Vreme
VREME 766, 8. septembar 2005. / EXTRA

Slobodan Marković, nevladina organizacija Centar za razvoj interneta:
Demontaža monopola

Koje su glavne odlike svetskog interneta danas?

Image

Internet je pre svega dobio svoje mesto u mejnstrimu na globalnom nivou, zajedno sa tradicionalnim medijima kao što je televizija. Dokazi za to se sreću svakodnevno, a poslednji primer su blogovi koji se u kriznim situacijama koriste kao primarni izvori informacija. Internet je takođe sazreo kao apsolutno nezamenljiv instrument međunarodne (elektronske) trgovine. Servisi koji se oslanjaju na internet napokon su postali zaista sveprisutni, a sama mreža poslednjih godina sve više je mobilna.

Internet i različiti servisi danas se koriste ne samo na "fiksnim" računarima u domovima ili na poslu već i na mobilnim telefonima, u kafićima, na aerodromima, u kolima, avionima, itd.

Kao "kritična infrastruktura" internet i sve u vezi s njim poslednjih godina dobijaju sve veći značaj u međuarodnim političkim i diplomatskim okvirima (što se lepo reflektuje u aktivnostima UN-a, G8, EU-a, SE-a i ostalih međudržavnih organizacija).

Koje su glavne odlike interneta u SCG?

Slabo razvijena infrastruktura i slabo razvijene usluge, koja ne zadovoljavaju "današnje" potrebe korisnika (kako privatnih tako i poslovnih). Pozitivnih primera svakako ima, kao što su, recimo, razvoj i-bankarstva i pojava pretraživača lokalnih internet sadržaja. Ali, uopšteno govoreći, stopa razvoja je tragično niska, čak i u poređenju sa zemljama u najbližem okruženju. Slabo razvijena kultura korišćenja interneta u svrhu olakšavanja, pojeftinjavanja i pojednostavljivanja poslovanja i svakodnevne komunikacije (kako interne tako i eksterne). Ovo podjednako važi za javni i privatni sektor, ali je sa ovog aspekta prognoza mnogo nepovoljnija po javni sektor, a na štetu građana i privrede. Najkritičnija i najbolnija tačka sa razvojnog aspekta jeste potpuni nedostatak jasno definisane i izražene političke podrške razvoju i primeni informaciono-komunikacionih tehnolgija od strane ključnih političkih činilaca. Ovaj nedostatak predstavlja klip u točkovima bilo kakvog daljeg održivog razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija u našoj zemlji.

Kako vidite održiv razvoj interneta u SCG u narednih pet godina?

Održiv razvoj jedino je moguć u okruženju gde država, na osnovu stalne i jasno izražene političke volje, kontinuirano radi na stvaranju povoljnih uslova za privatna ulaganja i dugoročni razvoj tržišta telekomunikacija i IKT-a na bazi slobodne konkurencije. U ovoj jednačini država treba da figurira kao korektivni faktor svojim stimulativnim merama jedino u sredinama gde su privatna ulaganja manje isplativa.

Ovo možda zvuči jednostavno i očigledno, ali zapravo predstavlja veliki izazov u našem društvu, jer za sobom povlači promenu načina razmišljanja i tržišnih modela koji su vladali tokom proteklih pet decenija. Ovde pre svega mislim na to da vlada treba da se bavi definisanjem društvenog interesa i osnovnih smernica razvoja, a planiranje i implementaciju treba u potpunosti da prepusti privatnom sektoru. Vlada takođe treba "pod hitno" da demontira državne (Telekom) i paradržavne (Mobtel) monopole u sferi telekomunikacija, što je ključno za širenje mogućnosti za opšteprisutno i jefitno korišćenje IKT-a, poput interneta.