Po novom pe-esu >

Gospođice i gospođe oficiri

Od novina u "vojnom svetom pismu" izdvaja se verska služba u okviru vojske ili, preciznije, prostor koji je ostavljen kako bi se pravno uredila ta oblast. Vojnim licima dozvoljeno je i da budu članovi strukovnih organizacija i udruženja, ali...

"NISMO HTELI DA NAPRAVIMO KABINETSKO PRAVILO SLUŽBE": General Dragan Kolundžija

Pravilo službe je "osnovno pravilo kojim se uređuju: opšte odredbe, smeštaj i red, organizacija života i rada; obezbeđenje objekata, pokretnih stvari i ljudstva, uzbune i angažovanje Vojske Srbije u miru; upotreba i održavanje nepokretnosti i tehničkih sredstava; zaštita; vojne svečanosti i žalosti". Posle bezmalo 12 godina, Vojska Srbije dobila je novo pravilo koje važi od 1. septembra a doneo i propisao ga je na osnovu Zakona o Vojsci Srbije predsednik Republike Boris Tadić 15. avgusta. Do sada je osnova za uređenje odnosa u srpskoj vojsci bilo Pravilo službe Vojske Jugoslavije iz 1996. (1/2-04-004/96-1 od 6. septembra 1996. godine) sa izmenama i dopunama iz 2003, 2005, 2006. i 2007. PS se odnosi i na vojna lica raspoređena van Vojske Srbije i na vojnike koji vojni rok služe bez oružja osim, naravno, delova koji se odnose na upotrebu istog u vežbovnim i borbenim zadacima.

Pravilo službe Vojske Jugoslavije "bilo je opterećeno viškom materijala – na primer odrednicama o ratnoj mornarici, graničnoj službi i starim nazivima", kaže za "Vreme" general-major Dragan Kolundžija, načelnik Uprave za operativne poslove (J-3) Generalštaba VS. Stari pe-es nije odgovarao ni novoj organizaciji i strukturi reformisane vojske i po donošenju i stupanju na snagu zakona o odbrani i vojsci postojala je obaveza da se u roku od 90 dana donesu i odgovarajući podzakonski propisi. Po odluci ministra odbrane zadatak izrade nacrta prvog PS-a koji će na koricama imati znak Vojske Srbije pripao je Upravi za operativne poslove a u posao, tačnije proveru urađenog, uključeni su skoro svi delovi Vojske, Ministarstva odbrane i drugih institucija, primerice protokola predsednika Republike koji su tokom šest meseci primene radne verzije pravila davali svoje primedbe i sugestije. "Nismo hteli da napravilo ‘kabinetsko’ pravilo službe samo na osnovu teorijskog znanja pravnih i drugih stručnjaka, već smo ga poslali u operativne jedinice do nivoa čete i bataljona da vidimo kako će vojska da reaguje", kaže general Kolundžija.

U odnosu na prethodno, novo Pravilo službe je fizički skoro duplo deblje, istog formata (A5). Oprema: tvrdi povez i crvene korice sa opštim grbom Vojske Srbije. Ipak, prvi pogled može da prevari – PS VS nije ni duže ni detaljnije od PS-a VJ (prvo ima 671 član, drugo 693) već je štampano većim slovima radi bolje čitljivosti.

ŠTA IMA: Od novina u "vojnom svetom pismu" izdvaja se verska služba u okviru vojske ili, preciznije, prostor koji je ostavljen kako bi se pravno uredila ta oblast. "U toku je rasprava o uređenju pitanja verske službe u vojsci i ona će biti definisana posebnim pravilima i propisima", kaže načelnik Dragan Kolundžija. U pe-esu piše da "pripadnici Vojske Srbije mogu da... posećuju verske objekte i prisustvuju verskim obredima i da nose manja obeležja verske pripadnosti ispod odeće, a versku literaturu mogu koristiti bez prava na propagiranje". Vojnim licima dozvoljeno je i da budu članovi strukovnih organizacija i udruženja ali tako da "predmet sindikalnog udruživanja, organizovanja i sindikalnih aktivnosti zaposlenih u Vojsci Srbije ne mogu da se odnose na sastav, organizaciju i formaciju Vojske, njenu operativnu i funkcionalnu sposobnost, upotrebu i popunu, pripravnost i mobilizaciju, zatim, opremljenost naoružanjem i vojnom opremom, komandovanje i rukovođenje, učešće u multinacionalnim operacijama, te unutrašnje odnose zasnovane na subordinaciji i hijerarhiji". U javnosti je dosta pažnje privukla mogućnost koju ostavlja novi PS da vojnu imovinu i objekte čuvaju i civilne agencije registrovane za tu delatnost. General Kolundžija tvrdi kako je u pitanju racionalizacija "jer Vojska ima više od 180 napuštenih objekata" i da bi bilo nesvrsishodno na svima njima organizovati i održati vojno obezbeđenje, odnosno stražarsku službu. Kad smo već kod obezbeđenja, PS VS precizira i uključivanje tehničkih sredstava nadzora i obezbeđenja i načine njihove primene.

Novi pe-es detaljnije precizira prava i obaveze pripadnica žena u uniformi ili na službi u Vojsci Srbije. Do sada je bilo dama civilnih lica u VS, pa i onih u uniformi (vojnika po ugovoru i podoficira) a u smeru praćenja savremenih trendova u svetskim armijama razumno je očekivati da će se broj pripadnica lepšeg pola u uniformi povećavati – prve buduće gospođe i gospođice potporučnici (kako je predviđeno da budu oslovljavane) sada su kadetkinje Vojne akademije i uskoro se mogu očekivati na prvim dužnostima. Žene vojnici (studenti) spavaju u odvojenim – "posebno opremljenim i uređenim" – prostorijama, a dežurni, kada krene u inspekciju njihove spavaone, to mora najaviti 15 minuta unapred. Šiške ne smeju da vire ispod kape ili šlema, nije dozvoljeno nošenje vidljivih ukrasa osim prstena (napisano u jednini, op. aut.) i minđuša, ali ne dužih od dva centimetra. Šminka mora biti diskretna – pri čemu nije precizirana granica te diskretnosti, za razliku od brkova (muških) za koje je precizno propisana i širina i da ne smeju da prelaze niti liniju spajanja usana niti ivicu gornje usne, kako je, uostalom, bilo i u prethodnom pe-esu. Kada muškarci vežbaju do pojasa goli (spoljna temperatura preko 10°C) žene to rade u – potkošuljama.

KOR I TEZGARENJE: PS VS pominje i postojanje podoficirskog kora, novine koja treba da institucionalizuje "veoma značajnu ulogu koju podoficiri imaju u obuci pojedinca, posluge i posade", kaže general Kolundžija dodajući da oni "svojim aktivnostima omogućuju komandujućem kadru, odnosno oficirima, jasniji i efikasniji rad i izvršavanje obaveza koje predviđa njihova oficirska uloga". Ili, slikovitije, "zašto bi se kapetan ili major bavio problemom koji ima vojnik mitraljezac na tamo nekom tenku u vodu, ako to jednako dobro može rešiti i podoficir".

Pravilom službe predviđeno je da profesionalni pripadnici VS mogu obavljati i poslove izvan vojske (u skladu sa zakonom o VS) i za to primati nadoknadu ili nagradu, čime je de fakto stanje postalo i de jure.

Jedna od izmena koja je dobro prihvaćena u jedinicama jeste i mogućnost pozdravljanja rukom (salutiranja) bez kape, odnosno šlema. Novi pe-es predviđa i da se državna zastava ne mora svako jutro podizati i uveče spuštati u objektima gde nema postrojavanja jedinica, već se može vijoriti tokom celog dana i noći, pod uslovom da je adekvatno osvetljena. Jedno od takvih mesta je i Generalštab VS. "Dođem ujutro na posao, dežurni oficir sa dva vojnika diže zastavu, svira ona muzika, a nema postrojavanja jedinica", kaže sagovornik "Vremena". Izmenjen je i termin jutarnjeg vežbanja ("to je, u stvari, lagano zagrevanje organizma za radni dan, a ne neko sticanje snage i kondicije", kaže Kolundžija) i sada se vežba, odnosno zagreva posle doručka i postrojavanja.

Pravilo službe, iako samo po sebi označava jasno i strogo definisane odnose, kao osnovni okvir ipak ostavlja prostor za određenu fleksibilnost u primeni – bilo da je ta fleksibilnost dodatno određena drugim pravilima, propisima ili naređenjima (poput propisa o verskoj službi koji tek treba doneti), specifičnošću situacije (npr. raspoloživim ljudstvom i tehnikom ili potrebama) i procenom ili čak željom pojedinca, opet po odrednicama pravila i propisa. U Generalštabu VS su, utisak je, posebno ponosni na "tu veću fleksibilnost kojom odiše" novodoneseni PS VS, kao i ugrađenim elementima civilne kontrole, postojanjem okvira za detaljnije uređenje civilno-vojnih odnosa i za institucionalizovanje prakticiranja verskih običaja u Vojsci. I gospođicama i gospođama, naravno.


 

Po pe-esu

"Što ti je u ovoj knjizi, to je i Bog rek’o."

(Leksikon YU mitologije)

Obrijani i podšišani, a one diskretne

Vojna lica moraju uvek biti uredna, obrijana i podšišana tako da zulufi dosežu najviše do polovine uha, a da kosa ne pada na uši i kragnu odeće.

Dozvoljeno je nošenje brkova koji mogu da budu širi od gornje usne najviše jedan centimetar sa svake strane, ne smeju prelaze ispod linije spajanja gornje i donje usne ni preko gornje usne celom njenom širinom.

Žene vojna lica i studentkinje nose urednu frizuru koja ih ne ometa u obavljanju funkcionalnih dužnosti i omogućava nesmetano nošenje kape, odnosno šlema. Kosu nose tako da se ne vide šiške ispod kape, odnosno šlema. Zabranjeno je vidljivo nošenje ukrasa (osim prstena, neupadljive šnale za kosu i minđuša, koje ne smeju da budu duže od dva centimetra od resice uha). Nokti moraju biti uredno podrezani. Dozvoljena je upotreba diskretne šminke.

Civilnim licima na službi u Vojsci Srbije dozvoljava se nošenje i duže, negovane kose, kao i brade do pet centimetara.

Licima u rezervnom sastavu, dok su na dužnosti u Vojsci Srbije koja traje do sedam dana, dozvoljava se nošenje i duže, negovane kose i brade.

U slučaju pojave zarazne bolesti nadležni starešina na položaju komandanta brigade i višem, na predlog sanitetske službe može narediti da se vojnici i vojnici u rezervi šišaju do glave.

Upute

NAREĐENJE-IZVRŠENJE: Zaposleni u Vojsci Srbije imaju pravo da odbiju naređenje kojim se od njih traži da postupaju suprotno ustavu i zakonu.

ZAKLETVA: "Ja (ime i prezime), zaklinjem se svojom čašću da ću čuvati i braniti nezavisnost, suverenost i teritorijalnu celovitost Republike Srbije."


POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST