BEZ PRAVILA: Gospodin Gerison iz "Saut parka" i...

Standardi >

Poznavanje, razumevanje
i lepo ponašanje

Dopisom koji je ministar prosvete Žarko Obradović 6. novembra ove godine prosledio svim školama u Srbiji počela je javna rasprava o Nacrtu standarda znanja, veština i vrednosnih stavova (kompetencija) za profesiju nastavnika. Javna rasprava se odnosi na deo dokumenta pod nazivom – Tekst standarda. Komisija Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja izradila je Nacrt standarda kompetencija za profesiju nastavnika koji prenosimo u celini

DEFINICIJA:

Nastavnik je ličnost opredeljena za nastavnički poziv, ovlašćena i odgovorna da ostvaruje ciljeve obrazovanja i vaspitanja, zadatke i sadržaje propisane zakonom.KOMPETENCIJA I

Nastavnik poznaje i razume opšte principe i ciljeve sistema obrazovanja i

vaspitanja, a posebno iz predmetne oblasti koja mu je poverena, sposoban je da ih ostvaruje u nastavi i doprinosi njihovom razvoju.

Nastavnik:

1. Poznaje sistem obrazovanja i vaspitanja, razume svoju ulogu u njemu i kritički doprinosi njegovom unapređivanju;

2. Poznaje i razume standard za profesiju nastavnika i u skladu sa njim realizuje svoj profesionalni rad u ustanovi;

3. Poznaje propise iz oblasti obrazovanja i vaspitanja i u skladu sa njima ostvaruje svoja prava i dužnosti na radnom mestu;

...Robin Vilijams kao nastavnik u filmu "Društvo mrtvih pesnika"

4. Poznaje nastavni plan razreda i program predmeta koji predaje, kao i njegovu korelaciju sa predmetima razreda, odnosno obrazovnog profila – smera;

5. Razume povezanost ciljeva, zadataka, ishoda, sadržaja, metoda i oblika rada i stručno vrši odabir istih prema razvojnim mogućnostima učenika i uslovima rada;

6. Zna prava i odgovornosti koji se nalaze u Konvenciji UN-a o dečijim pravima i svoju praksu zasniva na uvažavanju tih koncepata;

7. Razume i ume da primeni u obrazovnom kontekstu principe ravnopravnosti, društvene pravde i borbe protiv diskriminacije;

8. Razume značaj primene novih informacionih tehnologija radi inoviranja, obogaćivanja i unapređivanja nastavnog rada;

9. Zna i primenjuje pravila lepog ponašanja i profesionalnog odevanja i u skladu sa njima postupa;

10. Poznaje i primenjuje gramatiku i pravopis srpskog ili drugog jezika na kom izvodi nastavu, radi na bogaćenju svoje jezičke kulture, kao i na usmenom i pismenom izražavanju učenika.KOMPETENCIJA II

Nastavnik poseduje znanja, veštine, vrednosne stavove i sposobnosti da analizira postojeće resurse, planira aktivnosti i stvara uslove za realizaciju nastave.

Nastavnik:

1. Svojim vrednosnim stavovima i celokupnim angažovanjem učestvuje u planiranju aktivnosti koje doprinose unapređivanju kvaliteta rada škole;

2. Poboljšava i razvija saradnju između škole i ustanova koje obezbeđuju uslove za sticanje funkcionalnog/praktičnog znanja učenika;

...Sidni Poatje kao nastavnik u filmu "Gospodinu, s ljubavlju"

3. Komunicira sa porodicom, informiše i nudi ideje za stvaranje stimulativnog okruženja, koje podstiče razvoj ličnosti učenika i praktikovanje zdravih životnih stilova;

4. Ume da planira i programira obrazovno-vaspitni rad u svom stručnom veću, školi, na nivou podružnice ili okruga, primenjujući horizontalnu i vertikalnu korelaciju;

5. Ume da izrađuje globalni i operativni plan rada za svoj predmet, kao i neposredne pripreme za realizaciju nastavnog časa;

6. Ume da planira, utvrđuje, ujednačava i unapređuje kriterijume ocenjivanja i izrađuje instrumente za praćenje rada i napredovanja učenika;

7. Kreira jednake mogućnosti za svakog učenika, bez obzira na pol, rasu, nacionalnost, veru, jezik, kulturu, socioekonomski status, godine, smetnje u razvoju ili invalidnost;

8. Pri planiranju različitih oblika nastave koristi stečena znanja i veštine za usklađivanje sadržaja sa predznanjima, potrebama i osobenostima učenika, škole i sredine;

9. Bira tehnologije koje su uzrasno prilagođene učenicima radi usvajanja i razvijanja neophodnih veština;

10. Stvara aktivno, bezbedno i zdravo okruženje, kojim podržava istraživanje, učenje, samostalnost kod učenika, razvijanje socijalne kulture, svesti o važnosti sopstvenog zdravlja i očuvanja životne sredine;

11. Ličnim primerom ispoljava doslednost, poštenje, iskrenost, pouzdanost, predvidljivost, otvorenost i spremnost za različite socijalne kontakte, razmenu ideja i podataka.KOMPETENCIJA III

Nastavnik poseduje znanja, veštine, vrednosne stavove i sposobnosti da realizuje nastavni proces.

Nastavnik:

1. Ostvaruje obrazovne, vaspitne, estetičke/estetske i funkcionalne nastavne ciljeve u skladu sa programom za određeni razred;

2. Razume i koristi adekvatnu nastavno-naučnu metodologiju i rezultate aktuelnih i verifikovanih istraživanja o obrazovanju i vaspitanju;

3. Razume i koristi informacione tehnologije u planiranju, realizaciji, vrednovanju i inoviranju nastavnog rada;

4. Prilagođava metode i oblike rada, preuzimajući odgovornost za učenje i napredak svakog učenika;

5. Povezuje gradivo sa prethodnim znanjima i iskustvima;

6. Primenjuje različite oblike nastave i stilove učenja u svakodnevnom radu sa učenicima;

7. Koristi raznovrsne i dostupne resurse radi povećanja očiglednosti, dinamičnosti nastave, boljeg razumevanja nastavnih sadržaja i lakšeg sticanja znanja, veština i vrednosnih stavova;

8. Koristi proces ocenjivanja kao faktor motivisanja učenika za učenje;

9. Usmerava učenike i podučava ih kako da argumentuju svoje stavove i procenjuju stavove, ponašanje i rad drugih;

10. Razvija demokratske vrednosti, uključujući svakog učenika u proces donošenja odluka koje se odnose na pravila, planove i aktivnosti, stvara atmosferu odlučivanja u kojoj svi učestvuju;

11. Razvija kod učenika toleranciju, razumevanje, prihvatanje i uvažavanje različitosti;

12. Uvažava stavove i mišljenja učenika, podstiče interaktivno učenje i kritički odnos prema izvorima znanja;

13. Podržava razvoj samopoštovanja i samopouzdanja kod učenika i podstiče ih na veća zalaganja;

14. Poznaje psihofizičke i razvojne karakteristike uzrasta učenika i usklađuje svoj rad i zahteve u skladu sa njima, prihvata učenika kao osobu u razvoju;

15. Podstiče vršnjačku interakciju zbog izgradnje međusobnog razumevanja, uzajamne podrške i osećanja pripadnosti u odeljenjskoj zajednici i nastavi;

16. Sposoban je da rešava situacije iz pedagoške prakse samostalno i u saradnji sa relevantnim stručnim službama i roditeljima, pristupajući problemima na kreativan i konstruktivan način.KOMPETENCIJA IV

Nastavnik poseduje znanja, veštine, vrednosne stavove i sposobnosti da prati, meri, vrednuje i analizira postignuća učenika i preduzima mere u cilju poboljšanja rezultata rada učenika i nastavnog procesa.

Nastavnik:

1. Kontinuirano promišlja, procenjuje, analizira i evaluira sopstvenu praksu, traži povratne informacije o svom radu i unosi promene u svoj rad;

2. Sa kolegama, stručnom službom, direktorom, institucijama i svim učesnicima obrazovno-vaspitnog procesa razmenjuje iskustava od značaja za praćenje i vrednovanje napredovanja učenika radi ujednačavanja kriterijuma praćenja i vrednovanja;

3. Razume i vrednuje postignuća učenika – u funkciji podrške napredovanju učenika i unapređivanja obrazovno-vaspitnog rada;

4. Pomaže roditeljima da dođu do informacija, resursa ili službi koje su im potrebne za poboljšanje učeničkog učenja i razvoja;

5. Razume značaj informacionih tehnologija i koristi ih u praćenju, merenju i vrednovanju nastavnog rada;

6. Izrađuje instrumente za praćenje rada i napredovanja učenika;

7. U radu sa učenicima poštuje i primenjuje principe ocenjivanja: objektivnost, javnost, kontinuiranost i svestranost.KOMPETENCIJA V

Nastavnik se kontinuirano profesionalno usavršava i razvija svoja znanja, veštine, vrednosne stavove i sposobnosti.

Nastavnik:

1. Svestan je značaja doživotnog učenja, kontinuirano se profesionalno usavršava i unapređuje svoj rad;

2. Prati aktuelna dešavanja i inovacije u obrazovanju;

3. Razvija adekvatne i koherentne lične strategije doživotnog učenja i usavršavanja u oblasti predmeta, nastavničke struke, obrazovne i informacione tehnologije, inkluzije itd.;

4. Razmenjuje iskustva sa kolegama radi sticanja znanja, unapređivanja i inoviranja sopstvenog rada;

5. Unapređuje, inovira i prezentuje nastavne programe u školi i van nje, koristeći znanja stečena stručnim usavršavanjem.


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST
 

 

 

 

 

Novinarnica

 

Novosti

 

Naslovi.net