<< VESTI | | 11.09.2017 18:57

DOKUMENT >

Oštećenje savskog nasipa

 

Krivična prijava Inicijative Ne da(vi)mo Beograd» protiv direktora privrednog društvav"Beograd na vodi" d.o.o. zbog oštećenja obaloutvrde na desnoj obali Save, na Savskom šetalištu, tzv. "Sava promenadi", odnosno nasipa koji služi za odbranu Beograda od poplava

DOKUMENT

PRVO OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO

Bul. dr Zorana Đinđića 104

BEOGRAD

KRIVIČNA PRIJAVA

PROTIV: 1. Nikole Nedeljkovića, direktora privrednog društva"Beograd na vodi" d.o.o. sa radnim mestom na adresi Karađorđeva 48, Savski venac, Beograd, investitora radova na rekonstrukciji i izgradnji obaloutvrde na desnoj obali reke Save od km 1+000 do km 3+000;

2. NN lica, odgovornog izvođača radova na rekonstrukciji i izgradnji obaloutvrde na desnoj obali reke Save od km 1+000 do km 3+000;

3. NN lica, angažovanog za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i izgradnji obaloutvrde na desnoj obali reke Save od km 1+000 do km 3+000;

4. Odgovornih lica Sektora za inspekcijski nadzor, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

ZBOG: Krivičnog dela iz člana 278, 281, 282 i 361 Krivičnog zakonika, odnosno izvršenja krivičnih dela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine koja se odnose na Izazivanje opšte opasnosti, Nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova i Oštećenje brana, nasipa i vodoprivrednih objekata, kao i Nesavstan rad u službi.

OBRAZLOŽENJE

Osumnjičeni su izvršavanjem radnji u suprotnosti sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o inspekcijskom nadzoru prouzrokovali oštećenje obaloutvrde na desnoj obali reke Save od km 1+000 do 3+000.

Tokom izvođenja radova delu obaloutvrde desne obale Save, u zonama KP 3292/9 i 3292/1 KO Savski venac, došlo je do urušavanja dela obaloutvrde, odnosno nasipa koji služi za odbranu Beograda od poplava. Do urušavanja dela obaloutvrde došlo je na delu okvirno definisanom kao tačka km 1+800.

- Dokaz:

1. Fotografije obaloutvrde, pre i nakon oštećenja.

2. Prikaz okvirne pozicije urušavanja obaloutvrde, odnosno nasipa, izmerene putem GIS aplikacije Gradske uprave grada Beograda.

Navedeni radovi na rekonstrukciji i dogradnji obaloutvrde započeti su suprotno odredbama Zakona o planiranju i izgradnji, odnosno bez dobijanja dozvola kojima se takvi radovi odobravaju.

Povodom radova na predmetnoj lokaciji, dana 7. marta 2016. godine, izdato je Odobrenje za izvođenje radova i to za deonicu km 1+435 до km 1+700. Međutim, ovakvo odobrenje izdaje se za radove na rekonstrukciji objekata "bez izvođenja građevinskih radova", a na osnovu člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji. Radovi izvedeni na predmetnoj deonici potvrđuju da je reč o građevinskim radovima. Na obaloutvrdi, u periodu do juna 2016. godine, izgrađena je najmanje jedna terasa koja se nalazi na okvirnoj srednjoj tački km 1+650.

- Dokaz:

1. Odobrenje za izvođenje radova 351-05-04068/2016-07, od 07.03.2016. god.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

2. Insert iz videa dostupnog putem zvanične prezentacije privrednog društva "Beograd na vodi" d.o.o. na platformi youtube.com, iz juna 2016. godine, sa prikazom izgrađene terase (https://www.youtube.com/watch?v=Cv8G3JFgJ5E).

3. Prikaz okvirne pozicije izgrađene terase, izmerene putem GIS aplikacije Gradske uprave grada Beograda.

Odobrenje za izvođenje radova od 07. marta 2016. godine izdato je na osnovu Lokacijskih uslova Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, broj: 350-01-01575/2015 od 20.01.2016. godine. Dana 19. januara 2017. godine doneti su novi Lokacijski uslovi broj: 350-02-02371/2016-14, a po zahtevu investitora "Beograd na vodi" d.o.o za izmenu prethodno izdatih.

Lokacijskim uslovima obuhvaćen je deo obaloutvrde od km 1+000 do km 3+00, odnosno potez od Brankovog mosta do 200m uzvodno od mosta Gazela.

Lokacijski uslovi izdaju se na osnovu priloženog idejnog rešenja projekta na predmetnoj lokaciji. Za razliku od sadržaja prethodno važećih Lokacijskih uslova, u kojima nije postojao opis priloženog idejnog projekta, tačka IV novih Lokacijskih uslova daje jasan pregled osnovnih karakteristika projekta planiranog za izvođenje. Lokacijski uslovi navode da je "rekonstrukcija" postojeće obaloutvrde predviđena samo za deo obaloutvrde od km 1+008 do km 1+400 i zone Starog savskog mosta (deo od Brankovog do Starog savskog mosta), dok je za sve druge delove u okviru poteza km 1+000 do km 3+000, predviđena izgradnja objekata i dogradnja elemenata obaloutvrde, odnosno izvođenje građevinskih radova.

Idejnim rešenjem i izdatim Lokacijskim uslovima, za deo obaloutvrde od km 1+446 do km 1+915, predviđena je "izgradnja nove trostepene obaloutvrde". Takođe, iz opisa je jasno da predmetni potez može biti i mesto "izgradnje objekata (stepeništa, rampe, terase, prepusta nad obalom i vodom i dr.)".

Ovaj deo obaloutvrde uključuje i deo od km 1+435 do km 1+700, za koji je prethodno izdato Odobrenje za izvođenje radova na rekonstrukciji obaloutvrde, a na osnovu člana 145 Zakona o planiranju i izgradnji, kojim nije previđeno izvođenje građevinskih radova već isključivo rekonstrukcija obaloutvrde.

Lokacijskim uslovima je takođe konstatovano da na potezu od km 1+700 do km 2+015 ne postoji izgrađena obaloutvrda, te su propisani uslovi koji se moraju poštovati prilikom izgradnje sasvim nove obaloutvrde. Idejnim rešenjem, ovaj potez predviđen je za izgradnju "nove trostepene obaloutvrde" (km 1+446 do km 1+915), kao i "vertikalnog kejskog zida" (km 1+915 do km 2+060). Snimci dostupni putem zvanične prezentacije privrednog društva "Beograd na vodi" d.o.o. na platformi youtube.com (BelgradeWaterfront pokazuju da je u junu 2016. godine na ovom delu desne obale Save (km 1+700 do km 2+015) izvedeni radovi na izgradnji nedostajuće obaloutvrde, odnosno vertikalnog kejskog zida. Ovaj deo obale Save, nije bio obuhvaćen Odobrenjem za izvođenje radova 351-05-04068/2016-07, od 07.03.2016. godine. Izgradnja nedostajuće obaloutvrde nije odobrena niti je bila predmet ijednog zahteva za izvođenje radova do dana podnošenja ove prijave. Do obrušavanja dela obaloutvrde, odnosno nasipa, došlo je na delu okvirno definisanom kao tačka km 1+800, koji pripada upravo ovoj zoni.

Od februara 2017. godine, duž svih već rekonstruisanih, nadograđenih i izvedenih novih deonica obaloutvrde, počelo se sa izvođenjem radova na izgradnji novih terasa, kao i nasipanje korita reke radi izgradnje stepenastih delova obaloutvrde. Međutim, za izvođenje ovih radova investitor nije pribavio građevinsku dozvolu niti mišljenje Revizione komisije, kako propisuje Zakon o planiranju i izgradnji (čl. 131).

Shodno odredbama Zakona o planiranju i izgradnji, radovi na dogradnji i izgradnji obaloutvrde pripadaju onoj vrsti radova za koje je neophodno izdavanje građevinske dozvole i to na osnovu priloženog projekta za građevinsku dozvolu sa tehničkom kontrolom, urađenim u skladu sa članom 118a i 129 Zakona, priloženog dokaza o odgovarajućem pravu na zemljištu ili objektu u skladu sa članom 135 Zakona, kao i priloženog Izveštaja revizione komisije, u skladu sa članom 131 i 135 stav 13 istog Zakona. Ove obaveze definisane su i jasno naznačene i u izdatim Lokacijskim uslovima broj: 350-02-02371/2016-14, od 19. januara 2017. godine, kao i prethodno izdatim Lokacijskim uslovima.

Javno dostupan registar, koji se popunjava u skladu sa obavezama propisanim članom 8g Zakona o planiranju i izgradnji, ne sadrži podatke o izdatim aktima kojima se dozvoljava izvođenje građevinskih radova, odnosno dogradnje postojeće ili izgradnje nedostajuće obaloutvrde, na deonici od km 1+000 do km 3+000 desne obale Save.

- Dokaz:

1. Lokacijski uslovi broj: 350-01-01575/2015, od 20.01.2016. godine, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

2. Lokacijski uslovi broj: 350-02-02371/2016-14, od 19.01.2017. godine, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

3. Insert iz videa dostupnog putem zvanične prezentacije privrednog društva "Beograd na vodi" d.o.o. na platformi youtube.com, iz juna 2016. godine, na kojem se vidi već završena deonica nove obaloutvrde km 1+700 do km 2+015 www.youtube.com/watch?v=Cv8G3JFgJ5E) 4. Prikaz okvirne pozicije urušavanja obaloutvrde, odnosno nasipa, izmerene putem GIS aplikacije Gradske uprave grada Beograda.

5. Fotografije izvedenih radova od februara 2017. godine do dana podnošenja prijave.

Da se predmetni radovi izvode bez odgovarajućih dozvola, prijavljeno je nadležnom organu inspekcijskog nadzora Sektora za inspekcijski nadzor Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, putem zvanične e-mail adrese prijavinelegalnugradnju@mgsi.gov.rs , dana 27. februara

2017. godine. Prijava se odnosila na potez ozmeđu km 1+000 do 3+000, a uz prijavu priložena je i fotografija radova koji su se tada izvodili. Na prijavu nije odgovoreno do dana podnošenja ove krivične prijave.

- Dokaz: Kopija prijave Sektoru za inspekcijski nadzor Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, upućene na zvaničnu e-mail adresu Ministarstva.

Izvođenje radova na rekonstrukciji obaloutvrde, bilo je predmet prijave za nelegalnu gradnju i tokom 2015. godine. Tada su vršeni radovi na rekonstrukciji dela od "Brankovog do Starog savskog mosta". Od februara 2015. godine, podnošeno je nekoliko zahteva za izdavanjem rešenja kojim bi bili odobreni radovi na rekonstrukciji ovog dela obaloutvrde i to od investitora privrednog preduzeća "Beograd na vodi" d.o.o., JVP "Beogradvode" samostalno i preko privrednog društva "Eagle Hills"d.o.o., međutim, svi zahtevi su odbijeni zbog nedostataka u priloženoj dokumentaciji. Nedostaci su se, između ostalog, odnosili i na činjenicu da se predmetnim projektom "menja spoljni izgled, volumen i gabarit postojeće obaloutvrde" te predviđene radove nije moguće vršiti samo uz Rešenje o izvođenju radova koje se izdaje na osnovu člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji, već je za iste neophodna izrada Lokacijskih uslova, te izdavanje građevinske dozvole. Procedura je okončana u oktobru 2015. godine - odustankom stranke od zahteva. Međutim, radovi na izgradnji i rekonstrukciji ovog dela obaloutvrde započeti su u sredinom jula 2015. godine i završeni, te svečano otvoreni, 27. septembra 2015. godine.

O vršenju ovih nelegalnih radova, obavešten je i Sektor za inspekcijski nadzor Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Na prijavu ni tada nije odgovoreno, pa je do odgovora pokušano da se dođe putem slanja Zahteva za informacijom od javnog značaja o postupanju inspektora u prijavljenom slučaju. U odgovoru na takav zahtev, odgovorna lica Ministarstva potvrdila su da su svi postupci koji su se odnosili na radove na rekonstrukciji obaloutvrde obustavljeni odustajanjem stranke od zahteva, te da za navedene radove ne postoji izdato rešenje po članu 145. Zakona o planiranju i izgradnji niti građevinska dozvola. Međutim, nadležna lica nisu tada dala podatke o tome da li je, po upućenoj prijavi, izvršen inspekcijski nadzor na licu mesta i koje su mere preduzete povodom nalaza inspekcije.

- Dokaz:

1. Odgovor na zahtev za informacijom od javnog značaja broj: 350-03-02285/2015-02, od 30.11.2015. godine. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

2. Poglavlje 6.3. Promenada, Studija slučaja "Beograd na vodi", Alternativni izveštaj organizacija civilnog društva o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije 2013 -1018 i Akcionog plana, Agencija za borbu protiv korupcije, za 2015. godinu.

Tokom izvođenja radova na rekonstrukciji i izgradnji obaloutvrde na desnoj obali reke Save od km 1+000 do km 3+000, zaključno sa danom podnošenja ove prijave, gradilište nije obeleženo na način propisan čl. 149 Zakona o planiranju i izgradnji, odnosno gradilište nije obeleženo postavljanjem odgovarajuće table, koja sadrži: podatke o objektu koji se gradi, investitoru, odgovornom projektantu, broju građevinske dozvole, izvođaču radova, početku građenja i roku završetka izgradnje. Iz razloga što takvi podaci nisu izloženi na samom gradilištu, nije moguće sa sigurnošću utvrditi odgovorna lica preduzeća koja je investitor, "Beograd na vodi" d.o.o. odredio za izvođače radova na izgradnji i rekonstrukciji obaloutvrde i lica odgovornog za stručni nadzor, te iste i imenovati ovom krivičnom prijavom. Ipak, tokom izvođenja radova, na licu mesta primećeni su radnici i oprema kompanije "Novkol" AD (Surčinski put 1k, Beograd), "Millennium Team" d.o.o. (Vojvode Stepe 390, Beograd), kao i preduzeća "Mace" d.o.o. (Heroja Milana Tepića 3, Beograd). Ista preduzeća su bila imenovana za, navedenim redom, odgovorne izvođače radova, izvođače radova i stručni nadzor izvođenja radova na drugim gradilištima investitora "Beograd na vodi" d.o.o. u okviru područja predviđenog za sprovođenje projekta "Beograd na vodi".

Iz svih navedenih razloga predlažem da nadležni Javni tužilac sasluša sve okrivljene i protiv njih podigne odgovarajući optužni akt.

PRILOZI:

1. Fotografije obaloutvrde, pre i nakon oštećenja.

2. Prikaz okvirne pozicije urušavanja obaloutvrde, odnosno nasipa, izmerene putem GIS aplikacije Gradske uprave grada Beograda.

3. Odobrenje za izvođenje radova 351-05-04068/2016-07, od 07.03.2016. god. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

4. Insert iz videa dostupnog putem zvanične prezentacije privrednog društva "Beograd na vodi" d.o.o. na platformi youtube.com, iz juna 2016. godine, sa prikazom izgrađene terase (https://www.youtube.com/watch?v=Cv8G3JFgJ5E).

5. Prikaz okvirne pozicije izgrađene terase, izmerene putem GIS aplikacije Gradske uprave grada Beograda.

6. Lokacijski uslovi broj: 350-01-01575/2015, od 20.01.2016. godine, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

7. Lokacijski uslovi broj: 350-02-02371/2016-14, od 19.01.2017. godine, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

8. Insert iz videa dostupnog putem zvanične prezentacije privrednog društva "Beograd na vodi" d.o.o. na platformi youtube.com, iz juna 2016. godine, na kojem se vidi već završena deonica nove obaloutvrde km 1+700 do km 2+015 (https://www.youtube.com/watch?v=Cv8G3JFgJ5E);

9. Prikaz okvirne pozicije urušavanja obaloutvrde, odnosno nasipa, izmerene putem GIS aplikacije Gradske uprave grada Beograda.

10. Fotografije izvedenih radova od februara 2017. godine do dana podnošenja prijave.

11. Kopija prijave Sektoru za inspekcijski nadzor Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, upućene na zvaničnu e-mail adresu Ministarstva.

12. Odgovor na zahtev za informacijom od javnog značaja broj: 350-03-02285/2015-02, od 30.11.2015. godine. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

13. Poglavlje 6.3. Promenada, Studija slučaja "Beograd na vodi", Alternativni izveštaj organizacija civilnog društva o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije 2013 -1018 i Akcionog plana, Agencija za borbu protiv korupcije, za 2015. godinu.

14. Izvod iz APR-a sa podacima o privrednom društvu "Beograd na vodi" d.o.o.

U Beogradu,

04.09.2017. godine

(DOKUMENT: Krivična prijava, nedavimobeograd.files.wordpress.com 5. septembar 2017.)


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST
 

Inicijativa Ne da(vi)mo Beograd podnela je krivičnu prijavu protiv Nikole Nedeljkovića, direktora kompanije "Beograd na vodi" d.o.o., kao i drugih odgovornih lica zbog izazivanja opšte opasnosti, nepropisnog i nepravilnog izvođenja građevinskih radova, a povodom oštećenja obaloutvrde na Savskom šetalištu, tzv. "Sava promenadi".

Naime, na delu obaloutvrde između mosta Gazela i Starog savskog mosta otvorila se rupa dubine najmanje 16m koja je sa sobom povukla i deo nasipa u dužini od 30m, iznad kojeg se nalazi Savsko šetalište.

Kompanija "Beograd na vodi", još od jula 2015. godine, obavlja intenzivne građevinske radove na Savskom šetalištu, iako za izgradnju kaskadnih terasa, dogradnju i izgradnju nedostajućih delova obaloutvrde, Ministarstvo nikada nije izdalo dozvolu, niti dalo saglasnost na projektnu dokumentaciju na osnovu koje se ovi radovi izvode.

Podnetom krivičnom prijavom, pored odgovornih lica preduzeća koje radove izvode, obuhvaćena su i odgovorna lica inspekcije Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture koja su, i nakon više podnetih prijava, odbila da izvrše nadzor nad nelegalnim radovima koji se obavljaju na desnoj obali Save.

Prijave su podnete zbog krivičnih dela iz člana 278, 281, 282 i 361 Krivičnog zakonika, odnosno izazivanja opšte opasnosti, nepropisnog i nepravilnog izvođenja građevinskih radova, oštećenja brana, nasipa i vodoprivrednih objekata, kao i zbog nesavesnog rada u službi, za koja su zaprećene kazne od tri meseca, do tri i pet godina zatvora.

Inicijativa Ne da(vi)mo Beograd smatra da oštećenje sistema koji bi trebalo da štiti Beograd od poplava kakve smo doživeli 2014. godine, nije posledica nesrećnog slučaja već kontinuiranog bahatog odnosa gradske i republičke vlasti prema javnim dobrima Beograda. Projekat "Beograd na vodi" samo je jedan primer kako izgleda kada se javna funkcija stavi u službu privatnog investitora i interesa povlašćenih pojedinaca kakve možemo da vidimo i na Savskom nasipu gde se gradi nelegalno, a uz prećutnu saglasnost i opštinske i gradske vlasti, i u Zemunu gde je nedavno prodat deo obale Dunava. Građanima i građankama Beograda bolno je jasno da se na putu sprovođenja ovog projekta od navodnog nacionalnog značaja, ali i drugih aktivnosti kojima se obale privatizuju i misteriozno postaju građevinsko zemljište, neće prezati ni pred zakonima, ni pred ljudima, ni pred objektima.

Nadamo se brzoj i efikasnoj reakciji nadležnih organa.

Inicijativa Ne davimo Beograd podnela krivičnu prijavu zbog oštećenja obaloutvrde na Savskom šetalištu

Arhitektura Dragoljub Bakić: "Da bi sagradili ovih 20 spratova koje vidite, oni su morali da naprave betonsku kuću od 10 spratova pod zemljom, u mulju i blatu. Dvostruko su probili rok, trostruko ih više košta..."

Umesto da slušaju struku, oni nam se rugaju. Zbog toga se desilo urušavanje obaloutvrde, na koju smo upozoravali još pre tri godine - kaže za Danas arhitekta Dragoljub Bakić, komentarišući oštećenja obaloutvrde na Savskom šetalištu, takozvanoj "Sava promenadi" u okviru projekta "Beograd na vodi".

Naš sagovornik, inače član Akademije arhitekture Srbije, naglašava da se na ovom projektu sve radi pogrešno od trenutka kada je promenjen generalni plan.

- Požurili su da naprave promenadu da bi se hvalili, a tek onda prave donje dve galerije. Umesto da su prvo napravili obaloutvrdu, kako se to u celom svetu radi, oni su prvo izgradili stazu po kojoj će šetati. I sad ja na njihovu potpunu glupost treba da dajem ozbiljne komentare - ističe Bakić.

Prema njegovim rečima, Beograd na vodi nema nikakvu budućnost.

- Za takav megalomanski projekat prvo je trebalo uraditi infrastrukturu. Da bi se tu smestilo 25.000 ljudi u dva miliona kvadrata, Beograd je prethodno morao da ima stanicu za metro, dva nova mosta i uređen saobraćaj. Sve je urađeno nestručno i nekompetentno - smatra Bakić.

On dodaje da će od Beograda na vodi ostati kula "da štrči ka nebu, kao svedok bahatosti aktuelne vlasti".

- Da bi sagradili ovih 20 spratova koje vidite, oni su morali da naprave betonsku kuću od 10 spratova pod zemljom, u mulju i blatu. Dvostruko su probili rok, trostruko ih više košta. Sem reke Save, tamo su visoke podzemne vode, tri potoka koja se ulivaju kao i 20 metara dubok mulj nekadašnje bare Venecije. Ono što je vlast zamislila, nemoguće je izgraditi - ističe Bakić.

Kao dodatni problem, naš sagovornik navodi to što se sve radi netransparentno i što ni struka, ni javnost ne znaju detalje gradnje.

Inicijativa Ne da(vi)mo Beograd podnela je nedavno krivičnu prijavu protiv Nikole Nedeljkovića, direktora kompanije Beograd na vodi i drugih odgovornih lica zbog oštećenja obaloutvrde na Savskom šetalištu. Iz Beograda na vodi odgovorili su da je došlo do "blažeg osipanja" na delu obaloutvrde koji je zbog radova zatvoren za pešake. Oni su dodali da su takve situacije uobičajene tokom izvođenja radova, "a nastaju usled specifične prirode rečnog dna".

Radomir Lazović iz Inicijative Ne da(vi)mo Beograd kaže za Danas da su krivičnu prijavu podneli ne samo zbog urušavanja, već zbog celokupnih radova koji su, kako ocenjuje, nezakoniti.

- Oni nemaju dozvole za rad na obaloutvrdi. To što rade je krivično delo. Da nemaju dozvole pričala je i ministarka Zorana Mihajlović još pre godinu i po dana. Urušavanje je posledica toga, a čak i da nije oštećena obaloutvrda, podneli bi krivične prijave - kaže Lazović, dodajući da je pitanje šta sve može da se desi na tom gradilištu.

Gradonačelnik Beograda Siniša Mali izjavio je povodom napisa u medijima da se deo obalautvrde kod Beograda na vodi urušio i da u Kulama ima vode, da to nije tačno, da projekat nije ugrožen i da radovi nisu stali.

"Na obali je bila jedna poteškoća oko jednog dela oko urušavanja, ali to se dešava na svakom projektu. Imate problem, ali je bitno da se problemi rešavaju", rekao je Mali dodajući da projekat Beograda na vodi ide "ne samo po planu nego unapred".

( Bakić: "Beogradom na vodi" vlast se bahato ruga struci,http://www.danas.rs Beograd 07. septembar 2017. 13:15)

Videti takođe:

( Bakić: Grade Beograd na vodi u 20 metara dubokom živom blatu, http://rs.n1info.com, 07.09.2017. )

 

 

 

 

Novinarnica

 

Novosti

 

Naslovi.net