Vreme
VREME 886-887, 27. decembar 2007. / MOZAIK

PISA testovi:
Vaga za merenje znanja

Kao što je najavljeno, "Vreme" objavljuje rešenja zadataka sa PISA testova koje su čitaoci imali priliku da pročitaju u prošlom broju

Zadatak: GENETSKI MODIFIKOVANI USEVI

Pitanje 1

Tačni odgovori: Ne

Da

Pitanje 2

Tačan odgovor: D) Da bi mogli da prate rast kukuruza koji je uzgajan u različitim uslovima.

Pitanje 3

Odgovori treba da pokažu da je učenik svestan da je potrebno kontrolisati druge činioce, kao što su klima, drenaža, zemljište, itd. tako da se osigura da različiti uslovi budu jednako zastupljeni za genetski modifikovan i za običan kukuruz.

Tačni odgovori:

– Obe vrste kukuruza rastu na istom zemljištu u istim vremenskim prilikama.

– Tako da obe vrste kukuruza imaju iste uslove za uzgajanje.

– Tako imaju kontrolnu grupu.

– Jer im tako obezbeđuju isti prostor i poziciju.

– Da bi mogli da kažu da lokacija ne utiče na rezultate. (Odnosi se na činjenicu da je za potrebe studije zasejano 200 njiva širom zemlje.)

Zadatak: PREPARATI ZA SUNČANJE

Pitanje 1

Tačan odgovor: D) I mineralno ulje i cink-oksid su kontrolne supstance.

Pitanje 2

Tačan odgovor: A) Kakvu zaštitu svaki preparat za sunčanje nudi u poređenju sa ostalim?

Pitanje 3

Tačan odgovor: D) Da bi kapljice imale jednaku debljinu.

Pitanje 4

Tačni odgovori:

– A) Uz objašnjenje da je krug ZnO ostao tamnosiv (zato što blokira sunčevu svetlost) i da je krug M postao beo (zato što mineralno ulje apsorbuje vrlo malo sunčeve svetlosti).

Napomena za ocenjivanje: Nije neophodno, iako je dovoljno, da se navedu dodatna objašnjenja koja su data u zagradama.

– A) ZnO je blokirao sunčevu svetlost kao što je i trebalo, a M je propustio.

– Izabrao sam A zato što mineralno ulje treba da ima najsvetliju senku, a cink-oksid najtamniju.

Delimično tačni odgovori:

– A) Dato je korektno objašnjenje za krug ZnO ili za krug M, ali ne za oba, i nije dato pogrešno objašnjenje za drugu tačku.

– A) Mineralno ulje pruža najmanju zaštitu od UV zračenja. Sa drugim supstancama papir ne bi bio beo.

– A) Cink-oksid apsorbuje gotovo celokupno zračenje, a dijagram to pokazuje.

Zadatak: MERI MONTEGJU

Pitanje 1

Tačan odgovor: B) Bolesti koje izazivaju virusi, kao što je polio.

Pitanje 2

Tačan odgovor: B) Telo proizvodi antitela koja ubijaju tu vrstu bakterija pre nego što se razmnože.

Pitanje 3

Tačni odgovori: odgovori koji ističu činjenicu da mlade i/ili stare osobe imaju slabiji imuni sistem nego drugi ljudi, ili slični odgovori.

Napomena za ocenjivanje: Razlog (razlozi) koji se navodi mora da se odnosi specifično na mlade ili stare ljude, a ne na sve, uopšteno. Isto tako, odgovor mora da ukaže, neposredno ili posredno, da ove osobe imaju slabiji imuni sistem nego drugi ljudi, a ne samo da su oni generalno "slabiji".

– Te osobe su manje otporne na bolesti.

– Mladi i stari ne mogu da se brane protiv bolesti tako dobro kao drugi.

– Kod njih je veća verovatnoća da će dobiti grip.

– Ako ove osobe dobiju grip, posledice su ozbiljnije.

– Zato što su organizmi male dece i starijih ljudi slabiji.

– Stari ljudi se lako razbole.

Zadatak: KISELE KIŠE

Pitanje 1

Tačni odgovori – oni u kojima je naveden neki od sledećih izvora: izduvni gasovi automobila, gasovi koje ispuštaju fabrike, sagorevanje fosilnih goriva kao što su nafta i ugalj, vulkanskih gasova i drugih sličnih izvora:

– Sagorevanje uglja i gasa

– Oksidi u vazduhu potiču od zagađenja koje prouzrokuju fabrike i industrija

– Vulkani

– Dim iz elektrana (pod elektranama se misli na one koje sagorevaju fosilna goriva)

– Oni dolaze iz sagorevanja materijala koji sadrže fosfor i azot.

Delimično tačni odgovori – odgovori koji uključuju netačan, kao i tačan izvor zagađenja:

– Fosilna goriva i nuklearne elektrane. (Nuklearne elektrane ne uzrokuju kisele kiše.)

– Oksidi se stvaraju iz ozona, iz atmosfere, od meteora koji prolaze pored Zemlje. Takođe, sagorevanje fosilnih goriva.

Odgovori koji ukazuju na zagađenje, ali navedeni uzrok zagađenja nije ujedno i uzrok kiselih kiša:

– Zagađenje

– Okruženje uopšte, atmosfera u kojoj živimo, npr. zagađenje.

– Gasifikacija, zagađenje, vatre, cigarete. (Nije jasno šta se misli pod "gasifikacijom", "vatre" nije dovoljno specifično, pušenje cigareta nije značajan uzrok kiselih kiša.)

– Zagađenje, na primer, iz nuklearnih elektrana.

Napomena za ocenjivanje: Samo pominjanje reči "zagađenje" dovoljno je da odgovor bude prihvaćen kao tačan. Ako učenik navede i primere treba proceniti da li odgovor zadovoljava kriterijume za priznavanje odgovora kao delimično tačnog.

Pitanje 2

Tačan odgovor: A) Manja od 2,0 grama

Pitanje 3

Tačni odgovori:

– Da bi ga uporedili sa eksperimentom tokom koga je u sirće bio potopljen mermer i da bi tako pokazali da je kiselina (sirće) neophodna da bi došlo do reakcije.

- Da se uvere da kišnica mora biti kisela kao kisele kiše da bi izazvala tu reakciju.

– Da bi proverili da li postoje neki drugi razlozi za rupe u mermeru.

– Da bi pokazali da komadići mermera ne reaguju na bilo koju tečnost pošto je voda neutralna.

Delimično tačni odgovori:

– Da bi ga uporedili sa eksperimentom tokom koga je u sirće potopljen mermer, ali se iz odgovora ne vidi jasno da je kiselina (sirće) neophodna za reakciju.

– Zbog poređenja sa drugom epruvetom.

– Da bi videli da li dolazi do promena komadića mermera u čistoj vodi.

– Učenici su uključili ovaj korak da bi pokazali šta se dešava kada obična kiša pada na mermer.

– Zato što destilovana voda nije kiselina.

– To je kontrola.

– Da bi videli razliku između obične vode i kisele vode (sirće).

Zadatak: FIZIČKE AKTIVNOSTI

Pitanje 1

Tačni odgovori: Da

Ne

Da

Pitanje 2

Tačni odgovori: Da

Ne