Vreme
VREME 1064, 26. maj 2011. / NEDELJA

Mediji:
ENPA traži ukidanje PDV-a za novinske izdavače

Srpska asocijacija medija jednoglasno je primljena u društvo evropskih nacionalnih asocijacija novinskih izdavača. Do prijema Srbije u članstvo EU Asocijacija će imati status "člana posmatrača" sa mogućnošću aktivnog učešća u radu Evropske asocijacije novinskih izdavača (ENPA), a predsednik ENPA Ivan Ruzdal uveren je da će "srpska Asocijacija medija biti aktivan član organizacije koja u evropskim okvirima nastoji da obezbedi što bolje uslove za rad novinskih izdavača i da na adekvatan i efikasan način zastupa njihove interese".

Inače, glavna tema ovogodišnjeg zasedanja generalne skupštine ENPA u Varšavi bila je posvećena raspravi o oporezivanju izdavača. Zaključak je da su u većem broju evropskih zemalja ove stope i dalje neprihvatljivo visoke pa je tim povodom usvojen jedinstven zahtev Evropskoj komisiji za ukidanje PDV-a novinskim izdavačima. U zahtevu koji će biti upućen nadležnim komitetima Evropske komisije konstatuje se da je neophodno u što kraćem roku potpuno ukinuti PDV za novinske izdavače, ili stopu oporezivanja spustiti na najniže procente. Generalnoj skupštini ENPA prisustvovao je Zoran Papić, izvršni direktor Asocijacije medija, u ime Upravnog odbora Asocijacije.