrošna stvar (oprema, postrojenja, vozila i sl.); primalac lizinga može biti pravno ili fizičko lice; minimalan rok na koji se ugovor o lizingu zaključuje je dve godine; davalac lizinga ne može biti banka, već nezavisno pravno lice tj. domaća ili strana kompanija, sa minimumom kapitala od 100.000 evra u momentu sklapanja ugovora; predmet lizinga ostaje u vlasništvu davaoca a u posedu primaoca lizinga do isplate poslednje rate.

Kursevi obuke i prezentacije

Odmah po usvajanju Zakona o finansijskom lizingu SEED je započeo sa razvojem tržišta za finansijski lizing i to organizovanjem kurseva obuke i prezentacija finansijskog lizinga.

Kurseve obuke namenjene zaposlenima u lizing kompanijama, davaocima lizinga, samo tokom juna 2003. pohađalo je preko četrdeset polaznika, većina njih zaposlena u tada postojećih 4-5 kompanija. Ova obuka je obuhvatala sve ono što bi oni koji se bave davanjem lizinga trebalo da znaju u praksi: zakonske odredbe, elemente ugovora o lizingu, registar transakcija finansijskog lizinga, garancije i rizike u davanju lizinga, oporezivanje lizing poslova, računovodstveni tretman lizinga, cross border lizing (kada je davalac lizinga kompanija iz inostranstva), lizing za mala i srednja preduzeća i mikro lizing, efikasnost lizing poslova.

Organizovani su i kursevi obuke namenjeni preduzetnicima, pre svega iz malih i srednjih preduzeća, potencijalnim korisnicima. U prvih šest meseci ove kurseve, pohađala su 153 vlasnika i menadžera preduzeća iz cele Srbije. Na ovoj vrsti obuke akcenat je stavljen na lizing za mala i srednja preduzeća, troškove lizinga, na to kako se lizing vodi u poslovnim knjigama primaoca lizinga i kakva je tu razlika u odnosu na kredit sa kalkulacijama koje pokazuju koji vid finansiranja investicija je u konkretnim slučajevima isplativiji, prednosti lizing finansiranja a obrađivani su i osnovni elementi Zakona i ugovora o finansijskom lizingu.

Pored toga SEED-ovim prezentacijama finansijskog lizinga u pet gradova Srbije (Subotica, Niš, Čačak, Kragujevac i Užice) prisustvovalo je preko dve stotine privrednika. "U tim našim direktnim kontaktima sa privrednicima najčešće smo se sretali sa pitanjima: kako da se nabavi oprema i mehanizacija na lizing, ko sve može da dobije lizing, ko se uopšte bavi davanjem lizinga, kome se obratiti za dobijanje lizinga, kako zaključiti ugovor, šta može biti predmet lizinga… Takođe je vladalo pogrešno uverenje da je u Srbiji lizing namenjen samo građanima, fizičkim licima, za nabavku novih putničkih automobila", kaže Jamina Vignjević.

Medijska promocija finansijskog lizinga

Baš zbog ovakvih pitanja ljudi iz privrede i predrasuda o lizingu, u SEED-u došli do zaključka da je potrebno bolje upoznati veći broj privrednika sa tim šta je to finansijski lizing kao nova opcija finansiranja investicija u privredi. Rešili su da sprovedu veliku medijsku kampanju promocije finasijskog lizinga koja je počela konferencijom za štampu krajem novembra 2003, a trajala je tri meseca do februara ove godine. Kampanja je vođena kroz dnevne i periodične novine, specijalizovane ekonomske časopise i elektronske medije. "Imali smo preko 200 sati na lokalnim TV stanicama kao i niz intervjua i specijalnih priloga u emisijama na nacionalnoj televiziji, gostovanja na radio stanicama koja su bila posvećena finansijskom lizingu. Ta kampanja je bila edukativna, nismo hteli nikoga da reklamiramo. Fokusirala se na to šta je lizing i koje su njegove prednosti. Hteli smo da informišemo što veći broj privrednika da se na našem tržištu pojavila nova vrsta za finansiranje njihovih investicija", opisuje promotivnu kampanju Jasmina Vignjević. Osnovni postulat tokom kampanje je bio da se, pored osnovnih informacija o lizingu, predstave prednosti lizinga i šta ga čini atraktivnim za privrednike u ovom trenutku na tržištu:

– da se za lizing ne traže dodatna sredstva obezbeđenja jer je predmet lizinga u vlasništvu lizing kompanije i da se lizing odobrava na osnovu projekcije budućeg novčanog toka (sva primanja i izdavanja novca) potencijalnog korisnika;

– da je učešće korisnika prilikom zaključenja ugovora prilično malo, obično negde oko 10-15 odsto ukupne vrednosti opreme;

– da su pocedure zaključenja ugovora o lizingu izuzetno brze i efikasne, najčešće lizing kompanija u roku od dva do tri dana izvrši evaluaciju potencijalnog korisnika i donosi odluku o davanju lizinga;

– da primalac lizinga isplaćuje lizing nadoknadu iz profita ostvarenog po osnovu korišćenja opreme koja je predmet lizinga, jer se najčešće visina rata tom profitu prilagođava.

Nastavljeno je i sa prezentacijama, a 10.000 flajera "Lizing za bolji biznis" sa već navedenim informacijama o lizingu poslato je na adrese malih i srednjih preduzeća. Tokom tromesečne promocije lizinga jasno se pokazalo se da u Srbiji postoji velika tražnja za ovakvom vrstom finansiranja investicija. Dnevno se SEED-u javljalo i po stotinu preduzeća i preduzetnika, tada uglavnom sa pitanjem: ko se bavi davanjem lizinga, kome da se obrate za dobijanje lizinga.

Poslovno udruženje lizing kompanija i promocija članova

Za godinu dana od usvajanja Zakona o finansijskom lizingu u Srbiji je registrovano čak devet lizing kompanija (vidi okvir). Osnivači ovih kompanija su pretežno banke sa inostranim poreklom kapitala. Sledeći svetske trendove i svoj plan razvoja tržišta finansijskog lizinga SEED je pokrenuo inicijativu za formiranje poslovnog udruženja lizing kompanija Srbije.

U okviru programa tehničke pomoći SEED je pripremio predloge dokumenata, ugovora i statuta, koji su sve registrovane lizing kompanije prihvatile i potpisale pretprošle nedelje. "Asocijacija lizing kompanija Srbije" (ALCS) kao nezavisna neprofitna organizacija, koja će postati operativna od 1. jula tekuće godine, formirana je sa namerom:

– da se objedini ponuda lizing kompanija na jednom mestu, gde će privrednici moći da dobijaju informacije o kontaktima i ponudama svih članova udruženja;

– da udruženje stekne lobirajuću moć za dalje poboljšanje pravnog okvira za razvoj finansisjkog lizinga. Na primer, lizing kompanije su nezadovoljne što domaćim Zakonom nije dozvoljen lizing nepokretnosti (fabričkih hala, magacina, stanova i sl), dok se u Evropi oko petine investicija u neokretnosti finansira kroz lizing. U tom smislu se očekuje da Asocijacija predloži amandman na Zakon o finansijskom lizingu;

– da se suzbije nelojalna konkurencija;

– da se izvrši integracija u evropsku asocijaciju lizing kompanija "Lease Europe", koja je već izrazila spremnost da u svoje članstvo primi ovo domaće udruženje čim se ono registruje.

Kako bi odgovorio na zahteve privrednika da se informišu o tome ko se bavi davanjem finansijskog lizinga, SEED će pokrenuti kampanju promocije Asocijacije lizing kompanija Srbije i njenih članica. Kampanja će najverovatnije početi 17. juna konferencijom za štampu i trajaće tri meseca. Za razliku od edukativne kampanje promocije samog finansijskog lizinga, tokom ove kampanje će se direktno promovisati i same lizing kompanije članice poslovnog udruženja. U svim javnim nastupima biće poimence izlistana imena lizing kompanija a na flajerima će biti odštampan spisak svih lizing kompanija sa informacijama o mogućnostima direktnog kontakta.

Razvoj tržišta

"Moram da napomenem da smo u Srbiji najdalje odmakli sa našim projektom razvoja finansijskog lizinga. U Srbiji postoji dosta velika tražnja za ovakvom vrstom finansiranja, samo tržište je veće. Postoji i veliko prisustvo banaka koje pronalaze svoj interes u osnivanju lizing kompanija jer se po našem Zakonu ne mogu direktno baviti davanjem lizinga. Finansijsko tržište je sazrelo i ovo je bio dobar momenat za uvođenje finansijskog lizinga", naglašava Jasmina Vignjević.

Kao najbolji pokazatelj efekta navedenih aktivnosti može se uzeti nagli razvoj tržišta finansijskog lizinga u Srbiji. Za godinu dana, od usvajanja Zakona o finansijskom lizingu, u Srbiji je registovano devet lizing kompanija. Prema SEED-ovoj studiji o razvoju tržišta finansijskog lizinga, urađenoj krajem 2003. godine, privreda u Srbiji je veoma povoljno reagovala na pojavu lizinga: u prvih šest meseci nakon usvajanja Zakona o finansijskom lizingu, lizing kompanije su sklopile ugovore o finansiranju nabavke opreme i mehanizacije u vrednosti od šezdeset miliona eura. Plan trenutno registrovanih lizing kompanija je, prema istoj studiji, da tokom 2004. godine sklope ugovore o finansijskom lizingu u vrednosti od oko dve stotine miliona eura.

SEED planira da na jesen ove godine organizuje veliku lizing konferenciju za jugoistočnu Evropu uz učešće stručnjaka i predstavnika vlada zemalja iz regiona (u kojima deluje SEED, vidi gore), predstavnike lizing kompanija i bankara, a sa gostima iz evropske asocijacije lizing kompanija ("Lease Europe"). Tema konferencije će biti komparativno poređenje razvoja lizinga u zemljama u regionu, identifikacija eventualnih smetnji za dalji razvoj lizinga, a učesnici će se upoznati i sa tendencijama u finansijskom lizingu u celoj Evropi.

Lizing kompanije u Srbiji

Hypo Leasing d.o.o., Beograd
Raiffeisen Leasing d.o.o., Beograd
S-Leasing d.o.o., Beograd
LB Leasing d.o.o., Beograd
TBI Leasing d.o.o., Beograd
KB lizing d.o.o., Novi Sad
VB Leasing d.o.o., Novi Beograd
HVB Leasing d.o.o., Beograd
Porshe Leasing d.o.o., Beograd

Iz istog broja

Alternativno rešavanje sporova

Medijacija

Izgradnja kapaciteta

Treninzi i obuke

Intervju - Slobodan Nakarada, direktor SEED-a za SCG

Četiri programa za četiri zemlje

Intervju - Roberto Albiseti, šef beogradske kancelarije Međunarodne finansijske korporacije

Katalizator stranih investicija i razvoja domaćih preduzeća

Dodatak – SEED

Kako da mala i srednja preduzeća postanu velika

Dodatak pripremili: Vojislav Milošević i Marija Vidić

Intervju - Đorđe Staničić, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština

Kontekst odgovorne vlasti

Biljana Vasić

Okrugli sto "Principi javne etike na lokalnom nivou"

Kodeks kao dokument i argument

Dodatak – Javna etika na lokalnom nivou - stalna konferencija gradova i opština

Etički kodeks za predstavnike lokalnih vlasti u Srbiji

Dušan Vasiljević

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu