<< VESTI | | 12.02.2015 23:11

DOKUMENT >

Izveštaj građanskog nadzornika: Šta je sporno u Prokopu

 

Građanski nadzornik u Izveštaju Upravi za javne nabavke konstatuje da je ugovor o javnoj nabavci u vezi s radovima na železničkoj stanici "Prokop" dodeljen uz grubo kršenje antikorupcijskih odredbi, ukazuje na očigledni nedostatak konkurencije

VIDETI TAKOĐE: Nalazi građanskog nadzornika o Prokopu

U redovnom broju Vremena broj 1258. od 12. februara o tome možete pročitati komentar Dragoljuba Žarkovića BEZ LOVOSTAJA – ZAŠTO JE IZ PARLAMENTA NAJUREN POVERENIK KAD JE POSUMNJAO DA IZA "BEOGRADA NA VODI" MOŽDA STOJE I ALAVI MOTIVI

***

DOKUMENT: ZAKLjUČNA RAZMATRANjA u Izveštaju građanskog nadzornika o sprovedenom postupku nadgledanja javne nabavke radova na rekonstrukciji kapaciteta za prijem, otpremu i upravljanje saobraćajem vozova u železničkoj stanici Beograd centar - faza I, u otvorenom postupku, naručioca "Železnice Srbije

Nadgledanu javnu nabavku obeležili su brojni problemi, od kojih su najizrazitiji i najznačajniji: opstrukcija rada građanskog nadzornika od strane Naručioca, nedostatak konkurencije i dodeljivanje ugovora uz kršenje antikorupcijskih odredbi Zakona ojavnim nabavkama.

Kao što je već navedeno u prethodnom delu izveštaja, Naručilac nije obavestio građanskog nadzornika o ključnim fazama u postupku javne nabavke - o pokretanju postupka i o zaključenju ugovora sa izabranim ponuđačem. Građanski nadzornik nije imao uvid u postupak javne nabavke u fazi izrade konkursne dokumentacije. Sva dokumentacija u koju je građanski nadzornik imao uvid, dostavljana je isključivo na zahtev građanskog nadzornika i često uz veliko zakašnjenje, što je značajno otežalo obavljanje građanskog nadzora.

Drugi problem koji je obeležio predmetnu javnu nabavku je očigledni nedostatak konkurencije. Za javnu nabavku vrednu 26 miliona evra dostavljena je praktično jedna ponuda, s obzirom da se ponude ponuđača „Sitimont" d.o.o. Zemun i grupe ponuđača „Bauwesen" d.o.o. Lazarevac, koje su ocenjene kao neprihvatljive, suštinski i ne mogu smatrati ponudama, zbog toga što uz ponude nisu dostavljeni svi prilozi i obrasci definisani konkursnom dokumentacijom. Odluka Naručioca da se nabavka ne oblikuje po partijama, odigrala je presudnu ulogu u ograničavanju konkurencije u predmetnom postupku javne nabavke. Da je nabavka sprovedena na način kakao je bilo predviđeno prethodnim obaveštenjem, daleko veći broj ponuđača bi mogao da ispuni uslove za učešće u nadgledanom postupku javne nabavke, što bi, izvesno je, obezbedilo i veću konkurenciju. U kontekstu konkurencije upadljiva je i zanimljiva „samouverenost" grupe ponuđača okupljene oko „Energoprojektopreme" a.d. čija je pobednička ponuda iznosila 25.773.840,76 EUR bez PDV-a, što je za svega za 0,87% manje od procenjene vrednosti javne nabavke!

Treći i najozbiljniji problem predstavlja činjenica da je ugovor dodeljen uz grubo kršenje antikorupcijskih odredbi Zakona o javnim nabavkama. Ono što posebno zabrinjava je pasivna uloga Uprave za javne nabavke, koja nije iskoristila nijedno od svojih ovlašćenja kako bi zaštitila javni interes, kao i skandalozna odluka Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki koja, po svojoj suštini, predstavlja otvoren poziv na kršenje Zakona o javnim nabavkama. Na osnovu celokupnog toka postupka i njegovog ishoda osnovano se može pretpostaviti da je okolnost da je u sastavu grupe ponuđača okupljene oko „Energoprojekta" bila i češka kompanija „AŽD Praha" d.o.o, čiji je predstavnik bivši direktor Sektora za elektrotehničke poslove „Železnica Srbije", dodatno odvratila potencijalne ponuđače od učešća u postupku predmetne javne nabavke.

Još jedan problem, koji jasno oslikava društveni i politički kontekst u kojem se odvijao postupak nadgledane javne nabavke, zaslužuje mesto u ovom izveštaju. Reč je o nedovoljnoj i neodgovarajućoj zastupljenosti građanskog nadzornika u medijima. Članom 28. Zakona o javnim nabavkama propisana je obaveza građanskog nadzornika da u slučaju osnovane sumnje u zakonitost postupka javne nabavke obavesti nadležne državne organe i javnost. U skladu sa zakonskom obavezom, građanski nadzornik je o svim utvrđenim neregularnostima u nadgledanom postupku javne nabavke obaveštavao javnost objavljivanjem saopštenja i prateće dokumentacije na internet strani Koalicije za nadzor javnih finansija - www.nadzor.org.rs. Saopštenja iste sadržine upućivana su vodećim elektronskim i štampanim medijima u Republici Srbiji, ali ona, bez obzira na sadržaj od javnog interesa nisu objavljivana.

Naglašavamo da nadgledana javna nabavka ima izrazitu i izraženu političku dimenziju, s obzirom da je reč o prvoj fazi izgradnje centralnog ekonomskog, političkog i marketinškog projekta Vlade Republike Srbije „Beograd na vodi". U periodu kada su svi centralni mediji faktički stavljeni pod kontrolu izvršne vlasti, prećutkivanje informacija o kršenjima zakona u ovom postupku javne nabavke jedini je logičan epilog i jasan odraz stanja medijskih sloboda u Republici Srbiji.

Zbog načina na koji je sproveden postupak nadgledane javne nabavke, suzbijanja konkurencije, narušavanja integriteta postupka, visine finansijskih sredstava koja će biti uložena u njenu realizaciju, upozoravamo nadležne institucije na neophodnost praćenja realizacije radova na rekonstrukciji kapaciteta za prijem, otpremu i upravljanje saobraćajem vozova u železničkoj stanici Beograd centar - faza I sa najvećom mogućom pažnjom.

Takođe, pozivamo stručnu i širu javnost da se, zbog izraženog javnog interesa i angažovanja velikih finansijskih sredstava koja padaju na teret poreskih obveznika, uključi u praćenje realizacije zaključenog ugovora.

Za građanskog nadzornika Dragan Dobrašinović Predsednik UO Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava

U Prokuplju, 10.11.2014. godine

(Videti ceo izveštaj građanskog nadzornika na sajtu Republike agencije za javne nabavke Izveštaj građanskog nadzornika o sprovedenom postupku nadgledanja javne nabavke radova na rekonstrukciji kapaciteta za prijem, otpremu i upravljanje saobraćajem vozova u železničkoj stanici Beograd centar - faza I, u otvorenom postupku, naručioca Železnice Srbije


 

Nalazi građanskog nadzornika

Nalazi građanskog nadzornika

6. Od objavljivanja poziva do otvaranja ponuda

Usled okolnosti da Naručilac, protivno članu 28. Zakona o javnim nabavkama i Rešenju o imenovanju građanskog nadzornika, nije obavestio građanskog nadzornika o pokretanju postupka javne nabavke, građanski nadzornik je iz sredstava javnog informisanja saznao da je objavljen poziv za podnošenje ponuda, odnosno da je postupak predmetne javne nabavke pokrenut. Građanski nadzornik je 16.01.2014. godine elektronskom poštom, a 17.01.2014. godine preporučenom poštom uputio dopis generalnom direktoru Naručioca, Dragoljubu Simonoviću, i obavestio ga da je postupanje Naručioca u suprotnosti sa Zakonom o javnim nabavkama i Rešenjem Uprave za javne nabavke br. 119-01-20/13-01 od 14.06.2013. godine.

Građanski nadzornik je, u cilju nesmetanog obavljanja posla u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i Pravilnikom o građanskom nadzorniku, zahtevao od generalnog direktora Naručioca da organizuje sastanak sa članovima Komisije za javnu nabavku i da se do 20.01.2014. godine građanskom nadzorniku dostavi dokumentacija vezana za dotadašnji deo postupka javne nabavke. Istim dopisom sugerisano je da se Rešenje o imenovanju građanskog nadzornika objavi na Portalu javnih nabavki i internet strani Naručioca kako bi svim zainteresovanim licima za predmetnu javnu nabavku bio omogućen kontakt sa građanskim nadzornikom.

S obzirom da do postavljenog roka generalni direktor Naručioca nije odgovorio na dopis, niti je tražena dokumentacija dostavljena, građanski nadzornik se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i Pravilnikom o građanskom nadzorniku obratio nadležnim državnim organima i obavestio ih o utvrđenim neregularnostima u postupku predmetne javne nabavke.

Građanski nadzornik je 22.01.2014. godine uputio dopise Upravi za javne nabavke, predsedniku i prvom potpredsedniku Vlade Republike Srbije koja vrši osnivačka prava u ime osnivača - Republike Srbije, i od njih zahtevao da u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima preduzmu mere koje će obezbediti primenu propisa Republike Srbije i sprečiti protivzakonito postupanje Naručioca.

Deo tražene dokumentacije, odnosno izvod iz Plana nabavki za 2013. godinu, odluka o pokretanju postupka i rešenje o obrazovanju komisije za javnu nabavku, dostavljeni su građanskom nadzorniku 23.01.2014. godine, čime je praktično, zbog postupanja Naručioca protivno članu 28. Zakona o javnim nabavkama, sa četiri meseca zakašnjenja započeo postupak nadgledanja predmetne javne nabavke.

S obzirom da je dostavljen samo deo tražene dokumentacije, građanski nadzornik se 23.01.2014. godine obratio Naručiocu, zahtevajući da se dostave svi zapisnici sa sastanaka Komisije održanih u periodu od 17.09.2013. godine do 23.01.2014. godine, izjave članova i zamenika članova Komisije o nepostojanju sukoba interesa i kompletna interna komunikacija vezana za javnu nabavku u periodu od pokretanja postupka do 23.01.2014. godine.

Od tražene dokumentacije dostavljena je samo Izjava o odsustvu sukoba interesa br. 33/2014-773 od 04.02.2014. godine, dok je za nedostavljanje ostatka tražene dokumentacije Naručilac dao obrazloženje da formalni sastanci Komisije za javnu nabavku u tom periodu nisu održavani, pa se zapisnici nisu ni vodili.

Naručilac je 12.02.2014. godine, na Portalu javnih nabavki i svojoj internet strani objavio Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda br. 33/2014 - 969, a kao razlog za produženje roka navedeno je obezbeđivanje veće konkurentnosti u postupku javne nabavke. Novi rok za podnošenje ponuda bio je 28.02.2014. do 11:00 časova, a javno otvaranje ponuda je zakazano za isti dan u 12:00 časova.

Istog dana, 12.02.2014. godine, u prostorijama Naručioca, održan je sastanak građanskog nadzornika i članova Komisije za javnu nabavku (njih trinaestoro). Na ključna pitanja o do tada utvrđenim neregularnostima u postupku predmetne javne nabavke, članovi Komisije su dali odgovore koji su bili kontradiktorni i neubedljivi.

Na pitanje zašto građanski nadzornik nije obavešten o pokretanju postupka javne nabavke, odgovor članova Komisije bio je da nisu znali da je to njihova obaveza i da je ovo prva nabavka koju nadgleda građanski nadzornik.

Na pitanje kako je došlo do promene procenjene vrednosti javne nabavke bez promene plana nabavki i finansijskog plana, usledilo je nekoliko kontradiktornih odgovora na osnovu kojih se nije moglo nedvosmisleno zaključiti zbog čega je promenjena procenjena vrednost javne nabavke. Objašnjenja su se kretala od toga da je Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj zahtevao da se prilikom uzimanja kredita na osnovni iznos doda još 10% zbog mogućih pomeranja cena na tržištu (podsećamo da je procenjena vrednost uvećana za čak 29,25%), preko toga da je iznos od 26 miliona evra ekvivalentan iznosu od 10 miliona kuvajtskih dinara (ovo implicira da se krediti mogu podizati samo u okruglim iznosima, što je vrlo zanimljivo, kreativno i naravno, netačno obrazloženje), do objašnjenja da je u pitanju politička odluka i da odgovor treba tražiti ne od njih, članova Komisije, „već od direktora preduzeća, a najbolje od političara"!?

Iz razgovora sa članovima Komisije i na osnovu eksplicitnog odgovora predsednice Komisije Srđane Šijački, građanski nadzornik je utvrdio da Naručilac pre određivanja procenjene vrednosti nije ispitao tržište, čime je postupio suprotno članu 64. Zakona o javnim nabavkama kojim je propisano da procenjena vrednost nabavke mora biti zasnovana na sprovedenom ispitivanju tržišta koje uključuje proveru cene, kvaliteta, perioda garancije, održavanja i sl. i mora biti validna u vreme pokretanja postupka.

Sledeće pitanje odnosilo se na još jednu promenu koja je u međuvremenu usledila, odnosno na činjenicu da predmetna nabavka nije oblikovana po partijama kako je to bilo predviđeno prethodnim obaveštenjem. Razlog za to su, prema rečima članova Komisije, moguće poteškoće oko uvođenja više izvođača u posao, s obzirom da je Naručilac u prethodnom periodu prilikom realizacije velikih građevinskih radova često plaćao penale zbog zakašnjenja. Cilj objedinjavanja svih partija u jednu je, prema rečima članova Komisije, zaštita sopstvenog finansijskog interesa i povećanje efikasnosti u realizaciji poslova.

Građanski nadzornik je zahtevao da se odgovori na ova pitanja dostave u pisanoj formi, ali Naručilac to nije uradio.

U periodu od objavljivanja poziva za podnošenje ponuda do javnog otvaranja ponuda, na Portalu javnih nabavki i internet strani Naručioca objavljeno je 10 izmena i dopuna konkursne dokumentacije i 32 pitanja i odgovora vezanih za konkursnu dokumentaciju.

Poslednje izmene i dopune konkursne dokumentacije objavljene su 19.02.2014. godine, a rok za dostavljanje ponuda je ostao isti, zbog čega je „Graditelj stan" d.o.o, matični broj: 20631716, PIB: 106561909, u petak 21.02.2014. godine, smatrajući da je potencijalnim ponuđačima ostavljen kratak rok za pripremanje ponuda, uložio zahtev za zaštitu prava.

Komisija za javnu nabavku je u ponedeljak 24.02.2014. godine Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki podnela predlog da se Naručiocu dozvoli nastavak aktivnosti u vezi sa predmetnom javnom nabavkom, odnosno da podneti zahtev za zaštitu prava ne zadržava dalje aktivnosti Naručioca.

U obrazloženju predloga je navedeno da je rok za pripremanje ponuda bio 44 dana što je sasvim dovoljno da potencijalni ponuđači pripreme ponude, a da je namera podnosioca zahteva, koji je 21.02.2014. godine preuzeo konkursnu dokumentaciju, blokiranje postupka predmetne javne nabavke. U obrazloženju je dalje navedeno da se radi o nabavci koja je preduslov za izmeštanje glavne železničke stanice Beograd i pripadajućih koloseka, bez čega je nemoguće započeti projekat od državnog interesa „Beograd na vodi". Pored toga, podneti zahtev sadržao je i formalne nedostatke, a uz zahtev nije dostavljen dokaz o uplati takse shodno članu 156. Zakona o javnim nabavkama.

Postupajući po predlogu Naručioca, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki je na sednici održanoj 28.02.2014. godine, odnosno na dan otvaranja ponuda, donela Rešenje br. 4-00-367/2014 kojim se usvaja predlog Naručioca.

Naručilac je 28.02.2014. godine uputio podnosiocu zahteva „Graditelj stan" d.o.o. poziv za dopunu zahteva za zaštitu prava. Kako podnosilac zahteva nije u zakonskom roku dopunio svoj zahtev, Naručilac je, u skladu sa članom 151. Zakona o javnim nabavkama, zahtev odbacio zaključkom. Podnosiocu zahteva je ostavljen rok od tri dana da uloži žalbu Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

7. Otvaranje ponuda

Javno otvarnje ponuda održano je 28.02.2014. godine sa početkom u 12:00 časova u prostorijama Naručioca u Beogradu, ul. Zdravka Čelara 14a.

Otvaranje ponuda sprovela je Komisija za javnu nabavku formirana Rešenjem generalnog direktora broj 300/2013-1069 od 17.09.2013. godine i Rešenjem o izmeni i dopuni Rešenja 300/2013-1069 od 17.09.2013. godine broj 300/2014-166 od 30.01.2014. godine u sastavu: Srđana Šijački, predsednik, Oliver Miljuš, član, Momčilo Tunić, član, Milorad Matić, član, Željko Đorđević, zamenik člana, Zoran Tišma, zamenik člana, Miloš Šešlija, član, Milena Glumičić, član, Zoran Sretenović, zamenik člana, Slobodanka Katanić, član, Branislav Klać, član, Dejan Dubajić, zamenik člana, Ljiljana Dreković, član, Željko Kovačević, član, Jelena Janković, član i Saša Jokić, član.

Otvaranju ponuda su prisustvovali predstavnici ponuđača koji su podneli ponudu, građanski nadzornik, kao i druga zainteresovana lica za ovaj postupak javne nabavke.

Blagovremeno, odnosno do 28.02.2014. godine do 11:00 časova, dostavljene su ponude sledećih ponuđača:

1. Grupa ponuđača „Energoprojektoprema" a.d, „Energoprojekt Visokogradnja" a.d, „Energoprojekt Niskogradnja" a.d, „ZGOP" a.d. u restrukturiranju, „ATM BG" d.o.o, „AŽD Praha" d.o.o. - ponuđena cena 25.777.138,45 EUR (bez PDV-a);

2. „Sitimont" d.o.o. Zemun - ponuđena cena 1.196.532.182,55 RSD (bez PDV-a);

3. Grupa ponuđača „Bauwesen" d.o.o. Lazarevac, „Meta Balkan" d.o.o. Beograd, „Remont pruga" d.o.o. Sarajevo, „Konstruktor" d.o.o. Beograd - ponuđena cena 22.000.000,00 EUR (bez PDV-a).

Ponuđači „Sitimont" d.o.o. Zemun i grupa ponuđača „Bauwesen" d.o.o. Lazarevac uz ponudu nisu dostavili sve priloge i obrasce definisane konkursnom dokumentacijom.

Niko od prisutnih predstavnika ponuđača nije imao primedbe na postupak otvaranja ponuda. Postupak javnog otvaranja ponuda završen je u 13:31.

8. Od otvaranja ponuda do odluke o dodeli ugovora

Komisija za javnu nabavku je 19.03.2014. godine izvršila pregled i stručnu ocenu ponuda. U Izveštaju o stručnoj oceni ponuda br. 33/2013-1621 od 19.03.2014. godine Komisija je konstatovala da su ponude ponuđača „Sitimont" d.o.o. Zemun i grupe ponuđača „Bauwesen" d.o.o. Lazarevac neprihvatljive zbog toga što navedeni ponuđači uz ponudu nisu dostavili sve priloge i obrasce definisane konkursnom dokumentacijom.

Komisija za javnu nabavku je kao jedinu prihvatljivu ocenila ponudu grupe ponuđača „Energoprojektoprema" a.d. i predložila da se donese odluka o dodeli ugovora sa navedenim ponuđačem.

Građanski nadzornik je 30.03.2014. godine iz sredstava javnog informisanja (B92, Danas) saznao da je otvaranju ponuda, kao predstavnik „AŽD Praha" d.o.o. Prag, prisustvovao Predrag Nešković, bivši direktor Sektora za elektrotehničke poslove u „Železnicama Srbije" a.d. Prema navodima iz objavljenih tekstova, Predrag Nešković je radio na reviziji projekta „Prokop", a u „AŽD Praha" d.o.o, članu grupe ponuđača „Energoprojektoprema" a.d, je zasnovao radni odnos 01.10.2013. godine, odnosno 15 dana nakon što je Naručilac pokrenuo postupak predmetne javne nabavke.

Građanski nadzornik je uvidom u Zapisnik o otvaranju ponuda br. 33/2013-1275 od 28.02.2014. godine utvrdio da je Predrag Nešković, u ime „AŽD Praha" d.o.o, potpisao zapisnik (strana 2, tačka 3, redni broj 3, broj punomoćja 120-14/zmo), zbog čega je zatražio sastanak sa članovima Komisije za javnu nabavku kako bi se utvrdile sve činjenice u vezi sa angažovanjem Predraga Neškovića u nadgledanom postupku javne nabavke.

Sastanak sa članovima Komisije je održan 08.04.2014. godine. Na sastanku su razjašnjena sva pitanja u vezi sa radnim angažovanjem Predraga Neškovića kod Naručioca, a građanski nadzornik je sve informacije sa sastanka i prateću dokumentaciju zahtevao u pisanom obliku. Građanski nadzornik je upozorio članove Komisije da bi, ukoliko su tvrdnje objavljene u medijima tačne, dodeljivanje ugovora grupi ponuđača „Energoprojektoprema" a.d. bilo u suprotnosti sa antikorupcijskim odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Naručilac traženu dokumentaciju nije dostavio građanskom nadzorniku u narednih 8 dana, zbog čega je građanski nadzornik, 17.04.2014. godine uputio dopis predsednici Komisije za javnu nabavku, Srđani Šijački, i upozorio je da je nedostavljanje dokumentacije opstrukcija rada građanskog nadzornika. U istom dopisu građanski nadzornik je naveo da je tražena dokumentacija vezana za okolnosti koje se odnose na zaštitu integriteta postupka i da je utvrđivanje činjenica u vezi sa učešćem Predraga Neškovića u pripremi konkursne dokumentacije za predmetnu javnu nabavku od presudnog značaja za zakonitost daljeg toka postupka.

Građanskom nadzorniku je tek 25.04.2014. godine, odnosno 17 dana nakon održavanja sastanka, dostavljena kompletna dokumentacija o radnom angažovanju Predraga Neškovića kod Naručioca.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da je Predrag Nešković rešenjem Naručioca broj 50/2005-480 od 23.05.2005. godine imenovan za direktora Sektora za elektrotehničke poslove i da je taj posao obavljao sve do 16.09.2013. godine, odnosno u celokupnom periodu izrade Glavnog projekta za izgradnju železničke stanice Beograd Centar faza I, zaključno sa donošenjem Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 300/2013-1068. Predrag Nešković je kao direktor Sektora bio zadužen da organizuje, koordinira, vrši nadzor i kontrolu poslovanja u Sektoru, odnosno operativno upravlja procesima i poslovima u Sektoru.

Predsednica Komisije za javnu nabavku je uz dokumentaciju dostavila dopis u kom se navodi da je Sektor za elektrotehničke poslove, na čijem je čelu bio Predrag Nešković, učestvovao u pripremi i verifikaciji Glavnog projekta, koji je sastavni deo konkursne dokumentacije za predmetnu javnu nabavku, u sledećim fazama:

1. Izrada predloga projektnog zadatka i usaglašavanje predloga projektnog zadatka u okviru Direkcije za infrastrukturu (Sektor za građevinske poslove, Sektor za saobraćajne poslove i Sektor za elektrotehničke poslove);

2. Verifikacija Glavnog projekta u cilju davanja investitorske saglasnosti.

Uvidom u Zapisnik o radu Komisije za verifikaciju Glavnog projekta „Železnica Srbije" a.d. od 23.11.2012. godine utvrđeno je da je Predrag Nešković bio član Komisije za verifikaciju Glavnog projekta, na čiji je predlog direktor Direkcije za infrastrukturu 23.11.2012. godine doneo Rešenje o verifikaciji Glavnog projekta broj 20/2012-1149.

Predragu Neškoviću je 30.09.2013. godine sporazumno prestao radni odnos u „Železnicama Srbije" a.d, a 01.10.2013. godine zasnovao je radni odnos u „AŽD Praha" d.o.o. Prag.

9. Odluka o dodeli ugovora

Odbor direktora Naručioca je 04.06.2014. godine doneo Odluku o dodeli ugovora br. 1930/2014-137-55 kojom se ugovor dodeljuje ponuđaču „Energoprojektoprema" a.d. u zajedničkoj ponudi sa „Energoprojekt Visokogradnja" a.d, „Energoprojekt Niskogradnja" a.d, „ZGOP" a.d. u restrukturiranju, „ATM BG" d.o.o, „AŽD Praha" d.o.o. u ukupnom iznosu od 25.773.840,76 EUR (bez PDV-a).

Građanski nadzornik je 07.06.2014. godine obavestio Upravu za javne nabavke, generalnog direktora „Železnica Srbije" a.d. Dragoljuba Simonovića i javnost, objavljivanjem saopštenja na internet strani Koalicije za nadzor javnih finansija, da je Odluka o dodeli ugovora broj 1930/2014-137-55 od 04.06.2014. godine u suprotnosti sa antikorupcijskim odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Od Uprave za javne nabavke je zatraženo da postupi u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, odnosno da podnese zahtev za zaštitu prava, a od generalnog direktora Naručioca, Dragoljuba Simonovića, da odbije da zaključi ugovor sa izabranim ponuđačem i time spreči grubo kršenje Zakona o javnim nabavkama i narušavanje integriteta postupka javne nabavke. Bez obzira na odluku Uprave za javne nabavke, građanski nadzornik je najavio da će iskoristiti svoje zakonsko pravo i u predviđenom roku Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki podneti zahtev za zaštitu prava.

10. Zahtevi za zaštitu prava i odluke o podnetim zahtevima

U nadgledanom postupku javne nabavke uložena su tri zahteva za zaštitu prava - jedan u fazi pre isteka roka za dostavljanje ponuda, a dva u fazi nakon donošenja odluke o dodeli ugovora.

Građanski nadzornik je 13.06.2014. godine podneo zahtev za zaštitu prava kojim je zatražio od Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki da donese rešenje kojim se u celini poništava postupak nadgledane javne nabavke.

Zahtev za zaštitu prava je podnet zbog činjenice da je Odluka o dodeli ugovora broj 1930/2014-137-55 u suprotnosti sa članom 23. Zakona o javnim nabavkama, kojim se reguliše zaštita integriteta postupka.

U zahtevu je navedeno da je osporenom odlukom na najgrublji način narušen integritet postupka javne nabavke, s obzirom da je predstavnik grupe ponuđača kojoj je ugovor dodeljen, kao što je u prethodnom delu izveštaja navedeno, bio bivši direktor Sektora za elektrotehničke poslove u „Železnicama Srbije" a.d. Predrag Nešković. On je posao direktora Sektora obavljao od 2005. do septembra 2013. godine i u tom periodu je učestvovao u pripremi i verifikaciji Glavnog projekta za izgradnju železničke stanice Beograd Centar faza I, koji je sastavni deo konkursne dokumentacije. Dakle, u istom postupku javne nabavke isto lice je bilo angažovano i kao predstavnik naručioca i kao predstavnik ponuđača.

S obzirom da je članom 23. Zakona o javnim nabavkama propisano da lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke, pripremi konkursne dokumentacije ili pojedinih njenih delova, i sa njim povezano lice ne može nastupati kao ponuđač ili kao podizvođač ponuđača, niti može sarađivati sa ponuđačima ili podizvođačima prilikom pripremanja ponude, Naručilac je, umesto dodeljivanja ugovora, bio dužan da odbije ponudu grupe ponuđača „ Energoprojektoprema" a.d. Beograd.

Naručilac je 19.06.2014. godine u dopisom br. 33/2014-3734 obavestio građanskog nadzornika da je u skladu sa članom 153. stav 1. i 3. Zakona o javnim nabavkama zahtev za zaštitu prava, zajedno sa odgovorom i kompletnom dokumentacijom, dostavio Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Postupajući po zahtevu građanskog nadzornika, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki je, u veću sastavljenom od članice Republičke komisije Hane Hukić, kao predsednika veća, i članova Republičke komisije Vesne Gojković Milin i Branislava Cvetkovića, kao članova veća, 04.07.2014. godine donela

Rešenje br. 4-00-1495/2014 kojim se odbija zahtev za zaštitu prava. Građanskom nadzorniku je navedeno rešenje dostavljeno 25.07.2014. godine, odnosno 21 dan nakon datuma koji je u rešenju označen kao dan njegovog donošenja!

Republička komisija je u navedenom rešenju zaključila da Predrag Nešković nije učestvovao u pripremi dela konkursne dokumentacije za predmetnu javnu nabavku, iako su dokazi koji su priloženi uz zahtev na nedvosmislen način potvrdili učešće Sektora na čijem je čelu bio u izradi Glavnog projekta, i njegovo lično kao člana komisije za verifikaciju Glavnog projekta, koji je sastavni deo konkursne dokumentacije.

S obzirom na poslove koje je obavljao u Sektoru, potpuno je jasno i nesporno da je Predrag Nešković učestvovao u pripremi dela konkursne dokumentacije za nadgledanu javnu nabavku, pa samim tim, shodno članu 23. Zakona o javnim nabavkama koji je precizan i nedvosmislen, u predmetnom postupku javne nabavke nije mogao učestvovati kao predstavnik ponuđača, odnosno nije mogao sarađivati sa ponuđačima ili podizvođačima prilikom pripremanja ponude.

Umesto da dosledno, doslovno i direktno primeni član 23. Zakona o javnim nabavkama i donese rešenje kojim se poništava postupak predmetne javne nabavke, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki je prekoračila granice svojih ovlašćenja propisanih Zakonom o javnim nabavkama i faktički suspendovala navedeni član Zakona, iako za takvu odluku nije bilo nikakvog pravnog osnova.

Naime, Republička komisija je u obrazloženju navedenog rešenja konstatovala da se nisu stekli uslovi da Naručilac postupi u skladu sa članom 23. Zakona o javnim nabavkama. U prilog toj tvrdnji naveden je član 21. stav 6. Zakona o javnim nabavkama kojim je propisano da je Uprava za javne nabavke dužna da u saradnji sa državnim organom nadležnim za borbu protiv korupcije sačini plan za borbu protiv korupcije u javnim nabavkama i dostavi ga Vladi na usvajanje, a da je naručilac čija je ukupna procenjena vrednost javnih nabavki na godišnjem nivou veća od milijardu dinara, dužan da u skladu sa tim planom u roku od tri meseca od dana njegovog usvajanja donese interni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama (član 21. stav 7. i stav 8. ZJN). S obzirom da Uprava za javne nabavke nije sačinila plan za borbu protiv korupcije u javnim nabavkama Republička komisija je zauzela stav da se nisu stekli uslovi da Naručilac postupa u skladu sa članom 23. ZJN!

Ovakva odluka Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki predstavlja ne samo pravni presedan, već široko otvara vrata korupciji u sistemu javnih nabavki. Ako je stav Komisije da član 23. ne može biti primenjen do donošenja plana za borbu protiv korupcije u javnim nabavkama i internih planova za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama, onda je logičan zaključak da se nijedna antikorupcijska odredba Zakona o javnim nabavkama ne može primenjivati do donošenja ovih akata.

Građanski nadzornik je 23.08.2014. godine, protiv navedenog rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, podneo tužbu Upravnom sudu. Postupak pred Upravnim sudom je u toku.

Grupa ponuđača „Bauwesen" d.o.o. Lazarevac podnela je zahtev za zaštitu prava 13.06.2014. godine. S obzirom da je zahtev bio nepotpun, Naručilac je dopisom br. 25/14-633 od 17.06.2014. godine, pozvao podnosioca zahteva da u roku od dva dana dopuni zahtev i dostavi potvrdu o uplati takse u iznosu od 2.988.105,70 dinara.

Podnosilac zahteva je 19.06.2014. godine obavestio Naručioca da nije u mogućnosti da uplati taksu, navodeći pritom da bi uplatom takse bilo ugroženo poslovanje članova grupe, kao i rizik da ista ne bi bila nadoknađena od strane Naručioca po usvojenom zahtevu za zaštitu prava. Podnosilac je od Naručioca i Republičke komisije zahtevao da odluče o podnetom zahtevu bez uplate takse u cilju zaštite interesa ponuđaća i javnog interesa.

Naručilac je 24.06.2014. godine doneo Zaključak br. 33/14-3801 kojim se kao nepotpun odbacuje zahtev za zaštitu prava grupe ponuđača „Bauwesen" d.o.o. Lazarevac.

Republička komisija je Zaključkom br. 4-00-367/2014 od 08.05.2014. godine, odbacila zahtev za zaštitu prava podnosioca „Graditelj stan" d.o.o. od 21.02.2014. godine, o kojem je u prethodnom delu izveštaja bilo reči, zbog toga što uz zahtev nije dostavljena potvrda o uplati republičke administrativne takse.

11. Zaključenje ugovora

Naručilac je 30.07.2014. godine zaključio ugovor sa izabranim ponuđačem „Energoprojektoprema" a.d. u zajedničkoj ponudi sa „Energoprojekt Visokogradnja" a.d, „Energoprojekt Niskogradnja" a.d, „ZGOP" a.d. u restrukturiranju, „ATM BG" d.o.o, „AŽD Praha" d.o.o.

Ukupna vrednost zaključenog ugovora iznosi 25.773.840,76 EUR bez PDV-a, odnosno 30.928.608,91 EUR sa uračunatim PDV-om.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Naručilac je objavio na Portalu javnih nabavki 10.09.2014. godine.

Naručilac nije obavestio građanskog nadzornika o zaključenju ugovora, čime je još jednom prekršio član 28. Zakona o javnim nabavkama. Građanski nadzornik je 11.09.2014. godine uputio dopis Naručiocu, nakon čega mu je dostavljen ugovor sa izabranim ponuđačem.

Izveštaj građanskog nadzornika o sprovedenom postupku nadgledanja javne nabavke radova na rekonstrukciji kapaciteta za prijem, otpremu i upravljanje saobraćajem vozova u železničkoj stanici Beograd centar - faza I, u otvorenom postupku, naručioca Železnice Srbije(delovi)


POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST
 

Građanskog nadzornika imenovala Uprava za javne nabavke

Toplički centar za demokratiju i ljudska prava, imenovan Rešenjem Uprave za javne nabavke br. 119-01-20/13-01 od 14.06.2013. godine, pošto je članom 28. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS", broj 124/12) i članom 2. Pravilnika o građanskom nadzorniku („Službeni glasnik RS", broj 29/13) propisano je da je Uprava za javne nabavke obavezna da imenuje građanskog nadzornika za javne nabavke čija je procenjena vrednost veća od milijardu dinara, najkasnije do dana koji je u godišnjem planu nabavki određen kao okvirni datum pokretanja postupka javne nabavke, odnosno 30 dana od dana prijema plana nabavki, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava izbacio sa sednice građanskog nadzornika!

Veroljub Arsić, predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava izbacio je danas sa sednice Dragana Dobrašinovića, iz Koalicije za nadzor javnih finansija ocenjujući da je izneo političke stavove, a ne stručni izveštaj.

Arsić je najpre oduzeo reč Dobrašinoviću, a potom pozvao skupštinsko obezbedjenje da ga udalji sa sednice Odbora, navodeći da na sednicama skupštinskih odbora političke stavove mogu da iznose samo narodni poslanici i niko drugi.

(Blic, 09. 02. 2015. )

 

 

 

 

Novinarnica

 

Novosti

 

Naslovi.net