<< VESTI | | 07.12.2015 23:04

In memoriam >

Momčilo Grubač (1940-2015)

 

Bio je ugledni stručnjak za krivično pravo, predsednik Ustavnog suda, ministar za ljudska prava, ministar pravde, narodni poslanik

Preminuo je profesor emeritus dr Momčilo Grubač (1940-2015), stručnjak za krivično procesno pravo, dekan Pravnog fakulteta u Novom Sadu, poslanik u Skupštini Srbije i Skupštini Vojvodine, savezni ministar za ljudska prava, savezni ministar pravde, sudija i predsednik Saveznog ustavnog suda.

Rođen 1940. godine, diplomirao na Pravnom fakultetu u Novom Sadu (1963), poslediplomske studije završio na Pravnom fakultetu u Beogradu (1968) i doktorirao na Pravnom fakultetu u Ljubljani (1973).

Predavao je Krivično procesno pravo. Bio je prodekan (1975-1977) i dekan (1979-80) Pravnog fakulteta u Novom Sadu i više godina šef Katedre krivično-pravnih nauka na tom Fakultetu.

Bio je poslanik u Narodnoj skupštini Srbije (1989-1990. i 1990-1992) i u Skupštini Vojvodine (2000-01), Savezni ministar za ljudska prava (1992-93), Savezni ministar pravde (2000-01), sudija i predsednik Saveznog ustavnog suda (2001-03); predsednik Upravnog odbora Srpskog narodnog pozorišta (2001-02). Bio je član Političkog saveta Demokratske stranke.

U više mandata bio je član zakonodavno-pravnih komisija u skupštinama Srbije i Vojvodine. Učestvovao je u vladinim stručnim telima za izradu predloga pojedinih zakona, naročito aktivno u pripremi predloga Zakonika o krivičnom postupku, kao predsednik odnosno član komisije.

Bio je predsednik i član predsedništva pokrajinskog odnosno jugoslovenskog Udruženja za kriminologiju i krivično pravo; glavni urednik, član redakcija odnosno član saveta u nekoliko stručnih pravnih časopisa ("Zbornik radova" Pravnog fakulteta u Novom Sadu, "Jugoslovenska revija za krivično pravo i kriminologiju", "Arhiv za pravne i društvene nauke", "Pravda u tranziciji" i dr.).

Pisac je velikog broja knjiga, rasprava, članaka, prikaza, recenzija i novinskih napisa iz oblasti krivičnog procesnog prava, organizacije pravosuđa, psihologije krivičnog postupka, ustavnog prava i organizacije visokog školstva i univerzitetske nastave.

Bio je cenjen kao pravnik, genracije studenata ga pamte kao izuzetnog pedagoga, a u političkom životu Srbije u prelomnim godinama ostavio je trag umerenosti, razboritosti i čestitosti.


 

Radovi profesora momčila Grubača

Knjige

Komentar Zakonika o krivičnom postupku (sa prof. dr Tihomirom Vasiljevićem), deseto izdanje, "Justinijan", Beograd 2005. godine, str. 960.

Krivično procesno pravo: četvrto izdanje, "Sl. glasnik", Beograd 2006, str. 552.

Naknada štete za neopravdanu osudu i neosnovano lišenje slobode, "Savremena administracija", Beograd 1979, st.160+VIII.

Praktikum za krivično procesno pravo, "Sl. glasnik", Beograd 1999, str. 355.

Zakonik o krivičnom postupku sa kratkim objašnjenjima, četvrto izdanje, "Sl. list SCG", Beograd 2005, str. 444.

Osnovi prava o privrednim prestupima (sa dr O. Perićem i dr St. Pihlerom), drugo izdanje: "Privredna štampa", Beograd 1982, str. 135-216.

Učešće građana u suđenju na teritoriji Socijalističke autonomne pokrajine Vojvodine (sa dr T. Vasiljevićem, dr Lj. Lazarevićem i mr Vl. Kuhajdom), Novi Sad 1975, str. XI+229.

Zbirka propisa o organizaciji pravosuđa (sa kratkim komentarima, predgovorom i registrom pojmova), "Službeni glasnik", Beograd 1996, str. 443.

Komentar Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore (sa dr. B. Vučkovićem), "Obod", Cetinje 2005, str. 1328.

Komentar Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica (sa prof. dr Lj. Lazerevićem), "Justinijan", Beograd 2005, str. 286.

Telesna kazna u Srbiji (1804 - 1873), izd. "Sl. glasnik", Beograd 2004, str. 188. (latinično izdanje, str. 173).

Članci i rasprave

Dejstvo strane krivične presude u domaćem krivičnom pravu, "Zbornik radova", Pravni fakultet u Novom Sadu, I/1969, str. 163-176.

Pojam i pravna priroda vanrednog ublažavanja kazne, "Zbornik radova", Pravni fakultet u Novom Sadu, III/1969, str. 135-156.

Zakonsko regulisanje i primena vanrednog ublažavanja kazne, "Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, 1/1970, str. 127-140.

Pitanje publiciteta datog krivičnim delima i krivičnom postupku, "Zbornik radova", Pravni fakultet u Novom Sadu, IV/1970, str. 177-197.

Tajno snimanje magnetofonom i upotreba magnetofonske trake kao dokaznog sredstva u krivičnom postupku, "Pravni zbornik" (Titograd), 3/1973, str. 39-50.

Mogućnosti i granice prenošenja krivične sudske funkcije sa države na društvo (referat na XII savetovanju Jugoslovenskog udruženja za krivično pravo i kriminologiju, Pula 1973), "Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo", 4/1973, str. 559-578.

Prenašanje kazenskih pravosodnih funkcij z državnih na družbene organe (uvodna reč prilikom odbrane doktorske disertacije na Pravnom fakultetu u Ljubljani 27. VI 1973), "Pravnik" (Ljubljana), 7-9/1973, str. 241-251.

A büntetóbiráskodási funkciónak az államról a társadalomra való átruházása mint a büntetójog egyik uj módszere (saopštenje na XI kongresu Međunarodnog udruženja za krivično pravo u Budimpešti, 9. sept. 1974. god.). Objavljeno u "Létünk" (Novi Sad), 2/1975, str. 58-80. (Podatak o podnetom saopštenju u publikaciji "Compte-rendu des travaux scientifiques des sections du Congr?s", Budapest 1977, str. 105).

Kultura i krivični postupak, "Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo", 1/1975, str. 37-48. (Prevedeno na slovenački: Kultura in kazenski postopek, "Pravnik" (Ljubljana), 4-6/1975, str. 170-181.)

Priroda samoupravnih sudova, "Zbornik radova", Pravni fakultet u Novom Sadu, god. 1975, str. 109-116.

Učešće građana u vršenju pravosuđa kao političko pitanje, "Savremenost" (Novi Sad), 6/1976, str. 99-102.

Nove ustanove i nova rešenja Zakona o krivičnom postupku od 24. dec. 1976. godine (referat na Savetovanju o izmenama u krivičnom zakonodavstvu, Novi Sad 9. i 10. maja 1977. god.), "Glasnik Advokatske komore Vojvodine", 6/1977, str. 1-36.

Prava i slobode čoveka i principi jugoslovenskog krivičnog postupka, "Zbornik radova", Pravni fakultet u Novom Sadu, god. 1977, str. 175-195.

La protection des droits de l'homme dans la procédure pénale Yougoslave (referat podnet na XII kongresu Međunarodnog udruženja za krivično pravo u Hamburgu 1979. god.), "Revue internationale de droit pénal", 3/1978, pp. 398-440.

Osnovi jugoslovenskog krivičnog procesnog prava (za studiju "Uvod u jugoslovensko pravo" u izd. Centra za uporedno pravo u Parizu, na francuskom jeziku), 15 str. pisaćom mašinom.

Uslovi za ostvarivanje prava na naknadu štete zbog neopravdane osude, "Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu" (Spomenica prof. dr Bogdanu Zlatariću), 3-4/1978, str. 365-382.

Zaštita prava čoveka u jugoslovenskom krivičnom postupku, "Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo", 1/1979, str. 123-149.

Aktualni problemi zaštite sloboda i prava radnih ljudi i građana u krivičnom postupku, (referat na XVIII savetovanju Saveza udruženja za krivično pravo i kriminologiju Jugoslavije, Priština, oktobra 1980), "Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo", 3-4/1980, str. 357-369.

Mogući oblici međunarodne krivično-pravne saradnje u slučaju saobraćajnih delikata stranaca, u zborniku radova "Drumski saobraćajni delikti sa elementom inostranosti", Novi Sad 1983, str. 21-32.

Sudija pojedinac u krivičnom postupku, "Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu" (Spomenica prof. dr Vladimiru Bayeru), 1-2/1984, str. 53-64.

Pregled predstojećih izmena i dopuna Zakona o krivičnom postupku, "Pravo - teorija i praksa" (Novi Sad), 3/1985, str. 102-110.

Pregled izmena i dopuna Zakona o krivičnom postupku od 13. marta 1985. godine, "Glasnik AK Vojvodine", 6/1985, str. 12-27.

Veštačenje alkoholisanih stanja u krivičnom postupku, "Glasnik AK Vojvodine", 2/1985, str. 1-13.

Racionalizacija kazenskega postopka s poenostavitvijo procesnih oblik (posvećeno prof. Peteru Kobeu povodom odlaska u penziju), "Revija za kriminalistiko in kriminologijo", 2/1986, str. 105-111.

Skraćeni postupak za privredne prestupe i prekršaje (referat na savetovanju pokrajinskog Udruženja za krivično pravo u Subotici), "Pravo - teorija i praksa (Novi Sad), 10-11/1986, str. 168-178.

Racionalizacija krivičnog postupka uprošćavanjem procesnih formi, "Zbornik radova", Pravni fakultet u Novom Sadu, XVIII, 1-3/1984, str. 285-296.

Mere procesne prinude u jugoslovenskom krivičnom postupku (referat na sastanku krivičnih katedara segedinskog i novosadskog pravnog fakulteta, Segedin 1985), "Zbornik radova", Pravni fakultet u Novom Sadu, XIX, 1-3/1985, str. 245-258.

Procesna pitanja produženog krivičnog dela sa osvrtom na procesnu problematiku krivičnog dela pljačke (referat na savetovanju pokrajinskog Udruženja za krivično pravo, Novi Sad 1987), "Pravo - teorija i praksa" (Novi Sad), april 1987. (poseban broj), str. 45-58.

Nove odredbe o glavnom pretresu u Zakonu o krivičnom postupku od 24. XII 1976. godine, (referat na savetovanju Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Dubrovnik 21-23. maj 1987), "Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo", 2/1987, str. 46-68.

Položaj suda i sudija u krivičnom pravosuđu (referat na savetovanju Jugoslovenskog udruženja za krivično pravo i kriminologiju, Novi Sad 1987), "Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo", 4/1987, str. 25-38.

Promene Ustava SFRJ i krivično pravosuđe sa posebnim osvrtom na zaštitu ustavnosti i zakonitosti u krivičnom postupku, "Zbornik radova", Pravni fakultet u Novom Sadu, 1-3/1988, str. 69-79.

Načelo legaliteta u krivičnom procesnom pravu SFRJ (referatna XXVI savetovanju Jugoslovenskog udruženja za krivično pravo i kriminologiju, Herceg Novi, 10-12. XI 1988), "Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo", 3/1988, str. 75-88. Preštampano u "Glasniku AK Vojvodine", 11-12/1988, str. 20-32.

Postupak za primenu mere oduzimanja imovinske koristi (neobjavljeno).

Naknada štete za neopravdanu osudu i neosnovano lišenje slobode u krivičnom postupku (referat na savetovanju Udruženja pravnika Jugoslavije, Kopaonik 1989), "Pravni život", 11-12/1989, str. 1547-1558.

Krivični postupak i sudska psihologija (posvećeno prof. Aleksandru Stajiću i prof. Mihailu Iliću), "Pravna misao" (Sarajevo), 3-4/1990, str. 60-66.

Eljárási kényszerintézkedések a jugoszláv büntetöjogban, u knjizi "Intézkedések a büntetöjogban és a büntetö eljárásbeli kényszerintézkedések", Seged, 1988, str. 17-43.

Pravnička profesija u izgradnji savremenog jugoslovenskog prava, "Zbornik radova", Pravni fakultet u Novom Sadu, XXIII, 4/1989, str. 157-162.

Ponavljanje krivičnog postupka prema Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku od marta 1990. godine (referat na savetovanju Jugoslovenskog udruženja za krivično pravo i kriminologiju, Dubrovnik, 18-20. oktobra 1990), u zborniku radova "Aktualna pitanja jugoslovenskog kaznenog zakonodavstva", Beograd 1990, str. 81-92.

Povodom novog Zakona o unutrašnjim poslovima, "Glasnik AK Vojvodine", 9/1991, str. 16-20.

Izbori i razrešenja sudija (referat na savetovanju Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Budva 4-6. juna 1992), objavljeno u zborniku radova "Krivično zakonodavstvo i krivično pravosuđe u perspektivi novih društvenih promena", Beograd 1992, str. 10.1-10.41.

Izbor i razrešenje sudija, "Arhiv za pravne i društvene nauke", 1/1994, str. 89-123.

A büntetöeljárás ésszerüsitése az eljázási formák egyszerüsitése ütján, u spomenici dr Cséka Ervin, "Acta juridica et politika", Tomus XLL, Seged 1992, str. 175-186.

Kako do novog Zakona o krivičnom postupku SRJ (referat na savetovanju Jugoslovenskog udruženja za krivično pravo i kriminologiju, Zlatibor, sept. 1993), "Glasnik AK Vojvodine", 11/1993, str. 3-16. i "Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo", 3/1993, str. 5-12.

Novo jugoslovensko zakonodavstvo o javnom (državnom) tužilaštvu (referat na savetovanju "Krivično zakonodavstvo i pravna država", Budva 9-11. juna 1994), "Glasnik AK Vojvodine", 3/1994, str. 16-36. i "Sudska praksa", 7-8/1994, str. 63-73.

Načelo zabrane ponovnog suđenja u istoj krivičnoj stvari (ne bis in idem), "Pravni zbornik" (Podgorica), 1/95.

Načela krivičnog postupka i njihova transformacija, "Zbornik Matice srpske za društvene nauke", 97/1994, str. 65-97. i "Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo", 1-2/95, str. 71-105.

Osnovni problemi usaglašavanja ZKP sa Ustavom SRJ, "Pravo - teorija i praksa" (Novi Sad), 11-12/95, str. 29-45. i "Pravni život",

Ima li Jugoslavija Ustav? "Dijalog" (Beograd),

Transformacija načela zbornog suđenja u krivičnom postupku, "Arhiv za pravne i društvene nauke", 1-3/1996, str. 141-152.

Zaštita ljudskih prava i dokazne zabrane u jugoslovenskom krivičnom postupku (referat na savetovanju Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Budva 12. juna 1997), objavljeno u zborniku radova "Ustavnost i zakonitost u zaštiti ljudskih sloboda i prava", Beograd 1997, str. 85-101.

Nezavisno sudstvo i pravna država, u zborniku radova SANU "Uspostavljanje moderne demokratske i pravne države u Srbiji", Beograd 1997, str. 369-377. i u zborniku radova "Izgradnja i funkcionisanje pravnog sistema Republike Srpske", Banja Luka 1997, str. 549-558.

Osnovna pitanja pretkrivičnog i prethodnog krivičnog postupka, (izveštaj na savetovanju Udruženja za krivično pravo i kriminologiju, Zlatibor 24-26. sept. 1998), u zborniku radova "Aktuelna pitanja tekuće reforme jugoslovenskog krivičnog zakonodavstva", Beograd 1998, str. 129-146.

Problemi pravnih lekova u jugoslovenskom krivičnom postupku (prilog za seminar Fonda za humanitarno pravo o postupcima za zaštitu ljudskih prava, Beograd, 3-4. okt. 1998), 8 str. - neobjavljeno.

Kazneno-pravne odredbe novog Zakona o javnom informisanju, u knjizi "Sloboda štampe i Zakon o javnom informisanju", Beograd 1998, str. 86-106. i u zborniku radova "Građanin u pravnom sistemu SR Jugoslavije", izd. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd 1999, str. 145-155.

Ruganje ustavu, "Helsinška povelja" (Beograd), 14/1999, str. 24-27.

Procesno-pravne garancije lične slobode građana, "Pravni život" (tematski broj: "Moć i nemoć prava"), 9/1998, str. 463-475. i u knjizi "Građanin u pravnom sistemu SR Jugoslavije", izd. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd 1999, str. 272-281.

Povodom izmena i dopuna u Zakonu o prekršajima, "Glasnik AK Vojvodine", 3/1999, str. 101-107.

Nezavisno sudstvo, u knjizi "Građanin u pravnom sistemu SR Jugoslavije", izd. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd 1999, str. 317-327.

Krivično pravo i pravna profesija sa aspekta ljudskih prava, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd 1999, str. 143-162.

Criminal Law and the Legal Profession from the Human Rights Aspect, u zbirci radova "Connstitutional and Legal Qestions Facing the Yugoslav State", Belgrade Centre for Human Rights, Belgrade 1999, p. 161-182.

Pravna priroda i principi prekršajnog postupka (referat pripremljen za savetovanje o problemima prekršajnog prava, Novi Sad, 28. I 2000. god.) - neobjavljeno.

Zakonodavna i sudska funkcija u decentralizovanoj državi,

Odredbe o položaju osumnjičenog, okrivljenog i oštećenog u Predlogu Zakonika o krivičnom postupku, u zborniku radova "Osnovne karakteristike predloga novog jugoslovenskog krivičnog zakonodavstva", Beograd 2000, str. 117-127.

Hag očima Beograda (Polititičko-pravna pitanja saradnje SRJ sa kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju), "Glasnik Advokatske komore Vojvodine", 9-10/2001, str. 439-452.

Novi Zakonik o krivičnom postupku (sa Sl. Beljanskim), "Glasnik Advokatske komore Vojvodine", 1-2/2002, str. 3-10.

Novi koncept Zakonika o krivičnom postupku (materijal za savetovanje na Kopaoniku), u zborniku radova "Mesto jugoslovenskog krivičnog prava u savremenom pravu", izd. Srpsko udruženje za krivično pravo", Beograd 2002, str. 111-125. i u "Jugoslovenskoj reviji za kriminologiju i krivično pravo", 1/2002. str. 3-18.

Preventivna i represivna funkcija policije i novi Zakonik o krivičnom postupku, u zborniku radova "Mesto i uloga policije u prevenciji kriminaliteta - stanje, mogućnosti i perspektive", izd. Policijska akademija, Beograd 2002, str. 23 -33.

Na početku reforme krivičnog procesnog prava (referat na Savetovanju Jugoslovenskog udruženja pravnika u Budvi, juna 2002), zbornik radova "Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva", Beograd 2002, str. 189 - 199.

Zakonik o krivičnom postupku i posebne odredbe o postupku za dela organizovanog kriminala, u zborniku radova "Praktična primena novog jugoslovenskog Zakonika o krivičnom postupku" (za Savetovanje na Zlatiboru, 19-21. sept. 2002. godine), Beograd 2002, str. 7-19.

Zakonikot za krivična postapka i posebnite odredbi za postapka vo organiziraniot kriminalitet, "Makedonska revija za kazneno pravo i kriminologija", 1-2/2002, str. 43-58.

Reforma krivičnog postupka, (prilog za Kopaoničku školu prirodnog prava, decembrar 2002. god.), "Pravni život", 9/2002. - tom I, str. 369-382.

Izvršenje sudskih odluka prema evropskim pravnim standardima, "Glasnik Advokatske komore Vojvodine", 1-2/2003, str. 18-33.

Krivično procesno pravo i vanredno stanje - Nove zakonske odredbe o postupku za krivična dela organizovanog kriminala, u zbornku radova "Strategija državnog reagovanja protiv kriminala", Beograd 2003, str. 389-400. i "Pravni informator", 6/2003, str. 2-8.

Sudstvo u državnoj zajednici Srbije i Crne Gore, u zborniku radova "Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva" (deveti Budvanski pravnički dani), Beograd 2003, str. 227-236.

Povelja o ljudskim pravima sa gledišta krivičnog postupka, "Glasnik AKV", 9-10/2003, str. 323-349. i u zb. radova "Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva" (deseti Budvanski pravnički dani), Beograd 2004, str. 271-296.

Mogući pravci razvoja kaznenog zakonodavstva posle donošenja Ustavne povelje Srbije i Crne Gore, (referat za savetovanje Udruženja za krivično pravo i kriminologiju, Zlatibor, septembar 2003), "Revija za kriminologiju i krivično pravo", 2-3/2003, str. 93-115.

Kultura i krivični postupak, (prilog za Kopaoničku školu prirodnog prava, decembar 2003. god), "Pravni život" (tematski broj), 9/2003, str. 463-471.

Krivično i pravosudno zakonodavstvo 2001-2003. - Stanje, problemi i osnovni pravci promena, "Pregled" (Beograd), br. 3/2003, str. 58-66. (ISSN 1451-4761)

Changes in and Status of the Criminal and Judicial, 2001-2003. - Status, Problems and Main Directions of Changes, "Survey - Serbija & Montenegro", Belgrade 3/2003, pp. 62 - 70. (ISSN 1451-477X)

Ukidanje telesne kazne u Srbiji, "Glasnik AKV", 7-8 /2004, str. 259-284.

Javni tužilac: stanje i perspektive (na skupu javnih tužilaca u Novom Sadu, 25. novembra 2004. godine) - u štampi.

Izvršuvanjeto na sudskite odluki spored evropskite prvani standardi, "Makedonska revija za kazneno pravo i kriminologija", 2/2005, str. 183-202. (UDK 343; ISSN 1409-5327).

Početak ili nastavak reforme krivičnog procesnog zakonodavstva u Srbiji, "Izbor sudske prakse" ("Glosarijum"-Beograd), 1/2006, str. 5-10. i "Glasnik Advokatske komore Vojvodine", 3/2006, str. 83-96. Izloženo i na savetovanju "Savremena kretanja u našem krivičnom zakonodavstvu, kriminalistici i policiji i pravci daljeg razvoja" (Palić, nov. 2005), "Bilten sudske prakse Okružnog suda u Subotici", decembar 2005, str. 105-117. (ISSN 1820-2306; COBISS.SR-ID 195392263).

Pravni položaj okrivljenog u krivičnom postupku u svetlu odluka Evropskog suda za ljudska prava, "Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu", 3/2005. (Novi Sad 2006), str. 21-40.

Usaglašavanje Zakonika o krivičnom postupku sa novim Krivičnim zakonikom - još jedan neobavljen posao, "Branič", 1/2006, str. 5-19. UDK: 343.2/7 (497,11), "Revija za kriminologiju i krivično pravo", 1/2006, str. 29-43). Preštampano: "Pravda u tranziciji" 4/2006, str. 34-39. (ISSN 1452-239X).

Odredbe o prekršajnom postupku u novom Zakonu o prekršajima, (za savetovanje u Vrnj. Banji, 20. april 2006. god.), objavljeno u zborniku radova "Novine u oblasti prekršajne prakse", izd. "Glosarijum", Beograd 2006, str. 19-38. i u "Izboru sudske prakse", 7-8/2006, str. 18 - 23.

Kritika Predloga "novog" Zakonika o krivičnom postupku, zbornik radova "Novo krivično zakonodavstvo: dileme i problemi u teoriji i praksi", izd. Institut za krim. i sociološka istraživanja, Beograd 2006, str. 321 - 348. (COBISS.SR-ID 131110156)

Kritika novog Zakonika o krivičnom postupku, "Ravija za krivično pravo i kriminologiju", 2/2006, str. 5-42. (UDK: 343.24) i "Glasnik AK Vojvodine", 5/2006, str. 268 - 303.

Povodom novog Zakonika o krivičnom postupku, "Srpska pravna revija", /2006, str.

O potrebi reforme javnog tužilaštva u Srbiji, "Arhiv za pravne i društvene nauke",

Shvatanje pojma krivičnog postupka u Zakoniku o krivičnom postupku Srbije od 2. juna 2006. godine, "Glasnik advokatske komore Vojvodine",

Sudska nadležnost u krivičnim stvarima, u zborniku radova "Nadležnost i razgraničenje nadležnosti sudova", izd. "Glosarijum", Beograd 2006, str. 345-364. COBISS.SR-ID 134538764. (ISBN 86-81839-61-6)

Pravosuđe u predlogu novog Ustava Srbije, "Srpska pravna revija", 5/2006, str. 33-42.

Ideološke odredbe u novom Zakoniku o krivičnom postupku, "Pravda u trenziciji",

Presumpcija nevinosti kao element prava na pravično suđenje u odlukama Evropskog suda za ljudska prava, "Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu",

Pravna i zakonodavna politika, univerzitetska nastava i inostrano pravo

Postupak prema maloletnim učiniocima krivičnih dela i vaspitno zapuštenoj omladini u SSSR, "Zbornik radova", Pravni fakultet u Novom Sadu, V/1971, str. 173-187.

O podeli nadležnosti za donošenje krivičnog zakonodavstva u SSSR, Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo", 2/1972, str. 327-334.

Novi propisi o naknadi štete zbog nezakonitih radnji pravosudnih organa u SSSR, "Pravni život", 4/1984, str. 477-484.

Novi slovenački Zakon o krivičnom postupku, "Glasnik AK Vojvodine", 4/1995, str. 146-157.

Novi Zakonik o krivičnom postupku Ruske Federacije, "Glasnik AK Vojvodine", 5-6/2003, str. 232-238.

Novi Zakon o krivičnom postupku Ruske Federacije (prošireni prikaz), "Arhiv za pravne i društvene nauke", 1/2003, str. 117-128.

Novo krivično procesno zakonodavstvo u Bosni i Harcegovini, "Glasnik AK Vojvodine", 11/2005, str. 531-547.

Pitanje nastave i naučne obrade krivičnopravnih disciplina posle promena izvršenih u krivičnom zakonodavstvu (referat na Interkatedarskom sastanku u Nišu 10-12. maja 1977), "Zbornik radova", Pravni fakultet u Novom Sadu, XI/1977, str. 303-309.

Odgovornost za plagijat, "Misao" (Novi Sad), br. 40. od 19. oktobra 1976. godine, str. 11.

Zakonske mere za efikasnije studiranje, "Pravnik" (Novi Sad), br. 11/76, str. 7-8.

Pitanje obrazovanja kadrova za krivično pravosuđe na pravnim fakultetima (referat na XVI savetovanju Jugoslovenskog udruženja za krivično pravo i kriminologiju, Bled 26-28. oktobra 1978), "Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo", 4/1978, str. 73-85.

Povodom odlaska u penziju prof. dr Tihomira Vasiljevića, "Zbornik radova", Pravni fakultet u Novom Sadu, XI/1977, str. 1-11.

Dr Tihomir Vasiljević - petinsedemdesetletnik, "Pravnik" (Ljubljana), 4-6/1978, str. 198-199.

Odnos nastavnog plana srednjih pravnih škola i nastavnog plana pravnog fakulteta, "Zbornik radova", Pravni fakultet u Novom Sadu, XV/2, str. 213-221.

Ljudska prava i autonomija univerziteta, "Naša borba", februar 1997. i "Republika" (Beograd), br. 157/1997, str. 21. i 22.

Pismo Tihomira Vasiljevića Ivanu Melvingeru, "Glasnik AKV", 7-8/1999, str. 242-247. i "Arhiv za pravne i društvene nauke",

Mišljenje o Prvoj radnoj verziji nacrta Zakona o izmenama i dopunama ZKP, objavljeno u publikaciji Saveznog sekretarijata za pravosuđe i organizaciju savezne uprave "Pregled primedaba, mišljenja i predloga na Prvu radnu verziju Nacrta Zakona o izmenama i dopunama ZKP", Beograd juna 1983. god.

Pravni sistem i društveno-ekonomska stabilizacija (diskusija na Savetovanju u PK SKV, novembra 1983), "Savremenost" (Novi Sad), 7-8/84, str. 71-74.

Prilog anketi: Spreminjavanje jugoslavenske kazenske zakonodaje, "Delo" (Ljubljana), 14. dec. 1985, str. 28.

Ruganje Ustavu (apsurdi srpskog zakonodavstva), "Nezavisna svetlost" (Kragujevac), br. 170. od 24. dec. 1998, str. 16-17.

Pravna analiza osuđujuće presude generalu A. Trifunoviću i dr. (objavljeno u brošuri "Slučaj generala Trifunovića", izd. Demokratski centar, Beograd 1995, str. 23-30).

Crisis od the Legal System and Perspectives of the Law-based State in Yugoslavia, predavanje na CEU u Budimpešti u leto 1997. god. (neobjavljeno).

Sve dalje od nezavisnog sudstva u Srbiji, "Helsinška povelja", 24/2000.

Šta je neustavno u kaznenim procesnim zakonima? - obj. u zborniku radova "Kriza i obnova prava", izd. Centar za unapređenje pravnih studija", Beograd 1999, str. 161-170.

Sudije i kultura, "Republika", br. 233, 16-31. mart 2000, str. 40.

O nekoliko procesno-pravnih pitanja što se javljaju u postupku pred Haškom tribunalom, materijal mađunarodnog simpozijuma, Opatija 2000. godine, str. 5-7.

On Some Procedural and Legal Issues Arising in the Proceedings Before the ICTY, in Working Meterials, International Symposium: The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Opatija, 8/9 May 2000, pag. 81-84.

Törvény a terrorizmusról (?), "Családi kör" (Novi Sad), 6. VII 2000, str. 16. i 17. (kritika Predloga Zakona protiv terorizma)


POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST