DOKUMENT >

Izborni rokovi 2017

Predlaganje kandidata do 12. marta u 24 časa, objavljivanje liste 18. marta, glasanje 2. aprila...


1. Jedinstveni standardi i obrasci za izbor predsednika Republike
1.1.Propisivanje, štampanje i stavljanje na raspolaganje javnosti obrazaca potrebnih za podnošenje predloga kandidata za predsednika Republike (član 12. Zakon o izboru predsednika Republike –ZoIPR) (najkasnije 5. marta u 24 časa
1.2.Utvrđivanje jedinstvenih standarda, propisivanje obrazaca i pravila za sprovođenje izbornih radnji i stavljanje na raspolaganje javnosti (član 34. stav 3. Zakona o izboru narodnih poslanika – ZoINP)najkasnije 7. marta u 24 časa

2. Organi i tela za sprovođenje izbora
2.1.Donošenje rešenja o imenovanju predstavnika predlagača kandidata za predsednika Republike u prošireni sastav Republičke izborne komisije (član 39. st. 2. i 3. ZoINP)u roku od 24 časa od časa prijema predloga predlagača kandidata, a najkasnije 28. marta u 24 časa
2.2.Dostavljanje predloga za članove radnih tela Republičke izborne komisije (član 9. stav 2. Uputstva za sprovođenje izbora za predsednika Republike, raspisanih za 2. april 2017. godine - Uputstvo)najkasnije 13. marta
2.3.Obrazovanje radnih tela (član 5. stav 1. Uputstva)najkasnije 15. marta
2.4.Dostavljanje Republičkoj izbornoj komisiji spiska ovlašćenih lica poslaničkih grupa za predlaganje članova stalnog sastava biračkih odbora (član 18. stav 3. Uputstva)najkasnije 14. marta
2.5.Dostavljanje radnom telu predloga poslaničkih grupa za članove stalnog sastava biračkih odbora (član 18. stav 1. Uputstva)najkasnije 17. marta
2.6.Dostavljanje Republičkoj izbornoj komisiji objedinjenih predloga za članove stalnog sastava biračkih odbora od strane radnog tela (član 19. stav 1. Uputstva)najkasnije 19. marta
2.7.Dostavljanje Republičkoj izbornoj komisiji predloga za članove stalnog sastava biračkih odbora unutar zavoda za izvršenje zavodskih sankcija i u inostranstvu (član 20. stav 3. Uputstva)najkasnije 19. marta
2.8.Obrazovanje stalnog sastava biračkih odbora (član 36. stav 3. ZoINP i član 11. stav 2. Uputstva)najkasnije 22. marta u 24 časa
2.9.Dostavljanje Republičkoj izbornoj komisiji spiska ovlašćenih lica predlagača kandidata za predsednika Republike za predlaganje članova proširenog sastava biračkih odbora (član 24. stav 3. Uputstva)najkasnije 22. marta
2.10.Dostavljanje radnom telu odnosno Republičkoj izbornoj komisiji predloga za imenovanje članova proširenog sastava biračkih odbora (član 24. stav 1. i član 25. Uputstva)najkasnije 27. marta u10 časova
2.11.Dostavljanje Republičkoj izbornoj komisiji objedinjenih predloga za imenovanje članova proširenog sastava biračkih odbora od strane radnog tela (član 26. stav 1. Uputstva)najkasnije 27. marta u17 časova
2.12.Donošenje rešenja o imenovanju članova proširenog sastava biračkih odbora (član 39. st. 2. i 3. ZoINP i član 26. stav 6. Uputstva)najkasnije 28. marta u 24 časa
2.13.Zamena člana ili zamenika člana biračkog odbora u stalnom sastavu u slučaju sprečenosti, ili odsutnosti (član 28. stav 3. Uputstva)najkasnije 31. marta u20 časova
2.14.Zamena člana ili zamenika člana biračkog odbora u proširenom sastavu u slučaju sprečenosti, ili odsutnosti (član 28. stav 3. Uputstva)najkasnije 31. marta u20 časova
2.15.Zamena lica koje ne može da bude u sastavu biračkog odbora, u smislu člana 29. Uputstva (član 28. stav 4. Uputstva)najkasnije 2. aprila u7 časova

3. Predlaganje kandidata za predsednika Republike i lista kandidata
3.1.Podnošenje predloga kandidata za predsednika Republike (član 11. stav 1. ZoIPR)do 12. marta u 24 časa
3.2.Proglašenje kandidata za predsednika Republike (član 45. stav 1. ZoINP)u roku od 24 časa od časa prijema predloga, ako ispunjava uslove
3.3.Povlačenje predloga kandidata za predsednika Republike ili odustajanje od kandidature (član 13. stav 1. i 4. ZoIPR)do dana utvrđivanja liste kandidata, odnosno najkasnije 16. marta u 24 časa
3.4.Žreb za utvrđivanje rednih brojeva kandidata za predsednika Republike na listi kandidata (član 44. stav 1. Uputstva)17. marta u19,15 časova
3.5.Utvrđivanje liste kandidata (član 14. stav 1. ZoIPR)najkasnije 17. marta u 24 časa
3.6.Objavljivanje liste kandidata u „Službenom glasniku Republike Srbije" (član 14. stav1. ZoIPR)najkasnije 18. marta u 24 časa
3.7.Pravo uvida u sve predloge kandidata za predsednika Republike i dokumentaciju podnetu uz njih (član 47. stav 4. ZoINP)u roku od 48 časova od dana objavljivanja liste kandidata

4. Biračka mesta
4.1.Dostavljanje predloga opštinskih/gradskih uprava i uprava gradskih opština za određivanje biračkih mesta (član 51. stav 2. Uputstva)najkasnije 7. marta
4.2.Dostavljanje predloga Ministarstva pravde, Ministarstva spoljnih poslova i Kancelarije za Kosovo i Metohiju za određivanje biračkih mesta unutar zavoda za izvršenje zavodskih sankcija, u inostranstvu, odnosno na Kosovu i Metohiji (član 51. st. 4. i 5. Uputstva)najkasnije 10. marta
4.3.Određivanje i oglašavanje broja i adresa biračkih mesta u „Službenom glasniku Republike Srbije" (član 34. stav 1. tačka 7. ZoINP i član 51. stav 6. Uputstva)najkasnije 12. marta u 24 časa

5. Jedinstveni birački spisak
5.1.Izlaganje delova biračkog spiska za područja jedinica lokalne samouprave (član 14. stav 1. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku – ZoJBS i tačka 10. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku)dan posle raspisivanja izbora, odnosno od 3. marta
5.2.Zahtev opštinskoj/gradskoj upravi za upis u birački spisak odnosno promenu u biračkom spisku (član 5. stav 1. i član 10. stav 1. ZoJBS)do zaključenja biračkog spiska 17. marta u 24 časa
5.3.Zahtev Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave za upis u birački spisak odnosno promenu u biračkom spisku po njegovom zaključenju (član 5. stav 1. i član 10. stav 1. ZoJBS)od 18. do 29. marta u 24 časa
5.4.Pravo uvida i podnošenja zahteva za upis i promene u biračkom spisku od strane predlagača kandidata za predsednika Republike, odnosno lica koje oni ovlaste (član 21. ZoJBS i tačka 9. stav 5. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku)od proglašenja predloga kandidata
5.5.Obaveštavanje građana da mogu podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji (član 15. ZoJBS)dan posle raspisivanja izbora, odnosno od 3. marta
5.6.Podnošenje zahteva da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji/izabrano mesto glasanja (član 15. ZoJBS)najkasnije 11. marta
5.7.Obaveštavanje građana da mogu podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu (član 16. stav 1. ZoJBS)dan posle raspisivanja izbora, odnosno od 3. marta
5.8.Podnošenje zahteva da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima glasati u inostranstvu (član 16. stav 1. ZoJBS)najkasnije 11. marta
5.9.Dostavljanje podataka potrebnih za pripremanje posebnih izvoda iz biračkog spiska o biračima koju su na odsluženju vojnog roka, na vojnoj vežbi ili na školovanju u jedinicama ili ustanovama Vojske Srbije, odnosno o biračima koju su na izvršenju zavodskih sankcija ili u pritvoru (član 19. stav 6. ZoJBS)do 13. marta
5.10.Donošenje rešenja o zaključenju biračkog spiska i utvrđivanju ukupnog broja birača (član 17. stav 1. ZoJBS)17. marta u 24 časa
5.11.Dostavljanje rešenja o zaključenju biračkog spiska Republičkoj izbornoj komisiji (član 17. stav 2. ZoJBS i član 60. stav 3. Uputstva)najkasnije 18. marta u 24 časa
5.12.Objavljivanje u „Službenom glasniku Republike Srbije" ukupnog broja birača (član 18. ZoJBS i član 61. Uputstva)odmah po dobijanju rešenja o zaključenju biračkog spiska
5.13.Dostavljanje Republičkoj izbornoj komisiji overenih izvoda iz biračkog spiska (član 19. stav 1. ZoJBS i član 62. Uputstva)najkasnije 19. marta u 24 časa
5.14.Prijem u Republičkoj izbornoj komisiji rešenja Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave o upisu u birački spisak ili promenama u biračkom spisku po zaključenju biračkog spiska (član 20. stav 2. ZoJBS i član 64. stav 1. Uputstva)do 30. marta u 24 časa
5.15.Utvrđivanje i objavljivanje u „Službenom glasniku Republike Srbije" konačnog broja birača u Republici Srbiji (član 20. stav 2. ZoJBS i član 65. Uputstva)odmah po unosu u izvode iz biračkog spiska rešenja o upisu u birački spisak ili rešenja o promenama u biračkom spisku po zaključenju biračkog spiska

6. Posmatrači
6.1.Podnošenje prijave za praćenje rada Republičke izborne komisije odnosno biračkih odbora – strani posmatrači (član 94. stav 1. i član 95. stav 1. Uputstva)do 22. marta
6.2.Podnošenje prijave za praćenje rada Republičke izborne komisije odnosno biračkih odbora – domaći posmatrači (član 93. stav 1. Uputstva)do 27. marta

7. Sprovođenje izbora
7.1.Dostavljanje obaveštenja biračima o danu i vremenu održavanja izbora (član 54. stav 1. ZoINP)najkasnije 27. marta
7.2.Predaja izbornog materijala biračkim odborima u inostranstvu od strane koordinatora Republičke izborne komisije (član 72. stav 1. Uputstva)27. marta
7.3.Predaja izbornog materijala radnim telima pre glasanja (član 71. stav 4. Uputstva)najkasnije 29. marta u 24 časa
7.4.Predaja izbornog materijala biračkim odborima od strane radnih tela (član 62. stav 2. ZoINP i član 71. stav 5. Uputstva)najkasnije 30. marta u 24 časa
7.5.„Predizborna tišina" – zabrana izborne propagande (član 5. stav 3. ZoINP)od 30. marta u 24 časa do zatvaranja biračkih mesta 2. aprila u 20 časova
7.6.Otvaranje biračkih mesta i glasanje (član 56. stav 1. ZoINP)2. aprila od 7 do 20 časova

8. Utvrđivanje i objavljivanje rezultata izbora za predsednika Republike
8.1.Utvrđivanje rezultata glasanja na biračkom mestu i dostavljanje izbornog materijala Republičkoj izbornoj komisiji (član 77. ZoINP)najkasnije 3. aprila u 14 časova
8.2.Utvrđivanje konačnih rezultata izbora u Republičkoj izbornoj komisiji (član 17. stav 1. ZoIPR)najkasnije 6. aprila u20 časova
8.3.Objavljivanje rezultata izbora u „Službenom glasniku Republike Srbije" (član 17. stav 1. ZoIPR)najkasnije 6. aprila u 20 časova
8.4.Uvid u izborni materijal u prostorijama Republičke izborne komisije (član 64. ZoINP)do 7. aprila u 24 časa

9. Zaštita izbornog prava
9.1.Podnošenje prigovora Republičkoj izbornoj komisiji (član 95. st. 1. i 3. ZoINP)u roku od 24 časa od časa kad je doneta odluka, izvršena radnja ili učinjen propust
9.2.Donošenje i dostavljanje rešenja po prigovoru (član 96. stav 1. ZoINP)u roku od 48 časova od časa prijema prigovora
9.3.Žalba Upravnom sudu protiv rešenja Republičke izborne komisije po prigovoru (član 97. st. 1. i 2. ZoINP)u roku od 48 časova od prijema rešenja
9.4.Dostavljanje prigovora sa spisima Upravnom sudu (član 97. stav 3. ZoINP)u roku od 24 časa od prijema žalbe
9.5.Donošenje odluke po žalbi (član 97. stav 5. ZoINP)u roku od 48 časova od prijema žalbe

10. Izdavanje uverenja o izboru za predsednika Republike
10.1.Izdavanje uverenja o izboru za predsednika Republike (član 87. ZoINP)odmah po objavljivanju rezultata izbora

11. Izveštavanje Narodne skupštine o sprovedenim izborima za predsednika Republike
11.1.Podnošenje izveštaja Narodnoj skupštini o sprovedenim izborima za predsednika Republike (član 34. stav 1. tačka 16. ZoINP)odmah posle utvrđivanja izveštaja o rezultatima izbora

Izvor RIK


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST