Vreme
VREME 636, 13. mart 2003. / EXTRA

Siniša Simić, republički javni tužilac:
Stručno usavršavanje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca

Stručno usavršavanje je ne samo zakonsko pravo već i obaveza svakog tužioca, ali i potreba uslovljena razvojem savremenih oblika kriminala. Osnivanjem Pravosudnog centra stvorena je mogućnost da unapređivanje stručnih znanja tužilaca postane kontinuirana aktivnost usklađena prema potrebama samih tužilaca. Nakon sagledavanja stanja na polju stručnog znanja, aktuelnosti problema i izraženih potreba tužilaca, Republičko javno tužilaštvo i Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Republike Srbije su uz veliku podršku, saradnju i razumevanje stručnjaka i saradnika Pravosudnog centra, tokom 2002. godine, realizovali seminare stručnog usavršavanja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca kojima su obuhvaćeni svi nosioci javnotužilačke funkcije u Srbiji.

Do sada su obrađene najaktuelnije teme vezane za novu procesnu ulogu i ovlašćenja tužioca, prema Zakoniku o krivičnom postupku, kao rukovodioca pretkrivičnog postupka, primenu načela oportuniteta, kriminalističko-tehnička veštačenja i kvalitetno izjavljivanje žalbi radi pooštravanja kaznene politike. Posebna pažnja posvećena je i odnosu tužilaštva i medija, organizaciji rada tužilaštva sa medijima i strategiji informisanja štampe, gde su kao predavači učestvovali ne samo domaći novinari već i eksperti iz inostranstva – portparol tužilaštva u Berlinu Bjern Reclaf. Multidisciplinaran pristup obradi tema i učešće istaknutih domaćih i stranih predavača učinili su da do sada održani seminari budu izuzetno uspešni i od svih učesnika ocenjeni najvišim ocenama.

Tokom 2003. godine, kao nastavak dosadašnje izuzetne saradnje i u cilju kontinuiteta u stručnom usavršavanju tužilaca, očekujemo da se uz podršku Pravosudnog centra, za manje grupe učesnika, realizuju seminari i specijalizovani kursevi koji bi obradili teme vezane za izmene i dopune Zakonika o krivičnom postupku i suđenje ratnih zločina. Posebna pažnja bila bi posvećena suzbijanju i borbi protiv organizovanog kriminala, odnosno ovlašćenjima specijalnog tužioca u krivičnom postupku i novim procesnim institutima kao što su: svedok saradnik, prikriveni islednik, kontrolisane isporuke, oduzimanje imovinske koristi i dr. Reč je o potpuno novim institutima koji u našem pravu do sada nisu postojali i očekujemo da uz pomoć Pravosudnog centra, za seminare na ove teme, obezbedimo veći broj domaćih i stranih predavača i stručnjaka.

Smatram da su stvoreni svi uslovi da ne samo tužioci već i tužilački saradnici i pripravnici budu obuhvaćeni intenzivnim i kontinuiranim stručnim usavršavanjem, jer oni predstavljaju budućnost tužilačke organizacije. Osnovni cilj stručnog usavršavanja je povećanje efikasnosti i kvaliteta progona učinilaca krivičnih dela, a posebno najtežih oblika kriminala.