Reagovanja – "Prodavanje bolesti", Vreme 980 >

Promocija bez zabave

Fond proizvođača inovativnih lekova INOVIA osnovan je u februaru 2007. godine i okuplja 12 vodećih svetskih inovativnih farmaceutskih kompanija u Srbiji sa namerom da pomognu informisanje šire javnosti i promovišu stil, navike i aktivnosti koje su ključne za bolje zdravlje i kvalitetniji život ljudi, kao i sprovođenje kodeksa etičkog poslovanja među farmaceutskim kompanijama prisutnim u Srbiji. Članice Fonda INOVIA (Astra Zeneca, Alcon Pharmaceuticals, Bayer Schering Pharma, Boehringer Ingelheim, GlaxoSmithKline, Janssen Cilag, division of Johnson&Johnson, Novartis, Pfizer, Sanofi-Aventis, Schering Plough, Merck i Les laboratories Servier) potpisale su u avgustu 2008. godine Kodeks ponašanja u promovisanju lekova koji se propisuju i izdaju na recept i komunikaciji sa zdravstvenim radnicima koja obuhvata etičko promovisanje lekova, obezbeđivanje visokih standarda i transparentnost u radu. Pripremljen je u skladu sa kodeksima Međunarodne federacije proizvođača farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih asocijacija (IFPMA), Evropske federacije farmaceutskih industrija i asocijacija (EFPIA), kao i Pravilnikom o oglašavanju lekova Republike Srbije. Cilj ovog Kodeksa je da se promovisanje lekova sprovodi uz pridržavanje vrlo strogih pravila, a sve u cilju obezbeđivanja snažnog okvira podrške kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti pacijenata.

Detaljne odredbe Kodeksa treba da obezbede da farmaceutske kompanije rade na odgovoran, etički i profesionalan način. Farmaceutska industrija ima legitimno pravo u Republici Srbiji da vrši promovisanje lekova zdravstvenim radnicima. Kodeks obavezuje sve članove INOVIA fonda da promocija leka mora biti objektivna, izbalansirana i dovoljno kompletna da omogući lekaru formiranje sopstvenog mišljenja o terapijskoj vrednosti određenog leka. Posebno je važno da ona ne sme da dovede lekara u zabludu preterivanjem, neosnovanim tvrdnjama ili izostavljanjem u bilo kom smislu. Promocija mora biti takva da se može argumentovati, a izvori informacija se moraju učiniti dostupnim na zahtev zdravstvenih radnika. Tvrdnje o neželjenim dejstvima, efikasnosti i/ili učinku leka moraju biti zasnovane na relevantnim dokazima. Svako upoređivanje različitih lekova mora se zasnivati na adekvatnim i uporedivim aspektima datih lekova.

Kodeks Fonda INOVIA na taj način ima za cilj stvaranje okruženja u kojem javnost može biti sigurna da se izbor lekova vrši na osnovu osobina svakog proizvoda i realnih potreba pacijenata.

U skladu sa usvojenim Kodeksom INOVIA nastoji da informiše zdravstvene radnike o savremenim terapijskim mogućnostima, ali odluka o propisivanju određene terapije mora biti doneta od strane lekara u interesu pacijenta.

Svi promotivni sastanci, kongresi, konferencije i simpozijumi koje organizuju farmaceutske kompanije moraju imati prvenstveno naučni i stručni karakter. Svi oblici gostoprimstva koji se ukazuju zdravstvenim radnicima moraju biti prihvatljivi i striktno ograničeni na osnovnu svrhu skupa. Gostoprimstvo se može ukazivati samo ako je ono u skladu sa odredbama važećih zakonskih propisa i kao takvo mora se ograničiti na troškove puta, ishrane, smeštaja i kotizaciju. Ono ne sme obuhvatati sponzorisanje ili organizovanje aktivnosti u cilju razonode (ulaznice za sportske događaje, pozorišta, koncerte i slično). Kompanije treba da izbegavaju korišćenje mesta koja su poznata po zabavnim sadržajima ili koja su ekstravagantna.

Fond INOVIA je od strane Evropske federacije farmaceutskih proizvođača i asocijacija (EFPIA) prepoznat kao respektabilan partner u Srbiji koji poštuje visoke evropske standarde pri promociji lekova i komunikaciji sa zdravstvenim radnicima, pa je u maju 2009. godine primljen u članstvo ove organizacije koja okuplja 32 nacionalne organizacije i 44 vodeće farmaceutske kompanije koje posluju u Evropi. Kao članica ove ugledne evropske organizacije, INOVIA je u obavezi da poštuje stroga etička pravila, uključujući i Evropski kodeks ponašanja u promovisanju lekova.

INOVIA bi želela da podstakne sve ostale farmaceutske kompanije u Srbiji, kako inovativne tako i generičke, da usvoje slične kodekse ponašanja kako bi se sprečile eventualne zloupotrebe u propisivanju lekova i trošenju novca zdravstvenih obveznika. Delovanje INOVIA fonda usmereno je ka uspostavljanju otvorenog, konstruktivnog dijaloga i partnerskog odnosa sa vodećim vladinim i nevladinim institucijama u Srbiji u cilju iznalaženja i primene najboljih rešenja neophodnih za maksimalno unapređenje javnog zdravlja. Iz tog razloga pozdravljamo i podržavamo poziv na razgovor o svim pitanjima.


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST
 

Tekst "Prodavanje bolesti" Svetlane Vukajlović, direktorke Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, objavljen u prošlom broju "Vremena", izazvao je brojne reakcije institucija i pojedinaca, predstavnika stručne javnosti.

Prenosimo neka reagovanja