Dokument >

Predlog Martija Ahtisarija o Kosovu

 

Po Sporazumu Kosovo će imati Ustav koji će biti formulisan i usvojen od strane stanovnika Kosova.

Sve odredbe budućeg Ustava moraju biti dosledne Sporazumu. U slučaju sukoba između Ustava i Sporazuma, prevagnuće Sporazum.

Sporazum ne propisuje čitav Ustav, ali definiše neke ključne elemente koji moraju biti uključeni u budući Ustav.

Ustav mora obezbediti sledeće:

Kosovo je multietnička zajednica zasnovana na jednakosti svih njenih građana;

Kosovo nema zvaničnu religiju i neutralno je po pitanju religijskih ubeđenja;

Kosovo će imati sopstvenu, distinktivnu zastavu, grb i himnu, koji će odražavati multietnički karakter Kosova;

Službeni jezici Kosova biće albanski i srpski;

Kosovo će imati pravo da vodi pregovore i zaključuje međunarodne ugovore, uključujući i pravo da zahteva članstvo u međunarodnim organizacijama;

Kosovo neće imati teritorijalnih pretenzija, niti će pokušavati da se ujedini sa bilo kojom drugom državom ili delom države;

Kosovo će potpomagati i olakšavati siguran i dostojanstven povratak izbeglica i raseljenih lica;

Prava i slobode izložene u glavnim međunarodnim instrumentima i sporazumima o osnovnim ljudskim pravima i slobodama biće direktno primenjivi na Kosovu;

Manjinske zajednice će biti zastupljene u Skupštini kroz sistem garantovanih/rezervisanih poslaničkih mesta;

Zakonodavstvo koje se bavi pitanjima od posebnog interesa za manjinske zajednice na Kosovu zahteva specifičnu parlamentarnu proceduru – "duplu većinu" i glasanje prisutnih skupštinskih poslanika;

Vlada Kosova, uključujući i svoje civilne službe, odražavaće raznolikost stanovnika Kosova;

Predsednik Kosova će predstavljati jedinstvo naroda Kosova;

Biće osnovan Ustavni sud sastavljen od devet istaknutih pravnika najvišeg moralnog karaktera.

LJUDSKA PRAVA I OSNOVNE SLOBODE I PRAVA ZAJEDNICA I NJIHOVIH PRIPADNIKA

Ljudska prava i osnovne slobode

Rešenje predviđa da Kosovo mora da podrži, promoviše i štiti međunarodno priznata ljudska prava i osnovne slobode.

Sva lica na Kosovu imaju pravo na ova prava i slobode bez bilo kakve diskriminacije. Sva lica na Kosovu su jednaka pred zakonom i imaju pravo, bez diskriminacije, da na isti način budu štićena zakonom.

Prava zajednica i njihovih pripadnika

U okviru Rešenja, Kosovo mora da garantuje zaštitu nacionalnog ili etničkog, kulturnog, jezičkog i verskog identiteta svih zajednica i njihovih pripadnika.

Pripadnici zajednica imaće specifična prava, pored svojih ljudskih prava i osnovnih sloboda, uključujući pravo na slobodu izražavanja, negovanje i razvoj svog identiteta i osobenosti zajednice. U skladu sa važećim zakonima i međunarodnim standardima, pripadnici zajednica će na primer, imati pravo da:

dobijaju javno obrazovanje na jednom od službenih jezika na Kosovu po svom izboru na svim nivoima, ili na svom jeziku tamo gde čine dovoljnu većinu;

osnivaju i upravljaju privatnim obrazovnim institucijama i institucijama za obuku;

slobodno koriste svoj jezik i pismo u privatnom i javnom životu;

koriste svoj jezik i pismo u svojim odnosima sa javnim organima u oblastima u kojima imaju dovoljan udeo u stanovništvu;

koriste i ističu simbole zajednice;

njihova lična imena budu zavedena u originalnom obliku;

imaju garantovan pristup i da budu zastupljeni u javnim elektronskim medijima, kao i da imaju program na svom jeziku, osnivaju i koriste svoje medije i koriste rezervisani broj frekvencija za elektronske medije;

uživaju neometane kontakte na Kosovu i sa licima u bilo kojoj državi.

Pripadnici zajednica će takođe imati jasne uloge u javnim poslovima i u procesima donošenja odluka na Kosovu, uključujući garantovanu zastupljenost u Skupštini, Vladi i pravosuđu.

Izbeglice i interno raseljena lica

Rešenje takođe daje pravo svim izbeglicama i interno raseljenim licima sa Kosova da se vrate i zahtevaju povraćaj svoje imovine i ličnih dobara u skladu sa kosovskim i međunarodnim pravom.

Nestala lica

Rešenje poziva Kosovo i Republiku Srbiju da preduzmu potrebne mere da utvrde i pruže informacije u vezi sa identitetom, lokacijom i sudbinom nestalih lica, u punoj saradnji sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta i sa drugim međunarodnim partnerima.

Decentralizacija

Rešenje obezbeđuje sistem decentralizacije čija je svrha promovisanje dobrog upravljanja, transparentnosti i efikasnosti u javnim službama. Posebno uviđajući zabrinutost zajednice kosovskih Srba, rešenje obezbeđuje visok stepen kontrole nad njenim sopstvenim poslovima.

Osnivanje novih opština

Rešenjem se osniva šest novih ili proširenih srpskih opština na Kosovu: Severna Mitrovica; Gračanica; Ranilug; Parteš; Klokot/Vrbovac; i Novo Brdo.

Sadašnja opština Mitrovica biće podeljena na dve opštine – Severnu Mitrovicu i Južnu Mitrovicu, a saradnja i koordinacija između te dve opštine ostvarivaće se putem novouspostavljenog Zajedničkog odbora.

Dodatne opštine za manjinske zajednice mogu da budu osnovane u konsultaciji sa dotičnim zajednicama.

Odredbe Rešenja koje se odnose na osnivanje novih opština može, prema potrebi, da razmatra, menja i dopunjuje Međunarodni civilni predstavnik nakon što bude sproveden popis stanovništva.

Nadležnosti opština

Sve opštine imaće odgovornost iz oblasti koje utiču na svakodnevni život građana Kosova, uključujući: obrazovanje na predškolskom nivou, nivou osnovnog i srednjeg obrazovanja; javnu primarnu zdravstvenu zaštitu; lokalni privredni razvoj; urbano i ruralno planiranje; javno stanovanje; davanje naziva putevima, ulicama i drugim javnim mestima; i pružanje javnih usluga i komunalnih usluga, između ostalog.

Osim toga, navedene srpske opštine na Kosovu imaće sledeće proširene odgovornosti:

Opštine Severna Mitrovica, Gračanica i Štrpce imaće ovlašćenja nad bolnicama i pružanjem sekundarne zdravstvene zaštite u svojim opštinama.

Opština Severna Mitrovica imaće određene odgovornosti u pogledu Univerziteta na srpskom jeziku u Mitrovici.

Sve srpske opštine na Kosovu biće odgovorne za zaštitu i promociju kulturnih i verskih pitanja na lokalnom nivou;

Sve srpske opštine na Kosovu imaće povećanu ulogu u izboru komandira lokalnih policijskih stanica.

Opštinske finansije

Sve opštine biće odgovorne za svoje sopstvene budžete i imaju prava na sopstvene finansijske resurse.

Biće uspostavljen pravedan i transparentan sistem dodeljivanja sredstava, koji će obezbediti veću autonomiju opština pri dodeli i potrošnji sredstava dobijenih iz budžeta centralne vlade.

Saradnja opština

Opštine će imati pravo da formiraju udruženja i partnerstva sa drugim opštinama na Kosovu radi vršenja svojih funkcija od zajedničkog interesa.

Opštine će imati pravo da sarađuju sa opštinama i institucijama u Srbiji, uključujući i pravo da primaju finansijske donacije i tehničku pomoć iz Srbije u okviru parametara koji su jasno utvrđeni ovim rešenjem.

VERSKO I KULTURNO NASLEĐE

Verska sloboda i zaštita

Na osnovu Rešenja, Kosovo neće imati zvaničnu religiju.

Rešenje predviđa autonomiju i zaštitu svih veroispovesti, njihove imovine i njihovih objekata.

Srpskoj pravoslavnoj crkvi (SPC) na Kosovu biće pružena dodatna bezbednost i druge određene vrste zaštite, prava, privilegija i imuniteta, uključujući garancije protiv eksproprijacije, potpuno diskreciono pravo u upravljanju svojom imovinom i pristupu svojim objektima.

SPC će moći slobodno da prima donacije i podršku od bilo koje institucije, pod uslovom da se to obavlja na potpuno transparentan način.

Bezbednost

SPC, njeni manastiri, crkve i drugi verski i kulturni lokaliteti od posebnog značaja za zajednicu kosovskih Srba dobiće neophodno fizičko obezbeđenje.

Glavnu odgovornost za pružanje ove vrste obezbeđenja imaće kosovske agencije za sprovođenje zakona.

Međunarodno vojno prisustvo nastaviće da obezbeđuje devet glavnih srpskih verskih i istorijskih objekata do donošenja odluke o prenosu ove odgovornosti na Kosovsku policijsku službu.

Zaštitne zone

45 zaštitinih zona biće uspostavljeno oko najznačajnijih crkava i manastira, kao i istorijskih spomenika.

Zaštitnim zonama biće zabranjene ili ograničene izvesne aktivnosti koje mogu da imaju štetan uticaj na istorijski, kulturni i prirodni ambijent oko objekata, ili da ozbiljno remete monaški način života, ali njima neće biti ugrožena imovinsko-vlasnička prava.

Od 45 zaštitnih zona, biće uspostavljene zone oko Manastira Visoki Dečani, Pećke Patrijaršije, Manastira Gračanica, Manastira Devič i Manastira Gorioč, Manastira Budisavci, Istorijskog centra Prizrena, sela Velika Hoča i oko brojnih drugih lokaliteta.

Savet za nadgledanje sprovođenja

Biće osnovan Savet za nadgledanje sprovođenja (SNS), uz učešće lokalnih i međunarodnih predstavnika, koji će nadgledati i pomagati srpovođenje Rešenja u delu koji se odnosi na zaštitu srpskog verskog i kulturnog nasleđa na Kosovu.

Vraćanje arheoloških i etnoloških eksponata

Od vlasti u Srbiji se očekuje da vrate arheološke i etnološke eksponate, koji su pozajmljeni iz muzeja na Kosovu 1998–1999. godine.

PRIVREDNA I IMOVINSKA PITANJA

Opšte

Odredbe Rešenja koje se odnose na privredu imaju za cilj obezbeđivanje ekonomske održivosti Kosova.

Rešenjem se omogućuje da Kosovo, između ostalog, podnese zahtev za članstvo u međunarodnim finansijskim institucijama (MFI) i da sklapa ugovorne aranžmane i druge međunarodne aranžmane.

Rešenjem se stavlja poseban naglasak na obezbeđivanje da imovinski sporovi, koji često pogađaju prava manjina budu rešavani na transparentan način, u skladu sa relevantnim međunarodnim standardima i uz znatno međunarodno angažovanje.

Međunarodni civilni predstavnik (MCP) imaće ulogu u naimenovanju osoba na ključne položaje u privredi.

Imovina

Javna preduzeća (JP), kojima trenutno upravlja Kosovska poverenička agencija (KPA), biće preneta u nadležnost Kosova. Javna preduzeća koja pružaju svoje usluge samo u ograničenom broju opština biće preneta u nadležnost tih opština.

Povereništvo nad društvenim preduzećima (DP) biće preneto sa KPA na instituciju koja će naslediti KPA, u kojoj će biti znatnog međunarodnog angažovanja. Žalbe na odluke KPA će i dalje da rešava Specijalna komora pri Vrhovnom sudu u kojoj su međunarodne sudije u većini.

Kosovska agencija za imovinu (KAI) će nastaviti da rešava privatne imovinske sporove u skladu sa svojim mandatom, uz jako međunarodno angažovanje. Žalbe na odluke Komisije za imovinske zahteve KAI rešavaće veća Vrhovnog suda u kojima su međunarodne sudije u većini.

Skupština Kosova se bavi pitanjima restitucije imovine, uključujući imovinu Srpske pravoslavne crkve, kao prioritetnim pitanjem. Sve manjinske zajednice biće uključene u taj proces.

Spoljni dug

Shodno Rešenju, Kosovo će preuzeti svoj deo međunarodnog duga Republike Srbije.

Deo međunarodnog duga Kosova biće utvrđen putem pregovora između Kosova i Republike Srbije, uzimajući u obzir principe koji su korišćeni za raspodelu spoljašnjeg duga u slučaju sukcesije Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

PRAVOSUDNI SISTEM

Rešenje predviđa pravosudni sistem na Kosovu koji je zasnovan na vladavini prava, koji je integrisan, nezavisan, profesionalan i nepristrasan.

Obezbeđivanje etničke raznolikosti

U vezi sa regrutovanjem, izborom, imenovanjem, unapređivanjem i transferom sudija i tužilaca, Rešenje zahteva od relevantnih organa na Kosovu da obezbede da sudska i tužilačka služba odražavaju multietnički karakter Kosova, a posebno etnički sastav u oblasti njihovih nadležnosti. U tom smislu:

Kosovski savet za pravosuđe (KSP) treba da preduzme sve potrebne mere u cilju povećanja broja sudija i tužilaca iz zajednica koje su trenutno podzastupljene;

Na nivou okružnih sudova i Vrhovnog suda, postojaće zahtev za određenim minimalnim brojem sudskih pozicija rezervisanih za sudije sa Kosova koji nisu Albanci;

Kandidate za mesta sudija koja su rezervisana za pripadnike kosovskih nealbanskih zajednica, nominovaće za imenovanje članovi KSP-a koji sami predstavljaju nealbanske zajednice.

Poboljšanje pristupa pravosuđu

Biće osnovan Ustavni sud kojeg će činiti devet uglednih pravnika od najvećeg moralnog karaktera;

Rešenje se fokusira na poboljšanje pristupa pravosuđu svih lica na Kosovu, a posebno stanovnika novoosnovanih opština na Kosovu sa srpskom većinom;

Nova opština će imati mogućnost da podnese zahtev KSP-u za osnivanje novog osnovnog suda na svojoj teritoriji, ili da bude pod nadležnošću jednog od osnovnih sudova u drugoj opštini;

Ako za tu opštinu ne bude osnovan novi osnovni sud, nadležni organi moraće da preduzmu sve mere koje su potrebne da se obezbedi da lokalne zajednice u novoj opštini imaju pristup pravosuđu, uključujući, na primer, osnivanje Odeljenja osnovnog suda na teritoriji te opštine, ili obezbeđivanje da osnovni sud koji je nadležan za tu opštinu zaseda u toj opštini.

Jačanje Kosovskog saveta za pravosuđe (KSP)

Rešenje predviđa sastav KSP-a koji je široko zastupnički, funkcionalan i nezavisan;

Po završetku mandata UNMIK-a, KSP će imati najviše ovlašćenje da predlaže Predsedniku Kosova kandidate za imenovanja ili reimenovanja u zvanja sudija i tužilaca;

KSP će i dalje biti ovlašćen da vrši tekuću, sveobuhvatnu reviziju podobnosti svih kandidata na celom Kosovu za stalna imenovanja u pravosudnoj i tužilačkoj službi.

SEKTOR BEZBEDNOSTI

Sporazum će značajno povećati moći i odgovornosti vlasti u Prištini uz poštovanje bezbednosti na Kosovu

Novo Veće bezbednosti Kosova odgovorno Premijeru, biće osnovano da bi razvilo obuhvatnu strategiju

Policijske snage Kosova (KPS)

Policijske snage Kosova imaće jedinstvenu komandnu stukturu širom Kosova.

Etnički sastav Policijskih snaga Kosova u okviru određene opštine odražavaće, koliko je god moguće, etnički sastav populacije u toj opštini.

U opštinama na Kosovu sa srpskom većinom, Skupština opštine će birati komandanta lokalne policijske stanice.

Snage bezbednosti Kosova (KSF)

Biće osnovane nove, profesionalne i multietničke snage bezbednosti Kosova.

Snage bezbednosti Kosova će imati najviše 2.500 aktivnih pripadnika i 800 rezervista bez teškog naoružanja. Pripadnici Snaga bezbednosti Kosova biće regrutovani sa cele teritorije Kosova formalnim procesom selekcije koji će zajednički napraviti Kosovo i međunarodno vojno prisustvo (IMP).

Snage bezbednosti Kosova će u početku biti prvenstveno odgovorne za hitne intervencije, odlaganje eksplozivnih sredstava i civilnu zaštitu.

Snage bezbednosti Kosova će biti osposobljene i pripremljene za obavljanje ostalih bezbednosnih funkcija koje nisu primerene za policiju ili druge kriminalističke službe. Međunarodno vojno prisustvo, u koordinaciji sa međunarodnim civilnim predstavnikom, odlučivaće kada će ovlastiti Snage bezbednosti Kosova da se uključe u ove druge bezbednosne funkcije.

Postojeća Kosovska civilna zaštita (KPC), ispunivši svoje ciljeve, uključujući olakšavanje post-konfliktnog oporavka na Kosovu, biće raspuštena u toku jedne godine. Međunarodna zajednica će razviti proces demobilizacije i reintegracije za demobilisane pripadnike KPC-a.

Obaveštajna bezbednosna služba

Kosovo će imati domaću bezbednosnu agenciju koja će nadzirati pretnje unutrašnjoj bezbednosti Kosova.

MEĐUNARODNO PRISUSTVO

Kosovo će biti odgovorno za upravljanje svojim poslovima i ispunjavanje svojih obaveza navedenih u sporazumu. Međunarodni civilni predstavnik će biti imenovan da nadzire implementaciju Sporazuma i podrži relevantne napore kosovskih vlasti. Snage KFOR-a će zadržati svoje prisustvo na celoj teritoriji Kosova i obezbediti podršku kosovskim vlastima.

MEĐUNARODNO CIVILNO PRISUSTVO

a. Međunarodno civilno prisustvo

Međunarodni civilni predstavnik (ICR), koji će istovremeno biti i Specijalni predstavnik Evropske unije (EUSR) biće imenovan od strane međunarodne koordinacione grupe (ISG) koju čine predstavnici važnih međunarodnih institucija.

Međunarodni civilni predstavnik će imati odlučujuću vlast na Kosovu u pogledu interpretacije civilnog aspekta sporazuma.

Medunarodni civilni predstavnik će imati podršku međunarodne civilne kancelarije (ICO). Međunarodna civilna kancelarija će biti manja i njena uloga će se bitno razlikovati od uloge UNMIK-a.

Za razliku od UNMIK-a međunarodni civilni predstavnik neće imati izvršni mandat upravljanja Kosovom. Međunarodni civilni predstavnik će imati specijalna ovlašćenja koja mu omogućuju da obezbeđuje i nadzire punu implementaciju ovog sporazuma, uključujući i pravo da, prema potrebi, preduzima određene mere. Međunarodni civilni predstavnik može, na primer, ispraviti i poništiti odluke kosovskih javnih vlasti za koje on/ona smatra da nisu u saglasnosti sa Sporazumom.

Mandat međunarodnog civilnog predstavnika će trajati dok međunarodna koordinaciona grupa ne ustanovi da je Kosovo implementiralo odredbe ovog sporazuma. Međunarodna koordinaciona grupa će obaviti prvu reviziju statusa implementacije sporazuma nakon dve godine.

b. Evropska misija za politiku bezbednosti i odbrane (ESDP)

Evropska misija za politiku bezbednosti i odbrane, pod direkcijom Specijalnog predstavnika Evropske Unije, će pomagati Kosovu u razvoju efikasne, nepristrasne i reprezentativne vladavine pravnih institucija.

Evropska misija za politiku bezbednosti i odbrane imaće ovlašćenje da obezbeđuje pravilnu istragu, krivično gonjenje i presudu kod specifičnih osetljivih krivičnih dela uključujući, po potrebi, i nezavisne, međunarodne tužioce i sudije.

Evropska misija za politiku bezbednosti i odbrane će takođe imati ovlašćenje da preuzme ograničene izvršne funkcije da bi obezbedila održavanje i unapređenje vladavine zakona, javnog reda i bezbednosti.

MEĐUNARODNO VOJNO PRISUSTVO

Snage KFOR-a će ostati na Kosovu kao međunarodno vojno prisustvo (IMP) da bi obezbedile sigurno i bezbedno okruženje, zajedno sa međunarodnim civilnim predstavnikom, kao podrška kosovskim institucijama sve dok ove institucije ne budu sposobne da preuzmu odgovornost za bezbednost Kosova.

Na početku implementacije Sporazuma, KFOR će obezbeđivati određen broj lokacija Srpske pravoslavne crkve.

U početnom periodu međunarodno vojno prisustvo će takođe nadzirati, nadgledati i imati izvršno ovlašćenje nad novim Kosovskim bezbednosnim snagama.

PRELAZNI ARANŽMANI

Nakon što Rešenje stupi na snagu nastupiće prelazni period u trajanju od 120 dana.

U toku ovog prelaznog perioda:

Proces donošenja ustava

Biće izrađen nacrt novog ustava od strane ustavne komisije sastavljene od 21 člana, koji moraju da za tu svrhu poseduju neophodne relevantne profesionalne kvalifikacije i ekspertizu.

Ustav će potvrditi Međunarodni civilni predstavnik (MCP).

Skupština Kosova imaće odgovornost da formalno usvoji ustav. Za usvajanje će biti potrebna 2/3 većina u Skupštini i odgovarajuće konsultacije sa poslanicima Skupštine koji ne predstavljaju većinu.

Zakonodavstvo Kosova

Skupština Kosova mora formalno da usvoji izvesne zakonske propise neophodne za sprovođenje uslova Rešenja, koji će početi da važe odmah nakon završetka prelaznog perioda.

Ti zakonski propisi moraju da obuhvate zakone o opštim i lokalnim izborima, o lokalnoj samoupravi i granicama opština, i o uspostavljanju zaštitinih zona oko naznačenih srpskih verskih i kulturnih objekata.

Prisustvo UNMIK-a

U toku prelaznog perioda, UNMIK će nastaviti da izvršava svoj mandat shodno Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN. O pitanjima koja se odnose na sprovođenje Rešenja, konsultovaće se sa MCP, koji će imati ovlašćenje da nadgleda sprovođenje Rešenja i daje preporuke UNMIK-u u vezi sa bilo kojom aktivnošću koju treba preduzeti da bi bila obezbeđena usaglašenost sa Rešenjem.

Ustavni okvir i drugi važeći zakoni ostaće na snazi u onoj meri u kojoj nisu suprotni Rešenju.

Na kraju prelaznog perioda ovlašćenja će sa UNMIK-a biti u celini preneta na kosovske organe, ukoliko nije drugačije predviđeno Rešenjem.

UNMIK će obezbediti valjano prenošenje postojećeg pravnog okvira u pravni okvir uspostavljen na osnovu Rešenja.

Izbori

Najkasnije 9 meseci od stupanja na snagu, na Kosovu će se održati opšti i opštinski izbori.


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST
 

 

 

 

 

Novinarnica

 

Novosti

 

Naslovi.net