Izveštaj Komisije za preispitivanje odluka o izborima i unapređenjima tokom važenja Zakona o univerzitetu >

Skandal na Medicinskom

Čim bude donet više puta odlagan Zakon o univerzitetu, biće sazvano Izborno veće Medicinskog fakulteta u Beogradu sa jednom jedinom tačkom dnevnog reda: preispitivanje odluka o izborima i unapređenjima tokom važenja privremeno derogiranog Zakona o univerzitetu popularno nazvanog Šešeljevog i Bojićevog

Posle godinu dana sistematskog pregleda 904 dosijea svih zaposlenih nastavnika i saradnika Medicinskog fakulteta u Beogradu, Komisija za preispitivanje odluka o izborima i unapređenjima tokom važenja Zakona o univerzitetu (od 5. 6. 1998. do 4. 10. 2000) dostavila je Izbornom veću Medicinskog fakulteta neophodne informacije i svoje zaključke:

1. Dana 28. 5. 1998. usvojen je Zakon o univerzitetu koji je dao velika ovlašćenja dekanu i šefovima katedri, a ukinuo proces odlučivanja Izbornog veća i katedri u celini. Posledice su poznate.

2. U skladu sa zaključcima Skupštine univerziteta od 14. 10. 2000. i odlukom Ministarstva za više i visoko obrazovanje od 13. 11. 2000, Kolegijum dekana Medicinskog fakulteta obrazovao je Komisiju za preispitivanje obavljenih postupaka za izbor nastavnika i saradnika za period važenja gore navedenog Zakona o univerzitetu, tj. za period od 5. 6. 1998. do 4. 10. 2000. Komisiju sačinjavaju: prof. dr Ljubomir Erić (predsednik), prof. dr Slobodan Apostolski (zamenik predsednika), Jelena Šantrić, dipl. pravnik (sekretar), prof. dr Sava Subotić, prof. dr Gordana Denić-Đorđević, prof. dr Miroslav Milićević, prof. dr Nada Kovačević, prof. dr Milena Blagotić, prof. dr Darinka Bošković i prof. dr Marija Mostarica (članovi).

3. Prva odluka Komisije i Kolegijuma dekana Medicinskog fakulteta, po preporuci Skupštine univerziteta, bila je privremeno derogiranje postojećeg Zakona o univerzitetu i vraćanje Fakulteta na rad koji je važio pre njegovog donošenja, u pogledu izbora nastavnika i saradnika. Tako je Izbornom veću Fakulteta vraćeno pravo na odlučivanje, a katedrama i referentima priprema predloga za odlučivanje. Takav način rada postao je redovna praksa od 6. 12. 2000. kada je održano prvo Izborno veće posle političkih promena.

4. Komisija je održala četrnaest sastanaka, između kojih je detaljno sagledala sve probleme i proanalizirala celokupan materijal, o čemu je dva puta izvestila Izborno veće Fakulteta na sednicama održanim 6. 12. 2000. i 14. 3. 2001. godine.

Od tog vremena Komisija je u stalnom očekivanju novog zakona o univerzitetu koji je trebalo da se donese u proleće 2001; zatim početkom leta 2001. godine, da bi poslednja informacija najavila donošenje Zakona u septembru mesecu, što s obzirom na političku situaciju nije izvesno.

U međuvremenu, Komisija je preduzela sve pripremne mere. Obavljeni su razgovori sa gotovo svim šefovima katedri, a dva puta je održan zajednički sastanak sa svim šefovima katedri kliničkih predmeta i jedanput šefovima katedri sa Instituta.

Zaključci komisije:

1. Komisija je zaključila da je u periodu važenja Zakona o univerzitetu donetog 28. 5. 1998. obavljen izbor i unapređenje 513 nastavnika i saradnika (na kliničkim predmetima 374, na institutima 139).

Od ukupno 513 izbora, 256 nastavnika i saradnika imali su regularan izbor i unapređenje po kriterijumima koje je Fakultet usvojio 15. 7. 1994. i 8. 5. 1995. na nastavno-naučnom veću, a koji su nalagali definisan broj godina aktivnog pedagoškog iskustva za svako zvanje.

Komisija predlaže Izbornom veću da tih 256 nastavnika i saradnika izostavi iz daljeg postupka – odnosno potvrdi odluke o njihovom izboru.

2. Prvi put je na Medicinski fakultet primljeno 211 nastavnika i saradnika, od kog broja je sedam preuzeto sa drugih fakulteta (Novi Sad, Priština, Kragujevac).

A. Redovni profesori 4 – (četiri)

1. Momčilo Đorđević – hirurgija

2. Miroslav Oprić – patološka anatomija

3. Radivoje Papović – biologija i humana genetika (preuzet – Priština)

4. Svetomir Stožinić – (preuzet Priština) (u međuvremenu penzionisan)

B. Vanredni profesori10 (deset)

1. Florijan Vuk – interna medicina (preuzet – Novi Sad)

2. Reik Huskić – hirurgija

3. Dobrila Radojević – hirurgija

4. Svetomir Ivanović – hirurgija

5. Živorad Jocić – hirurgija (preuzet Novi Sad – penzija od 1. 10. 2001, podneo tužbu protiv Fakulteta zbog rešenja za penziju)

6. Stevan Nastasić – hirurgija (preuzet – Novi Sad)

7. Momčilo Babić – socijalna medicina

8. Slobodanka Ilić – pedijatrija

9. Ruždi Ramadani – pedijatrija

10. Stevan Jović – fizikalna medicina i rehabilitacija

U vezi sa nastavnicima preuzetim iz Novog Sada, Komisija je utvrdila sledeće činjenice:

- godine 1995. imenovani nastavnici zasnovali su radni odnos u Institutu za kardiovaskularne bolesti "Dedinje", i istovremeno im je prestao radni odnos na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu (to je utvrđeno iz radnih knjižica koje su zaključene sa datumom prelaska na Institut);

- godine 1998. preuzeti sa Medicinskog fakulteta u Novom Sadu na Medicinski fakultet u Beogradu na osnovu sporazuma o preuzimanju u kome je tadašnji dekan Medicinskog fakulteta u Novom Sadu potvrdio da su imenovani nastavnici i dalje u radnom odnosu na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, po nalogu tadašnjeg potpredsednika Vlade Srbije prof. dr Milovana Bojića (o tome postoji potpisana izjava prof. dr Pavla Budakova – tadašnjeg dekana);

- u momentu zasnivanja radnog odnosa na Medicinskom fakultetu u Beogradu, ovim nastavnicima je istekao izborni period od pet godina na koji su bili izabrani u zvanje na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu;

- godine 1999. navedeni nastavnici su ponovo izabrani u zvanje vanrednih profesora na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

C. Predavači2 (dva)

1. Javorka Vagić – latinski jezik

2. Radmila Šain – engleski jezik

D. Docenti15 (petnaest)

1. Ivanka Baralić – sudska medicina (preuzeta – Kragujevac)

2. Jovan Stanković – biofizika

3. Ljiljana Bumbaširević – neurologija

4. Dragan Sagić – radiologija

5. Gradimir Dragutinović – radiologija

6. Željko Smoljanić – radiologija

7. Snežana Draganac – fizikalna medicina (nije zasnovala radni odnos)

8. Ljubica Konstantinović – fizikalna medicina

9. Vasilije Drecun – interna medicina

10. Velibor Obradović – interna medicina

11. Milorad Borzanović – interna medicina (preuzet – Priština)

12. Vitomir Ranković – hirurgija

13. Dragan Pavlović – hirurgija

14. Boško Radomir – hirurgija

15. Duško Nežić – hirurgija

E. Asistenti121 (sto dvadeset jedan)

Komisija predlaže da se svi asistenti izuzmu iz daljeg postupka, odnosno potvrde na Izbornom veću.

F. Asistenti pripravnici58 (pedeset osam)

Komisija predlaže da se svi asistenti pripravnici izuzmu iz dalje procedure, osim asistenata pripravnika na kliničkim predmetima (ukupno njih 9).

1. Olivera Tomanović-Andonović – dermatovenerologija

2. Ana Mitrović – ginekologija i akušerstvo

3. Olivera Džatić-Smiljković – ginekologija i akušerstvo

4. Gordana Vojinović-Maglić – interna medicina

5. Aleksandra Nikolić – interna medicina

6. Petar Otašević – interna medicina

7. Aleksandra Dragin – fizikalna medicina

8. Milutin Bulajić – interna medicina

9. Aleksandar Trivić – ORL sa maksilofacijalnom hirurgijom

3. U periodu važenja Zakona o univerzitetu bilo je više vanrednih unapređenja. Komisija je stala na stanovište da su sva unapređenja koja su usledila u kraćem roku od predviđenog – vanredna.

ASISTENT – 6 godina staža u zvanju.

DOCENT – 5 godina staža u zvanju.

VANREDNI PROFESOR – 5 godina staža u zvanju, minimum 11 godina pedagoškog staža

REDOVNI PROFESOR – minimum 16 godina pedagoškog staža

Vanredna unapređenja asistenata u docente:

1. Dragana Bojić – interna medicina – 2 godine i 11 meseci

2. Vesna Škodrić – interna medicina – 3 godine i 7 meseci

3. Snežana Conić – fizikalna medicina – 3 godine i 7 meseci

4. Kristina Gopčević – hemija u medicini – 4 godine i 2 meseca

5. Ana Šijački – hirurgija – 4 godine i 3 meseca

6. Dragica Milenković – hirurgija – 4 godine i 5 meseci

7. Đorđe Jeftović – infektivne bolesti – 4 godine i 7 meseci

8. Nikola Milinić – interna medicina – 4 godine i 8 meseci

9. Lazar Davidović – hirurgija – 4 godine i 8 meseci

10. Aleksandar Nešković – interna medicina – 4 godine i 9 meseci

11. Predrag Minić – pedijatrija – 4 godine i 10 meseci

12. Zoran Redžić – biohemija – 4 godine i 10 meseci

13. Vera Artiko – Nuklearna medicina – 4 godine i 11 meseci

14. Milovan Dimitrijević – ORL sa maksilofac. hirurgijom – 5 godina

15. Tatjana Pekmezović – epidemiologija – 5 godina i 2 meseca

Vanredna unapređenja docenata u vanredne profesore:

1. Milisav Čutović – fizikalna medicina – 1 godina i 5 meseci

2. Radisav Šepanović – hirurgija – 2 godine i 6 meseci

3. Dragoljub Đokić – socijalna medicina – 2 godine i 6 meseci

4. Vesna Bjegović – socijalna medicina – 2 godine i 6 meseci

5. Snežana Milačić – medicina rada – 2 godine i 8 meseci

6. Mirko Šukalo – hirurgija – 3 godine – prestao radni odnos

7. Zoran Krivokapić – hirurgija – 3 godine i 6 meseci

8. Predrag Peško – hirurgija – 3 godine i 7 meseci

9. Branislav Stefanović – hirurgija – 3 godine i 7 meseci

10. Petar Stojanov – hirurgija – 3 godine i 7 meseci

11. Đorđe Radak – hirurgija – 3 godine i 7 meseci

12. Milan Đokić – hirurgija – 3 godine i 9 meseci

13. Dragan Milanović – hirurgija – 3 godine i 9 meseci

14. Zoran Krstić – hirurgija – 3 godine i 9 meseci

15. Branislav Nestorović – hirurgija – 3 godine i 10 meseci

16. Dragan Radovanović – hirurgija – 3 godine i 10 meseci

17. Vojko Đukić – hirurgija – 3 godine i 11 meseci

18. Dragan Đurić – fiziologija – 4 godine

19. Dejan Stefanović – hirurgija – 4 godine

20. Zoran Vukašinović – hirurgija – 4 godine

21. Dušan Šćepanović – hirurgija – 4 godine

22. Marko Bumbaširević – hirurgija – 4 godine

23. Ida Jovanović – pedijatrija – 4 godine i 1 mesec

24. Predrag Stefanović – hirurgija – 4 godine i 1 mesec

25. Borislav Dulić – hirurgija – 4 godine i 3 meseca

26. Gordana Radonjić-Lazović – ginekologija i akušerstvo 4 godine i 3 meseca

27. Milutin Milić – interna medicina – 4 godine i 3 meseca

28. Branimir Nestorović – pedijatrija – 4 godine i 4 meseca

Vanredna unapređenja vanrednih profesora u redovne profesore:

1. Milovan Bojić – interna medicina – 1 godina i 2 meseca

2. Dragoljub Đokić – socijalna medicina – 1 godina i 7 meseci

3. Vesna Bjegović – socijalna medicina – 1 godina i 7 meseci

4. Momčilo Babić – socijalna medicina – 1 godina i 9 meseci

5. Ljiljana Janošević – ORL sa maksilofacijalnom hirurg. – 2 godine i 5 meseci

6. Petar Seferović – interna medicina – 3 godine i 5 meseci

7. Slobodan Slavković – hirurgija – 3 godine i 5 meseci

8. Milka Drezgić – interna medicina – 3 godine i 6 meseci

9. Ivan Butković – hirurgija – 3 godine i 11 meseci

10. Snežana Simić – socijalna medicina – 4 godine

11. Branimir Aleksandrić – sudska medicina – 4 godine i 4 meseca

4. Komisija je registrovala više slučajeva da su referenti u komisijama nastavnici koji ne predaju taj predmet niti su u bilo kakvoj vezi sa njim. Karakterističan primer za to je Milovan Bojić koji je bio referent u dvanaest konkursa, Slavko Simeunović u osam konkursa, Radivoj Grbić u šest konkursa i Vasilije Kalezić u dva konkursa.

Milovan Bojić je učestvovao u prijemu sledećih nastavnika van svoje stručne kompetentnosti: Miroslav Oprić (patologija), Reik Huskić (hirurgija), Momčilo Babić (socijalna medicina), Slobodanka Ilić (pedijatrija), Ruždi Ramadani (pedijatrija), Stevan Jović (fizikalna medicina), Gradimir Dragutinović (radiologija), Željko Smoljanić (radiologija), Dragan Sagić (radiologija), Ljubica Konstantinović (fizikalna medicina), Snežana Draganac (fizikalna medicina), Gordana Paunović (psihijatrija – nije izabrana).

Na ovom mestu neophodno je navesti primer kandidata za izbor za docenta za psihijatriju Gordane Paunović. Kako Katedra za psihijatriju nije želela da stane iza tog predloga, određena je komisija u sastavu: Milovan Bojić (predsednik) i članovi Radivoje Grbić i Jovan Striković (profesor sa nekog drugog fakulteta). Na sreću, došao je 5. oktobar pa dekan nije potpisao rešenje.

Komisija predlaže Izbornom veću da se ta praksa osudi i da se sa njom ubuduće prestane.

5. Komisija je registrovala više slučajeva izbora bez saglasnosti katedre i kada je reč o otvaranju mesta i kada je reč o predlogu članova komisije.

Ilustrativan je primer izbora Miroslava Oprića za predmet patologija, direktno u zvanje redovnog profesora i pored pismenog dopisa katedre u kome ne podržava taj izbor.

Na osnovu toga Komisija predlaže Izbornom veću da se donese odluka da se ne može otvoriti novo mesto i izabrati nastavnik ili saradnik bez saglasnosti katedre.

6. Do usvajanja Zakona o univerzitetu na Medicinskom fakultetu nije postojala institucija preuzimanja. Izborno veće treba da zauzme stav po tom pitanju.

7. U vreme važenja Zakona o univerzitetu otvoreno je nekoliko nastavnih baza:

- Klinika za rehabilitaciju dr Miroslav Zotović (nastavna baza za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju)

- Institut za neonatologiju (nastavna baza iz pedijatrije)

- Specijalni zavod za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju oboljenja štitaste žlezde "Zlatibor" – Čigota (nastavna baza za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju)

- Kliničko-bolnički centar "Bežanijska kosa" (nastavna baza za radiologiju)

- Institut za zaštitu zdravlja dr M. Jovanović-Batut (nastavna baza za mikrobiologiju)

- Specijalna bolnica za rehabilitaciju – "Banja Koviljača"

- Specijalna bolnica za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju organa za varenje i šećerne bolesti "Vrnjačka banja".

Komisija predlaže Izbornom veću da zauzme stav po ovom pitanju i naloži potvrđivanje ili preispitivanje valjanosti tih odluka.

8. Predlog za odlučivanje na Izbornom veću koji proizilazi iz ovih zaključaka Komisije daće dekan na sednici Izbornog veća.

Komisija:

Prof. dr Ljubomir Erić, predsednik, s.r.

Prof. dr Slobodan Apostolski, zam. predsednika, s.r.

Jelena Šantrić, sekretar, s.r.

Prof. dr Sava Subotić, član, s.r.

Prof. dr Gordana Đorđević-Denić, član, s.r.

Prof. dr Miroslav Milićević, član, s.r.

Prof. dr Nada Kovačević, član, s.r.

Prof. dr Milena Blagotić, član, s.r.

Prof. dr Darinka Bošković, član, s.r.

Prof. dr Marija Mostarica, član, s.r.


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST
 

 

 

 

Novinarnica

 

Novosti

 

Naslovi.net