7

Vreme
VESTI, / VESTI

Finansijski izveštaj privrede Srbije za 2015

Agencija za privredne registre: U 2015 pozitivan neto finansijski rezultat privrede Srbije od 143.789.866 dinara dinara. U privredi 21.360 zaposlenih više nego u 2014. Uporedite sa 2014.)

Privreda Srbije je u 2015. godino ostvarila pozitivan neto finansijski rezultat od 143.789.866 dinara što je oko 1,2 milijardi evra, a u 2014. imala je egativan neto finansijski rezultat od 132.617.851.

Broj zaposlenih u privredi je u 2015. iznosio 992.531, dok je u 2015. bio 971.171, što znači da je broj zaposlenih u privredi povećan za 21.360 ili 2,2 odsto pokazuje Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2015. godinu koji je agencija za privredne registre objavila 25. maja 2016, a čijo deo prenosimo.

Osnovni nalazi o uspešnosti poslovanja pravnih lica i preduzetnika u 2015. godini

Ukupan poslovni ambijent u Republici Srbiji tokom 2015. godine poprimio je znatno pozitivnije obrise, recesiona kretanja prisutna prethodne godine su napuštena, a domaća ekonomija počela je postepeno da oživljava. Ostvaren je međugodišnji rast bruto domaćeg proizvoda od 0,7%, a daleko intenzivniji rast od 8,2% beleži industrijska proizvodnja. Glavne poluge razvoja bili su jačanje investicionih aktivnosti i rast izvoza, koji je posle gotovo stagniranja prethodne godine povećan za 7,8%. Kao i prethodne godine, inflacioni pritisci su bili slabi, pa je godišnja stopa inflacije od 1,5% zadržana na prilično niskom nivou. Oscilacije domaće valute bile su blaže nego prethodne godine, tako da je na kraju 2015. godine u poređenju sa krajem 2014. godine vrednost dinara u odnosu na evro opala za 0,6%, a u odnosu na dolar za 11,9%.

Blaga relaksacija ukupnog privrednog okruženja evidentna je i u poslovanju pravnih lica i preduzetnika u našoj zemlji u 2015. godini, što pokazuju i rezultati koje su ostvarili.

Privrednu aktivnost u Republici Srbiji u 2015. godini obavljala su 126.262 privredna društva, od kojih je izveštaje za statističke i druge potrebe Agenciji podnelo 95.378 društava. Pri tome, ti izveštaji obrađeni su za 92.842 privredna društva, koja u proseku nose više od 99,5% osnovnih finansijskih pozicija svih društava i na osnovu njih su dati osnovni nalazi o poslovanju srpske privrede u 2015. godini.

Da su 2015. godinu obeležili poboljšani privredni tokovi svedoče i podaci o poslovanju privrednih društava, koja su na ukupnom nivou poslovala sa pozitivnim neto finansijskim rezultatom, tako da je njihov dobitak iskazan u iznosu od 143,8 mlrd dinara nadmašio gubitak ostvaren prethodne godine (132,6 mlrd dinara). Ukupan neto dobitak iskazan na nivou svih privrednih društava od 466,7 mlrd dinara za 14,6% veći je od prošlogodišnjeg, dok je neto gubitak u iznosu od 322,9 mlrd dinara smanjen za dve petine.

Višegodišnja tendencija ostvarivanja pozitivnih rezultata iz poslovnih aktivnosti nastavljena je i u 2015. godini, s tim da je pozitivan poslovni rezultat od 404,1 mlrd dinara rastao nešto bržim tempom nego prethodne godine (9,0% naspram 4,9%).

Međutim, ukupnom profitabilnom poslovanju domaće privrede glavni doprinos dalo je blago ublažavanje valutne nestabilnosti iz prethodne godine, što se odrazilo na opadanje finansijskih rashoda za trećinu, pa je gubitak po osnovu finansiranja od 105,0 mlrd dinara više nego za tri petine manji u poređenju sa prethodnom godinom. Pored toga, značajan efekat imao je i rezultat ostvaren po osnovu usklađivanja vrednosti imovine i potraživanja, otpisanih potraživanja i ostalih aktivnosti koji je prepolovljen u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 93,4 mlrd dinara.

Kao odraz pozitivnih pomaka u domaćoj privredi, u 2015. godini privredna društva su, nakon višegodišnje tendencije smanjivanja broja zaposlenih započete 2009. godine, blago ojačala radne resurse. Ukupan broj zaposlenih u privrednim društvima za 21.360 radnika bio je veći nego prethodne godine, pa su ona zapošljavala 992.531 radnika.

U svetlu rastuće profitabilnosti ostvareno je i povećanje zaposlenosti, koje je bilo najizraženije kod društava koja su zapošljavala od 51 do 250 zaposlenih i od šest do deset zaposlenih, i na nivou tih segmenata privrednih društava broj radnika beleži identičan rast od 3,6% (7.674 odnosno 2.227 radnika) u odnosu na prethodnu godinu, dok je povećanje zaposlenosti kod društava koja su zapošljavala od 11 do 50 radnika bilo neznatno manje (3,3% ili 5.854 radnika).

Najintenzivniji porast broja zaposlenih obeležio je privredna društva u Topličkoj oblasti, gde je broj radnika povećan skoro za trećinu (1.553 radnika), odnosno u Jablaničkoj i Pirotskoj oblasti (10,2% ili 1.154 radnika i 7,9% ili 709 radnika), a istovremeno rast zaposlenosti društava iz tih oblasti praćen je priličnim uvećanjem njihovog pozitivnog neto finansijskog rezultata.

Privredna društva iz Beogradske oblasti zapošljavala su 22.220 ili 5,4% radnika više nego prethodne godine, a pri tome i njihovo poslovanje bilo je uspešnije budući da, posle prošlogodišnjeg negativnog rezultata, u 2015. godini beleže na ukupnom nivou dobitak (88,4 mlrd dinara) i uz privredna društva iz Južnobačke oblasti (49,2 mlrd dinara) prednjače po visini iskazanog pozitivnog neto finansijskog rezultata.

Profitabilnost srpske privrede najvećim delom su generisala privredna društva iz sektora trgovine na veliko i malo,... i prerađivačke industrije, koja su nakon negativnog poslovanja prethodne godine, iskazala dobitak u iznosu od 50,3 mlrd dinara odnosno 38,1 mlrd dinara. Visok pozitivan rezultat beleže i privredna društva iz sektora informisanja i komunikacija čiji je dobitak od 34,6 mlrd dinara za 54,5% veći nego prethodne godine, dok su društva u sektoru saobraćaja i skladištenja, kao najveći nosioci gubitaka iz prethodne godine (50,0 mlrd dinara) iskazala pozitivan rezultat u visini od 12,9 mlrd dinara. S druge strane, poslovanje u sferi negativnih rezultata iz 2014. godine zadržala su privredna društva na nivou pet sektora, mada su njihovi gubici značajno smanjeni.

Najveći negativan neto neto finansijski rezultat, u iznosu od 10,3 mlrd dinara, iskazala su društva iz sektora finansijskih usluga i delatnosti osiguranja, a visok gubitak obeležio je i poslovanje društava u sektoru građevinarstva (6,3 mlrd dinara).

Javna preduzeća, kao veliki nosioci gubitaka srpske privrede prethodnih godina, u 2015. godini beleže značajno poboljšane rezultate, tako da su ukupno iskazala 8,3 mlrd dinara dobitka, za razliku od prethodne godine kada je njihov negativan neto finansijski rezultat iznosio 44,0 mlrd dinara.

Uspešnije poslovanje nego prethodne godine ostvarila su i privredna društva posmatrano prema veličini, s tim da su mala društva iskazala dobitak gotovo 2,5 puta veći od prošlogodišnjeg u iznosu od 59,4 mlrd dinara. Do izražaja je došla i profitabilnost velikih i srednjih privrednih društava, koja beleže dobitak od 67,8 mlrd dinara odnosno 43,2 mlrd dinara, naspram negativnog poslovanja prethodne godine. Mikro privredna društva, koja čine 89,0% srpske privrede, smanjila su negativan neto finansijski rezultat skoro za tri petine i njihov gubitak iznosi 26,6 mlrd dinara.

Oporavak poslovnog ambijenta u 2015. godini reflektovao se i na poslovanje preduzetnika, tako da je njih 17.109, čiji su izveštaji za statističke potrebe obrađeni, iskazalo pozitivan rezultat u visini od 6,4 mlrd dinara, koji je za trećinu veći nego dobitak preduzetnika u prethodnoj godini. Rast profitabilnosti nije izostao ni kod ustanova koje obavljaju privrednu delatnost, pa je prema podacima iz izveštaja za statističke i druge potrebe koji su obrađeni za 1.090 ustanova, njihov dobitak četvorostruko uvećan i iznosi 4,6 mlrd dinara.

Koliko je oživljavanje srpske ekonomije imalo snažnu refleksiju na poslovanje finansijskog sektora, pokazuju i rezultati poslovanja finansijskih institucija. Naime, na nivou svih grupa aktivnih finansijskih instuticija, uz izuzetak faktoring društava, u 2015. godini evidentan je rast profitabilnosti. Ubedljivo najveći pozitivan neto finansijski rezultat, što je delom i odraz ispoljene bankocentričnosti finansijskog sistema u Republici Srbiji, u visini od 7,8 mlrd dinara, a koji je 5,7 puta veći nego prethodni godine, ostvarilo je ukupno 30 banaka.

Višestruki rast profitabilnosti (skoro sedam puta) obeležio je i poslovanje društava za osiguranje, tako njih 24 beleži pozitivan neto rezultat od 2,9 mlrd dinara. Veći pozitivan neto rezultat nego prethodne godine ostvaren je i na nivou pet drugih finansijskih institucija (1,9 mlrd dinara), kao i kod ukupno 25 brokersko-dilerskih društava (0,5 mlrd dinara). Treba pomenuti i da je 16 davalaca finansijskog lizinga, koji su posle najvećeg gubitka (5,8 mlrd dinara) iskazanog u prethodnoj godini, 2015. godinu završilo na ukupnom nivou sa dobitkom od 0,3 mlrd dinara. Rastuću profitabilnost finansijske institucije su ostvarile uz dalje smanjivanje zaposlenosti, a broj radnika najviše su smanjile banke (1.898 radnika).

Bolji rezultati u 2015. godini nisu zaobišli ni neprofitni sektor. Od ukupno 44.697 neprofitnih institucija izveštaje za statističke i druge potrebe Agenciji podnelo je 37.776 institucija, a ti izveštaji obrađeni su za njih 36.873. Neprofitne institucije beleže drastičan rast pozitivnog rezultata i one su ukupno iskazale neto višak prihoda nad rashodima u iznosu od 4,2 mlrd dinara, što je višestruko uvećanje u poređenju sa prethodnom godinom. Glavni nosioci pozitivnih rezultata bila su udruženja koja su uvećala taj rezultat za četvrtinu u poređenju sa prošlogodišnjim i ostvarila neto višak prihoda nad rashodima u visini od 1,9 mlrd dinara. Visok iznos pozitivnog rezultata u iznosu od 1,5 mlrd dinara, uz njegov enorman rast u odnosu na prethodnu godinu, beleže ostali oblici. Udruženja, društva i savezi u oblasti sporta, za razliku od prethodne godine kada su iskazala izuzetno visok negativan rezultat (2,0 mlrd dinara), u 2015. godini ostvarila su 0,1 mlrd dinara neto viška prihoda nad rashodima.

( Osnovni nalazi o uspešnosti poslovanja pravnih lica i preduzetnika u 2015. godini, APR )

Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2015. godinu - Poglavlje 1: Realni sektor

PRIVREDNA DRUŠTVA / ENTERPRISES

20152014Ind.
Broj privrednih društava Number of enterprises92.84292.595100,3
Broj zaposlenih Number of employees992.531971.171102,2
AKTIVA ASSETS
A.Upisani a neuplaćeni kapital Subscribed capital unpaid21.088.37823.137.19391,1
B.Stalna imovina Permanent assets7.650.387.8867.513.957.889101,8
Nematerijalna imovina Intangible assets264.505.193242.726.504109,0
Nekretnine, postrojenja i oprema Immovables, plants and equipment6.165.182.6705.863.382.000105,1
Biološka sredstva Biological resources136.587.435143.208.69695,4
Dugoroini finansijski plasmani Long-term financial investments1.031.673.6891.225.830.33184,2
Dugoroina potraživanja Long-term receivables52.438.89938.810.358135,1
V.Odložena poreska sredstva Deferred tax assets39.951.73642.223.20494,6
O.Obrtna imovina Current assets5.121.559.8024.973.180.939103,0
Zalihe Inventories1.577.740.6171.460.085.797108,1
Potraživanja po osnovu prodaje Receivables from sale1.750.797.6181.785.252.55398,1
Kratkoroini finansijski plasmani Short-term financial investments496.136.740490.322.785101,2
Ostala kratkoroina potraživanja Other short-term receivables596.009.857616.025.23696,8
Gotovinski ekvivalenti i gotovina Cash and cash equivalents700.874.970621.494.568112,8
D.Ukupna aktiva = poslovna imovina Total assets = Operating assets12.832.987.80212.552.499.225102,2
Đ.Vanbilansna aktiva Off-balance sheet assets2.777.466.8151.872.398.989148,3
PASIVA EQUITY AND LIABILITIES
A.Kapital Equity6.069.475.1695.844.059.828103,9
Osnovni kapital Capital4.023.256.0204.022.943.232100,0
Upisani a neuplaćeni kapital Subscribed capital unpaid20.690.95621.683.89195,4
Otkupljene sopstvene akcije Treasury shares27.653.08427.412.238100,9
Rezerve Reserves469.892.627464.531.042101,2
Revalorizacione rezerve 1 Revaluation reserves 11.309.093.8161.252.005.404104,6
Nerealizovani dobici po osnovu HoV 2 Unrealized profits from securities 220.060.71910.802.288185,7
Nerealizovani gubici po osnovu HoV 2 Unrealized losses from securities 222.583.96024.245.05393,1
Neraspoređeni dobitak Retained earnings2.210.568.1141.946.821.777113,5
Gubitak Loss3.476.370.3133.175.848.262109,5
B.Dugoročna rezervisanja i obaveze Long-term provisions and liabilities2.404.227.9202.305.771.273104,3
Dugoroina rezervisanja Long-term provisions127.873.501114.748.172111,4
Dugoroine obaveze Long-term liabilities2.276.3 5 4.4192.191.023.101103,9
V.odložene poreske obaveze deferred tax liabilities171.916.569166.383.272103,3
G.Kratkoročne obaveze Short-term liabilities5.729.888.4185.589.062.599102,5
Kratkoroine finansijske obaveze Short-term financial liabilities1.856.715.6891.785.735.014104,0
Obaveze iz poslovanja Operating liabilities2.357.299.1182.370.925.87399,4
Ostale kratkoroine obaveze Other short-term liabilities1.515.873.6111.432.401.712105,8
D.Gubitak iznad visine kapitala Loss above equity1.542.520.2741.352.777.747114,0
Đ.Ukupna pasiva Total equity and liabilities12.832.987.80212.552.499.225102,2
E.Vanbilansna pasiva Off-balance sheet liabilities2.777.466.8151.872.398.989148,3
Ukupni prihodi Total income9.165.582.6238.875.356.150103,3
Ukupni rashodi Total expenses8.963.936.1488.959.894.319100,0
A.Poslovni prihodi Operating income8.700.763.3038.383.308.365103,8
Prihodi od prodaje robe Income from goods sold3.943.683.1903.714.794.244106,2
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga Income from products sold and services provided4.528.491.9634.438.758.240102,0
Ostali poslovni prihodi Other operating income228.588.150229.755.88199,5
B.Poslovni rashodi Operating expenses8.296.645.3448.012.549.323103,5
Nabavna vrednost prodate robe Cost of goods sold3.424.812.6713.233.342.744105,9
Prihodi od aktiviranja uiinaka i robe Revenue from undertaking for own purposes46.975.07643.446.313108,1
Povećanje vrednosti zaliha 3 Increase in value of inventories 3182.928.311156.614.819116,8
Smanjenje vrednosti zaliha 3 Decrease in value of inventories 3167.217.763137.255.388121,8
Troškovi materijala, goriva i energije Raw material, fuel and energy costs2.205.367.8082.244.757.57098,2
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali liini rashodi Salaries, wages and other personal indemnities964.960.607937.982.226102,9
Troškovi amortizacije Depreciation costs304.134.574305.217.32899,6
Troškovi dugoroinih rezervisanja Long-term provisions25.270.83425.556.46398,9
Ostali poslovni rashodi Other operating expenses1.434.784.4741.328.498.736108,0
V.Poslovni dobitak Operating profit582.193.570552.145.516105,4
G.Poslovni gubitak Operating loss178.075.611181.386.47498,2
D.Finansijski prihodi Financial income232.663.944234.202.57599,3
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali fin. prihodi Financial income from associated companies and other financial income109.332.02797.638.764112,0
Prihodi od kamata (od trećih lica) Income from interest (from third parties)37.724.11850.386.58674,9
Pozitivne kursne razlike 4 Positive effects on exchange rate 485.607.79986.177.22599,3
Đ.Finansijski rashodi Financial expenses337.619.443504.129.417,067,0
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim licima i ostali fin. rashodi Financial expenses from associated companies and other fin. expenses87.329.532119.561.10173,0
Rashodi kamata (prema trećim licima) Interest expenses (to third parties)122.356.999140.435.78587,1
Negativne kursne razlike 5 Negative effects on exchange rate 5127.932.912244.132.53152,4
E.Dobitak iz finansiranja Profit from financing74.505.29869.717.544106,9
Ž.Gubitak iz finansiranja Loss from financing179.460.797339.644.38652,8
Z.prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine 6 Income on value adjustment of other assets 643.945.73937.890.689116,0
I.Rashodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine 6 Expenses on value adjustment of other assets 6122.728.268196.788.12262,4
J.Ostali prihodi Other income185.908.438216.329.00485,9
K.Ostali rashodi Otherexpenses200.494.680238.256.23284,2
l.Dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja Profit from regular business operations before tax521.675.113455.500.980114,5
Lj.Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja Loss from regular business operations before tax315.881.424535.493.44159,0
M.Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja 72.301.1993.625.51763,5
Net profit from discontinued operations 7 Net loss from discontinued operations 7
N.Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja 76.448.4138.171.22578,9
nj.Dobitak pre oporezivanja Profit before tax520.439.441455.899.450114,2
O.Gubitak pre oporezivanja Loss before tax318.792.966540.437.61959,0
P.Porez na dobitak Tax on profit52.464.11244.015.136119,2
R.Isplaćena lična primanja poslodavca Personal indemnities paid to employer5.392.4974.064.546132,7
S.Neto dobitak Net profit466.661.107407.209.258114,6
T.Neto gubitak Net loss322.871.241539.827.10959,8
Pozitivan neto finansijski rezultat Positive net financial result143.789.8660n/a
Negativan neto finansijski rezultat Negative net financial result0132.617.8510,0

1

Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme Revaluation reserves from intangible assets, immovables, plants and equipment
2Nerealizovani dobici/gubici po osnovu HoV i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata Unrealized profits/losses from securities and other elements of other comprehensive income
3Povećanje / Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga

Increase / Decrease in value of inventories of work in progress and finished products and unfinished services

4Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule (prema trećim licima)

Positive effects on exchange rate and effects of foreign currency clause (to third parties)

5 Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule (prema trećim licima)

Negative effects on exchange rate and effects of foreign currency clause (to third parties)

6Prihodi / Rashodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha

Income / Expenses on value adjustment of other assets carried at fair value through Profit and Loss Account

Neto dobitak/Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja, efekti promene rač. politike i ispravka grešaka iz ranijih perioda

Net profit / Net loss from discontinued operations, effects of changes in acc. policies and corrections of errors from previous periods

(Ceo oizveštaj: Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2015. godinu, APR, 25. maj 2016.)

Dokumentacioni centar VremenaStruktura privrednih društava sa stanovišta veličine pokazuje da u Republici Srbiji posluje najviše mikro privrednih društava (83.386 ili 88,9%), a ona zapošljavaju nešto više od petine ukupnog broja radnika. Druga po brojnosti su mala privredna društva, sa učešćem od 9,4% u ukupnom broju privrednih društava, odnosno sa 266.411 zaposlenih ili 27,3%.

S druge strane, u velikim privrednim društvima, koja čine oko pola procenta ukupnog broja društava, angažovana je gotovo trećina radnika odnosno 304.608 zaposlenih.

Izraženu asimetriju u distribuciji broja privrednih društava i broja zaposlenih pokazuje i uporedna analiza strukture srpske privrede sa aspekta sektorskog rasporeda i veličine privrednih društava. Naime, privredna društva slabije finansijske snage delatnost obavljaju pretežno u nerazmenljivim sektorima, pa tako najveći broj mikro i malih privrednih društva posluje u tim sektorima (78,2% i 64,2%), a u njima je skoncentrisano i najviše radnika zaposlenih u svim mikro i malim privrednim društvima (75,8% odnosno 56,9%).

Posmatrano po pojedinim sektorima, najviše mikro privrednih društava posluje u okviru sektora G-Trgovina na veliko i malo... (29.449 ili 35,3%) i pri tome ona zapošljavaju 28,3% ukupnog broja radnika svih mikro društava. Istovremeno, i mala privredna društava, najvećim delom posluju u okviru sektora G-Trgovina na veliko i malo (3.076 ili 34,9%), a u njima je zaposlena petina ukupnog broja radnika svih malih društava.

Nešto više od polovine srednjih privrednih društava poslovalo je u nerazmenljivim sektorima i u njima je 50,2% svih radnika zaposlenih u društvima te veličine. Međutim, trećina privrednih društava srednje veličine posluje u razmenljivom sektoru C-Prerađivačka industrija i u tih 413 društava bilo je zaposleno 35,9% svih radnika srednjih društava.

Nasuprot tome, velika privredna društva uglavnom posluju u razmenljivim sektorima (58,0%), a ona zapošljavaju 57,6% ukupnog broja radnika svih velikih društava. Najveća koncentracija velikih privrednih društava (146 ili 43,5%) je u sektoru C-Prerađivačka industrija, a ta društva zapošljavaju trećinu od ukupnog broja radnika velikih privrednih društava.

Jedno od obeležja srpske privrede, već godinama, je i poslovanje velikog broja privrednih društava bez zaposlenih. U 2014. godini to je još više ispoljeno budući da je broj tih društava od 27.617 povećan u odnosu na prošlogodišnjih 27.055, pa je i njihov udeo u ukupnom broju privrednih društava blago porastao (sa 28,2% na 29,5%). Više od trećine ovih društava (9.519) aktivnosti je obavljalo u sektoru G-Trgovina na veliko i malo..., a veliki broj poslovao je i u sektorima C-Prerađivačka industrija (4.701) i M-Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti (3.110).

U strukturi privrednih društava bez zaposlenih dominiraju mikro i mala društva, a poslovala su i 22 srednja, kao i tri velika privredna društva (u sektorima C-Prerađivačka industrija, D-Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija i J-Informisanje i komunikacije).

U skladu sa novim Zakonom o računovodstvu izvršeno je i novo razvrstavanje privrednih društava, prema kome je došlo i do pregrupisavanja privrednih društava (u 2014. godini pojavljuju se i mikro privredna društva kao nova grupa privrednih društava po veličini), pa podaci o broju privrednih društava i broju zaposlenih, kao i o njihovim finansijskim performansama u izveštajnoj 2013. i 2014. godini nisu uporedivi...

( Saopštenje o poslovanju privrede u Republici Srbiji u 2014, APR, septembar 2015)... Uporedite sa 2014: "Posle prošlogodišnjeg blagog oporavka, vratila recesionim trendovima..."

Rastuća neizvesnost na globalnom ekonomskom tržištu, koja je podstaknuta snažnim padom cene nafte, jačanjem dolara i postojećim geopolitičkim tenzijama, kao i velike poplave koje su pogodile našu zemlju, u 2014. godini, provocirale su ionako nestabilan privredni ambijent u Republici Srbiji.

Srpska ekonomija se, posle prošlogodišnjeg blagog oporavka, vratila recesionim trendovima, pa ukupna privredna aktivnost u 2014. godini beleži pad od 1,8% u odnosu na prethodnu godinu. Smanjenje obima industrijske proizvodnje još je izraženije (6,5%), a izvoz, kao vodeći pokretač razvoja u prethodnoj godini, beleži tek skroman rast od svega 1,5%.

Ukupnu makroekonomsku sliku upotpunjuju i niska inflacija (1,7%) i depresijacija domaće valute u odnosu na evro (5,5%), a još značajnije u odnosu na dolar (19,6%). Pod teretom ispoljenih rizika u ukupnom okruženju i usled toga suženih mogućnosti za poslovanje, srpska privreda je tokom 2014. godine, sa ukupnim prihodima od 8.942.808 miliona dinara i ukupnim rashodima od 9.025.863 miliona dinara, blago povećala prošlogodišnji obim aktivnosti.

Ukupno 93.759 privrednih društava zapošljavalo je 976.061 radnika, što je za 18.839 manje nego prethodne godine, a najintenzivnije smanjenje broja zaposlenih beleže privredna društva u restrukturiranju i javna preduzeća. Pri tome, posebno ohrabruje činjenica da je, i pored svih poteškoća, privreda uspela da nastavi višegodišnju tendenciju ostvarivanja pozitivnih rezultata iz poslovnih aktivnosti (369.953 miliona dinara), dok je negativan rezultat (173.569 miliona dinara) ostvaren po osnovu usklađivanja vrednosti imovine i otpisa potraživanja manji skoro za petinu od prošlogodišnjeg. S druge strane, visoka zaduženost domaće privrede i kretanje deviznog kursa, doprineli su značajnom rastu rashoda kamata i negativnih efekata valutne klauzule, tako da su inače visoki finansijski rashodi dodatno uvećani (51,1%), pa je gubitak po osnovu finansiranja povećan 2,3 puta u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 273.881 milion dinara.

Kao posledica navedenog, privreda u Republici Srbiji, na ukupnom nivou, je 2014. godinu završila sa negativnim neto finansijskim rezultatom od 131.782 miliona dinara, naspram prošlogodišnjih 30.924 miliona dinara gubitka. Međutim, značajnu dozu optimizma uliva činjenica da je pretežni deo domaće privrede, kao i prethodnih godina, poslovao profitabilno. Najveći broj privrednih društava (52.770) ostvario je pozitivne rezultate, a njihov neto dobitak ukupno iznosi 416.869 miliona dinara.

Isto tako, u sferi negativnih rezultata bilo je 3.514 društava manje nego prethodne godine. S druge strane, nešto manje od trećine društava poslovalo je neprofitabilno, sa neto gubitkom u ukupnom iznosu od 548.651 milion dinara. Vedriji ton kretanjima u domaćoj privredi tokom 2014. godine, takođe, daje i dalje raslojavanje po određenim segmentima privrednih društava. Tako, ukoliko se izuzmu javna preduzeća i privredna društva u restrukturiranju, stečaju i likvidaciji, ostali deo privrede, ujedno i njen najveći deo, čine privredna društva koja su uspela da se izbore sa svim neizvesnostima i na ukupnom nivou beleže pozitivan rezultat od 16.645 miliona dinara. Nešto uspešnije nego prethodne godine poslovala su javna preduzeća, koja su smanjila ukupan gubitak za 13,4% i on iznosi 42.335 miliona dinara. Pri tome, s obzirom da su 342 preduzeća poslovala sa dobitkom (322 u 2013. godini) evidentan je i broj javnih preduzeća koja su iskazala bolje rezultate od prošlogodišnjih…

Rezultati poslovanje privrednih društava

Obavljanje delatnosti u uslovima kontinuirano napetog poslovnog okruženja uslovilo je da privredna društva u 2014. godini beleže tek blago međugodišnje povećanje obima aktivnosti. Na nivou cele privrede ukupni prihodi iznose 8.942.808 miliona dinara, a ukupni rashodi 9.025.863 miliona dinara, i oni su porasli svega za 2,4% odnosno 3,6% u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi privrednih društava najvećim delom su realizovani iz njihovih poslovnih aktivnosti, pa poslovni prihodi čine 94,5% ukupnih prihoda (94,8% u prethodnoj godini). I u 2014. godini, privredna društva poslovne prihode dominantno ostvaruju od prodaje robe, proizvoda i usluga, a prihodi iskazani po tom osnovu iznose 8.221.415 miliona dinara i veći su za 2,1% u odnosu na prethodnu godinu.

U strukturi ukupnih rashoda preovlađujuću ulogu imaju rashodi po osnovu obavljanja poslovne aktivnosti, pri čemu je njihovo učešće blago smanjeno u poređenju sa prethodnom godinom (sa 90,9% na 89,5%). Pretežni deo poslovnih rashoda (68,4%) čine nabavna vrednost prodate robe u iznosu od 3.271.391 milion dinara i troškovi materijala goriva i energije sa 2.257.487 miliona dinara.

Svetlo obeležje domaće privrede, i pored toga što je godinama unazad izložena otežanim uslovima poslovanja, predstavlja njena istrajnost u ostvarivanju pozitivnih rezultata iz poslovnih aktivnosti. Takav trend nastavljen je i tokom 2014. godine, kada se ukupan poslovni dobitak od 369.953 miliona dinara, posle prošlogodišnjeg blagog pada koji je zabeležen prvi put od početka krize, vratio u zonu rasta (4,6%).

Iako već godinama privreda ostvaruje pozitivne stope poslovnog dobitka, ostvareni nivo ukupnog dobitka iz poslovnih aktivnosti nije bio dovoljan da nadvlada pritiske rastuće zaduženosti privrednih društava i izraženih rizika u poslovanju, pa su ukupne rezultate opredelili gubici po osnovu finansijskih i ostalih aktivnosti.

Finansijski rashodi uvećani su za 51,1% u odnosu na prethodnu godinu i iznose 508.595 miliona dinara, dok su finansijski prihodi porasli za 7,6%, a iznose 234.713 miliona dinara. Ovakva kretanja odrazila su se na povećanje negativnog rezultata iz finansiranja 2,3 puta u odnosu na prethodnu godinu, te on iznosi 273.881 milion dinara.

Tabela 2: Struktura ukupnih prihoda i ukupnih rashoda privrednih društava u milionima dinara

20142013IND.
A. Ukupni prihopi8.942.8088.730.445102,4
B. Ukupni rashopi9.025.8638.710.906103,6
Poslovni prihodi8.451.5788.276.070102,1
Poslovni rashodi8.081.6257.922.542102,0
I Poslovni rezultat369.953353.528104,6
Finansijski prihodi234.713218.120107,6
Finansijski rashodi508.595336.684151,1
II Rezultat iz finansiranja-273.881-118.564231,0
Prihodi iz ostalih aktivnosti253.776234.081108,4
Rashodi iz ostalih aktivnosti427.345446.20895,8
III Rezultat iz ostalih aktivnosti-173.569-212.12781,8
IV Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja2.7402.174126,1
V Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja8.2975.472151,6

Prisutna valutna nestabilnost uticala je da privredna društva iskažu izrazito visoke negativne kursne razlike (246.336 miliona dinara), koje čine gotovo polovinu finansijskih rashoda. Negativne kursne razlike potiču uglavnom od obaveza u stranoj valuti, a njihov manji deo (38.194 miliona dinara) rezultat je preknjižavanja preostalog iznosa razgraničenog neto efekta kursnih razlika i ugovorene valutne klauzule iz prethodnih godina, u skladu s propisima. Istovremeno, usled visoke zaduženosti, rashodi kamata beleže značajnu godišnju stopu rasta od 14,0% i iskazani su u iznosu od 145.080 miliona dinara.

Dobici po osnovu prodaje sredstava i drugi prihodi iz ostalih aktivnosti povećani su za 8,4% u poređenju sa prethodnom godinom, dok su rashodi po tim osnovama manji za 4,2%, pa je negativan rezultat iz ostalih aktivnosti u iznosu od 173.569 miliona dinara skoro za petinu manji od prošlogodišnjeg.

Tabela 3: Pokazatelji profitabilnosti na nivou privrede

20142013
1. Stopa prinosa na sopstveni kapital (posle oporezivanja)-3,1-0,7
2. Stopa prinosa na ukupna sredstva (posle oporezivanja)0,10,8
3. Stopa poslovnog dobitka4,54,4
4. Stopa neto dobitka-1,6-0,4
5. Racio pokrića kamata0,431,15

Finansijske prihode najvećim delom čine pozitivne kursne razlike, u iznosu od 87.287 miliona dinara, a zatim prihodi od kamata, koji su prilično umanjeni (36,3%) i iznose 51.534 miliona dinara…

Usled izražene osetljivosti na faktore iz okruženja, srpska privreda je 2014. godinu završila sa visokim negativnim neto finansijskim rezultatom od 131.782 miliona dinara, naspram prošlogodišnjeg gubitka od 30.924 miliona dinara. U uslovima ispoljenih kreditnih i valutnih rizika, rastuća neprofitabilnost privrede posledica je njenih nedovoljnih kapaciteta da iz svog redovnog poslovanja finansira sve veću zaduženost, što ilustruju i indikatori profitabilnosti. Kretanja stope prinosa na sopstveni kapital i na ukupna sredstva potvrđuju da je iz godine u godinu sve manje opravdano korišćenje pozajmljenog kapitala, budući da je cena tog kapitala znatno veća od prinosa koji je ostvaren njegovom upotrebom.

Tabela 4: Rezultati poslovanja privrednih društava

20142013
Iznos (u mil. dinara)Broj privrednih društavaIznos (u mil. dinara)Broj privrednih društava
1. Neto dobitak416.86952.770447.50554.154
2. Neto gubitak548.65129.214478.42932.728
Neto finansijski rezultat-131.782--30.924-0

Ono što je svakako pozitivno je činjenica da je veći deo privrede, ipak, profitabilno poslovao. Najveći broj privrednih društava, njih 52.770, beleži pozitivan rezultat, uz ukupan neto dobitak od 416.869 miliona dinara. Isto tako, za 3.514 smanjen je i broj privrednih društava koja su poslovala sa gubitkom. S druge strane, nešto manje od trećine društava (29.214) bilo je neprofitabilno, a njihov neto gubitak ukupno iznosi 548.651 milion dinara. Bez iskazaznog neto finansijskog rezultata poslovalo je 11.775 privrednih društava.

2.2 Poslovna imovina i izvori finansiranja privrednih društava

Pod pritiskom obnovljenih recesionih tendencija, ukupna poslovna imovina privrednih društava u Republici Srbiji, na kraju 2014. godine, tek blago je uvećana (0,9%) u poređenju sa prethodnom godinom i iskazana je u iznosu od 12.478.329 miliona dinara.

Privredna društva su u 2014. godini, i pored nepovoljnosti u poslovnom okruženju, pokazala spremnost za investiciona ulaganja, te su ona povećana, ali su u isto vreme u manjoj meri angažovala sredstva potrebna za obavljanje tekućeg poslovanja, što je prouzrokovalo gotovo stagnaciju vrednosti ukupne poslovne imovine. Posledično, u njenoj strukturi stalna imovina je povećala učešće sa 59,0% na 60,4% u odnosu na prethodnu godinu.

Stalna imovina iznosi 7.531.979 miliona dinara i beleži međugodišnji rast od 3,3%, pri čemu je taj rast, pre svega, odraz većih ulaganja u nekretnine, postrojenja i opremu, koje sa 5.894.239 miliona dinara i čine njen pretežni deo (78,3%).

U obrtnu imovinu je investirano 4.879.984 miliona dinara, a ona je za 2,5% manja nego prethodne godine. Zalihe su zadržale nivo iz prethodne godine i iznose 1.485.267 miliona dinara, dok je i dalje nastavljeno uvećavanje potraživanja po osnovu prodaje (1,7%), pa ona sa 1.821.918 miliona dinara i čine najveći deo te imovine. Istovremeno, gotovinski ekvivalenti i gotovina umanjeni su za petinu i iskazani su u iznosu od 444.255 miliona dinara.

Dominantno oslanjanje domaće privrede na pozajmljene izvore finansiranja, kao i godinama unazad, obeležilo je i 2014. godinu. Naime, ukupne obaveze privrednih društava iznose 8.222.882 miliona dinara, dok kapital u finansiranju učestvuje sa 5.694.409 miliona dinara, čime je prolongiran trend smanjenja racia sopstvenog kapitala (sa 36,4% na 34,0%). Kao posledica pojačanog finansiranja iz eksternih izvora, stepen ukupne zaduženosti privrede je sa prošlogodišnjih 1,75 povećan na 1,94 u 2014. godini.

Kapital privrednih društava gotovo je nepromenjen u odnosu na prethodnu godinu, a pretežno ga čini osnovni kapital u iznosu od 3.870.847 miliona dinara, zatim revalorizacione rezerve sa 1.239.204 miliona dinara, odnosno neraspoređeni dobitak sa 1.961.105 miliona dinara i rezerve sa 486.793 miliona dinara, dok neuplaćeni upisani kapital iznosi 21.166 miliona dinara.

Gubitak je iskazan u iznosu od 3.282.375 miliona dinara, dok nerealizovani gubici i nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju iznose 25.916 miliona dinara odnosno 12.340 miliona dinara.

Tabela 5: Struktura poslovne imovine privrednih društava u milionima dinara

20142013IND.
A. Upisani a neuplaćeni kapital22.82026.45286,3
B. Stalna imovina7.531.9797.290.331103,3
Nematerijalna imovina247.001250.82498,5
Nekretnine, postrojenja i oprema5.894.2395.673.911103,9
Biološka sredstva113.529113.92299,7
Dugoroini finansijski plasmani i dugoroina potraživanja1.277.2111.251.673102,0
V. Odložena poreska srepstva43.54544.10198,7
G. Obrtna imovina4.879.9845.004.52097,5
Zalihe1.485.2671.480.853100,3
Potraživanja po osnovu prodaje1.821.9181.792.174101,7
Kratkoroini finansijski plasmani496.628530.77593,6
Ostala kratkoroina potraživanja631.915641.03398,6
Gotovinski ekvivalenti i gotovina444.255559.68579,4
d. ukupna aktiva = poslovna imovina12.478.32912.365.404100,9

Tabela 6: Struktura izvora finansiranja privrednih društava

u milionima dinara

20142013IND.
A. Kapital5.694.4095.679.801100,3
B. dugoročna rezervisanja i obaveze2.337.9172.178.471107,3
Dugoroina rezervisanja117.681116.840100,7
Dugoroine obaveze2.220.2362.061.631107,7
V. odložene poreske obaveze163.490163.363100,1
G. Kratkoročne obaveze5.721.4755.504.413103,9
Kratkoroine finansijske obaveze1.813.5281.788.776101,4
Obaveze iz poslovanja2.422.2312.541.65295,3
Ostale kratkoroine obaveze1.485.7151.173.985126,6
D. Gubitak iznap visine kapitala1.438.9621.160.643124,0
Đ. Ukupna pasiva12.478.32912.365.404100,9

I pored već oslabljene solventnosti iz proteklog perioda, privreda je i u 2014. godini nastavila da se zadužuje. Ukupan dug privrednih društava veći je za 4,8% nego na kraju prethodne godine, a iako je rast dugoročnih rezervisanja i obaveza bio intenzivniji od rasta kratkoročnih obaveza (7,3% naspram 3,9%), zadržana je asimetrija pozajmljenog kapitala sa aspekta ročnosti. Iz kratkoročnih pozajmljenih izvora finansirano je 5.884.965 miliona dinara sredstava, a iz dugoročnih 2.337.917 miliona dinara.

Problem neredovnog izmirivanja obaveza, prenet iz prethodnog perioda, je i dalje izražen, tako da preko dve petine kratkoročnih obaveza čine obaveze iz poslovanja, čime su praktično preko neurednog plaćanja obaveza dobavljačima privredna društva pokušala da nadomeste manjak kapitala za finansiranje tekućih aktivnosti. Takođe, za poslovanje su koristila i kratkoročne kredite u iznosu od 1.813.528 miliona dinara, koji su za 1,4% veći nego prethodne godine.

Veliko opterećenje za domaću privredu, već godinama unazad, je i stalno kumuliranje gubitaka. Ovaj trend nije izostao ni tokom 2014. godine, kada ukupni gubici u iznosu od 3.282.375 miliona dinara beleže međugodišnji rast od 13,8%.U tome, na gubitke iznad visine kapitala odnosi se 1.438.962 miliona dinara, a oni su skoro za četvrtinu veći od prošlogodišnjih. Nagomilavanje gubitaka odrazilo se na rast stope izgubljenog kapitala privrednih društava, koja je u 2014. godini dostigla 43,7% (u prethodnoj godini 39,1%).

Izvestan pozitivan signal, međutim, predstavlja činjenica da je na kraju 2014. godine ukupan broj privrednih društava koja su iskazala gubitke od 42.098 manji za 2.998 u poređenju sa prethodnom godinom. U isto vreme, smanjen je i broj društava koja su iskazala gubitke iznad visine kapitala, sa 27.090 na 24.979.

Tokom 2014. godine, kao posledica narušene finansijske ravnoteže, zadržan je trend korišćenja kratkoročnih izvora za finansiranje stalne imovine, pa su privredna društva poslovala sa negativnim neto obrtnim kapitalom, koji je za 55,0% veći nego prethodne godine i iznosi 959.781 milion dinara. Budući da su zalihe iskazane u iznosu od 1.485.267 miliona dinara, za očuvanje postignutog nivoa ak tivnosti privrednim društvima je nedostajalo 2.445.048 miliona dinara kapitala, što je za 16,4% više nego prethodne godine, i nesumnjivo upućuje na produbljivanje problema nelikvidnosti.

Da rastuća nelikvidnost uporno pritiska poslovanje privrednih društava ilustruje i nizak opšti racio likvidnosti, koji je sa prošlogodišnjih 0,89 dodatno umanjen na 0,84 u 2014. godini. Ovakva kretanja potvrđuje i racio tekuće likvidnosti, koji je takođe smanjen (sa 0,62 na 0,58).

Tabela 7: Ukupni gubici privrednih društava

20142013
Iznos (u mil. dinara)Broj privrednih društavaIznos (u mil. dinara)Broj privrednih društava
1. Gubitak3.282.37542.0982.883.58345.096
2. Gubitak iznad visine kapitala1.438.96224.9791.160.64327.090

Koliko je problem nelikvidnosti zaista prisutan u srpskoj privredi najbolje pokazuje podatak da su, na kraju 2014. godine, čak 20.424 privredna društva bila blokirana duže od 90 dana. U prilog tome u kojoj meri nelikvidnost nagriza privredu neosporno govori i to što ova privredna društva nose skoro četvrtinu ukupnog neto gubitka ostvarenog u 2014. godini, ali i petinu kumuliranih gubitaka cele privrede, a u isto vreme zapošljavaju čak 146.893 radnika.

3.1 Finansijske performanse privrednih društava po sektorima

Poslovanje privrednih društava u Republici Srbiji, i u 2014. godini, karakterišu naglašene sektorske neravnoteže ispoljene kroz snažniji uticaj nerazmenljivih sektora na ukupne finansijske performanse privrede. Pri tome, finansijski rezultati i kapaciteti nerazmenljivih sektora ostvareni su uz veću disperziju privrednih društava prema veličini, tako da je prosečno učešće velikih privrednih društava 37,4%, dok i mala i mikro društva učestvuju sa nešto manje od četvrtine. Razmenljivi sektori pretežno su se oslanjali na velike sisteme, koji su ostvarili skoro tri petine finansijskih perfomansi tih sektora.

U obavljanju poslovnih aktivnosti, godinama prednjace privredna društva nerazmenljivih sektora, koja u 2014. godini skoro zadržavaju prošlogodišnja učešća u ukupnim prihodima i ukupnim rashodima na nivou cele privrede (56,1% i 56,5%).

Najveće ukupne prihode ostvarila su privredna društva koja su poslovala u sektoru G-Trgovina na veliko i malo... (2.995.522 miliona dinara), a ona beleže i najveće ukupne rashode (2.998.053 miliona dinara), dok su privredna društva iz razmenljivog sektora S-Prerađivačka industrija ostvarila ukupne prihode od 2.351.257 miliona dinara i ukupne rashode od 2.387.224 miliona dinara. Ujedno, u okviru ova dva sektora pretežno se odvijalo poslovanje privrednih društava imajući u vidu da oni zajedno nose oko tri petine ukupnih prihoda i ukupnih rashoda svih privrednih društava.

Stabilnost u ostvarivanju pozitivnih poslovnih rezultata zadržana je u poslovanju privrednih društava na nivou i razmenljivih i nerazmenljivih sektora, a njihovi pozitivni rezultati iz poslovnih aktivnosti u iznosu od 192.107 miliona dinara odnosno 177.846 miliona dinara, beleže međugodišnju stopu rasta od 5,6% odnosno 3,6%.

U 2014. godini najveći ukupan poslovni dobitak, u iznosu od 86.622 miliona dinara, iskazuju privredna društva iz sektora G-Trgovina na veliko i malo..., a on je veći za 1,8% nego prethodne godine. Po visini ostvarenih poslovnih dobitaka, zatim se izdvajaju privredna društva koja su poslovala u sektoru J-Informisanje i komunikacije i DSnabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (42.517 miliona dinara i 32.011 miliona dinara).

Istovremeno, sa negativnim poslovnim rezultatom poslovala su svega četiri sektora, pri čemu je najveći ukupan poslovni gubitak iskazan na nivou sektora K-Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja, i to u iznosu od 1.927 miliona dinara, a on je više nego prepolovljen u poređenju sa prethodnom godinom.

Kao i na nivou cele privrede, i u razmenljivim i u nerazmenljivim sektorima, pozitivne rezultate iz poslovnih aktivnosti nadmašili su uvećani gubici po osnovu finansijskih aktivnosti, kao i visoki gubici iz ostalih aktivnosti.

U odnosu na prethodnu godinu negativan rezultat iz finansiranja razmenljivih sektora povećan je 2,5 puta, a nerazmenljivih 2,2 puta i on iznosi 111.575 miliona odnosno 162.306 miliona dinara. Najveći gubitak po osnovu finansijskih aktivnosti beleže privredna društva iz sektora C-Prerađivačka industrija, u iznosu od 84.562 miliona dinara. Ovaj gubitak opredelili su uvećani finansijski rashodi tog sektora, u kojima je skoncentrisana trećina rashoda kamata i gotovo četvrtina negativnih kursnih razlika ukupne privrede. Na nivou sektora visoke negativne rezultate iz finansiranja beleže društva iz sektora G-Trgovina na veliko i malo... (50.876 miliona dinara), F-Građevinarstvo (28.726 miliona dinara) i N-Saobraćaj i skladištenje (27.448 miliona dinara).

( Saopštenje o poslovanju privrede u Republici Srbiji u 2014, APR, septembar 2015)