Vreme
VESTI, / VESTI

DOKUMENT Analiza rada sudova 2013.:
Neažurno sudstvo

U sudovima 4.959.550 predmeta, primljeno je novih 1.800.746 rešeno je 2.084.768, ostalo je nerešeno 2.874.782 predmeta, konstatuje se u izveštaju Vrhovnog kasacionog suda za 2013. OSNOVNI SUDOVI: nerešenih je ostalo 2.310.578 predmeta

U 2013. godini u svim sudovima u Republici Srbiji ukupan broj predmeta u radu je 4.959.550, primljeno je 1.800.746 predmeta, rešeno je 2.084.768 predmeta, ostalo je nerešeno 2.874.782 predmeta.

Iz navedenih podataka se vidi da su sudovi savladili priliv, pa čak i da su rešili veći broj predmeta od broja koji su primili. Međutim, u odnosu na ukupno u radu sudovi su rešili 42,04 odsto predmeta. Ako se ukupni rezultati rada svih sudova porede sa 2012. godinom uočava se da su sudovi u 2013. godini primili 8,56 odsto manje predmeta, da su imali u radu 6,70 odsto manje predmeta i da su rešili 3,35 odsto manje predmeta Na kraju izveštajnog perioda ostalo im je nerešeno 8,98 odsto manje predmeta u odnosu na kraj 2012. godine.

ANALIZA RADA SUDOVA OPŠTE NADLEŽNOSTI

U sudovima opšte nadležnosti ukupan broj predmeta u radu je 3.730.544, primljeno je 1.108.868 predmeta, rešeno je 1.359.899 predmeta, ostalo je nerešeno 2.370.645 predmeta. ... u sudovi u 2012. godini savladali priliv, pa čak i da su rešili veći broj predmeta od broja koji su primili. Međutim, u odnosu na ukupno u radu sudovi su rešili 40,58 odsto predmeta. Analiza starih predmeta urađena je prema datumu prijema u sud i prema datumu inicijalnog akta. Najveći procenat starih predmeta prema datumu inicijalnog akta u odnosu na ukupno u radu imaju osnovni sudovi. U osnovnim sudovima i dalje je veliki problem nejednaka opterećenost sudija prilivom predmeta tako da građani u tim sudovima nemaju jednak pristup sudu. Konstatovano je i da su Prvi osnovni sud u Beogradu i Drugi osnovni sud u Beogradu primili 30,94 odsto ukupnog priliva predmeta u svim sudovima u Republici Srbiji i da oni imaju najveći prosečan priliv predmeta po sudiji i među sudovima su koji imaju i najviše prosečno rešenih predmeta po sudiji. Međutim, i pored velikog broja predmeta koje rešavaju, ti sudovi imaju najmanji procenat rešenih predmeta u odnosu na ukupno u radu i lošu ažurnost. To ukazuje na njihovu veliku opterećenost. Teritorija za koju su osnovani i broj stanovnika su veliki, pa bi osnivanje većeg broja sudova i određivanje optimalnog broja sudija sigurno doprinelo da budu ažurniji. Nakon sagledavanja priliva predmeta u apelacionim sudovima, konstatovano je da je on najveći u Apelacionom sudu u Beogradu, a značajno je manji u ostalim apelacionim sudovima i da bi zbog toga, bilo opravdano da se razmisli o promeni područja apelacionih sudova.

APELACIONI SUDOVI

U apelacionim sudovima ukupno predmeta u radu u izveštajnom periodu bilo je 108.236, primljeno je 83.215 predmeta, a rešeno 82.274 predmeta i na kraju 2013. godine ostalo je nerešeno 25.962 predmeta, što je za oko 900 predmeta više u odnosu na 2012. godinu.

Prema podacima o ukupnim rezultatima rada Apelacioni sud u Beogradu je imao najveći ukupan priliv predmeta – 31.958, Apelacioni sud u Novom Sadu – 19.969 predmeta, Apelacioni sud u Kragujevcu je primio ukupno 17.330 predmet i Apelacioni sud u Nišu – 13.958.

Najveći prosečan priliv predmeta po sudiji imao je Apelacioni sud u Beogradu (42,72), zatim Apelacioni sud u Novom Sadu (41,26), Apelacioni sud u Nišu (40,93) i Apelacioni sud u Kragujevcu (39,39).

Najveći procenat rešenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u radu imao je Apelacioni sud u Kragujevcu (85,16 odsto), Apelacioni sud u Nišu (81,73 odsto) Apelacioni sud u Novom Sadu (79,38 odsto) i Apelacioni sud u Beogradu (67,79 odsto).

Najviše prosečno mesečno rešenih predmeta po sudiji imao je Apelacioni sud u Nišu (44,77), Apelacioni sud u Novom Sadu (41,60), Apelacioni sud u Beogradu (40,65) i Apelacioni sud u Kragujevcu (37,42).

Od ukupno rešenih predmeta, najveći procenat meritorno rešenih imao je Apelacioni sud u Kragujevcu (96,65 odsto), Apelacioni sud u Nišu (94,37 odsto), Apelacioni sud u Novom Sadu (91,36 odsto) i Apelacioni sud u Beogradu (87,49 odsto).

Na kraju izveštajnog perioda najviše nerešenih predmeta ostalo je u Apelacionom sudu u Beogradu (14.451), zatim u Apelacionom sudu u Novom Sadu (5.229), u Apelacionom sudu u Nišu (3.412) i u Apelacionom sudu u Kragujevcu (2.870).

Poređenjem ovih podataka sa izveštajem o radu apelacionih sudova u toku 2012. godine, uočeno je da je ukupan prosečni priliv predmeta po sudiji u 2013. godini povećan za 4,89 predmeta, s tim što je u Apelacionom sudu u Nišu taj porast bio 7,27, u Apelacionom sudu u Kragujevcu 7,18, u Apelacionom sudu u Novom Sadu 3,18 i u Apelacionom sudu u Beogradu 3,13.

Prosečan broj rešenih predmeta po sudiji u svim apelacionim sudovima povećan je za 4,64, s tim što je ovaj porast bio najveći u Apelacionom sudu u Nišu 11,22 predmeta, zatim u Apelacionom sudu u Kragujevcu 6,62 predmeta, u Apelacionom sudu u Beogradu 2,19 predmeta i u Apelacionom sudu u Novom Sadu 1,01 predmet.

Broj ukupno nerešenih predmeta u 2013. godini u svim apelacionim sudovima povećan je za 3,77 odsto, s tim što je najveći procenat povećanja u Apelacionom sudu u Kragujevcu (43,14 odsto), zatim Apelacionom sudu u Beogradu 12,02 odsto, dok je u Apelacionom sudu u Nišu smanjen za 27,70 odsto, a u Apelacionom sudu u Novom Sadu smanjen za 3,08 odsto.

Kada je reč o „starim predmetima" na kraju 2013. godine u apelacionim sudovima ostalo je nerešeno oko 505 više starih predmeta prema datumu prijema u sud i 692 više nerešenih starih predmeta prema datumu inicijalnog akta, u odnosu na 2012. godinu.

Najviše nerešenih starih predmeta prema datumu prijema u sud ostalo je u Apelacionom sudu u Beogradu – 6.145 (2012.g.-3.835), zatim u Apelacionom sudu u Nišu – 1.144 (2012.g. – 2.381), u Apelacionom sudu u Novom Sadu – 1.032 (2012. g.- 1.705) i u Apelacionom sudu u Kragujevcu – 196 (2012.g.-91), dok je najviše nerešenih starih predmeta prema datumu inicijalnog akta ostalo u Apelacionom sudu u Beogradu – 11.989 (2012.g – 10.440), zatim u Apelacionom sudu u Novom Sadu – 3.323 (2012.g – 3.691), u Apelacionom sudu u Nišu – 2.277 (2012.g – 3.316) i u Apelacionom sudu u Kragujevcu – 1.888 (2012.g – 1.338).

VIŠI SUDOVI

U periodu od 01.01. do 31.12.2013. godine, u višim sudovima primljeno je ukupno 112.372 predmeta, a iz prethodnog izveštajnog perioda preneto je 39.958 predmeta, tako da je ukupan broj predmeta u radu bio 152.330. Od navedenog broja rešeno je ukupno 119.962, a nerešenih je ostalo 32.368 predmeta.

U odnosu na 2012. godinu, uočava se da je u toku 2013. godine primljen veći broj predmeta i to za 10.254, a veći je bio i ukupan broj predmeta u radu za 4.237. U toku 2013. godine, ukupno je rešeno 11.798 predmeta više nego u prethodnom izveštajnom periodu, a na kraju 2013. godine ostao je manji broj ukupno nerešenih predmeta i to za 7.372.

Prema izveštaju o radu sudova za period od 01.01. do 31.12.2013. godine, najveći prosečan priliv predmeta po sudiji imali su: Viši sud u Novom Sadu (60,18), zatim Viši sud u Beogradu (52,49), Viši sud u Kragujevcu (42,11), Viši sud u Leskovcu (39,4) i Viši sud u Jagodini (38,66), dok je najmanji prosečan priliv predmeta po sudiji evidentiran u Višem sudu u Kosovskoj Mitrovici (2,05), zatim u Višem sudu u Negotinu (14,44), Višem sudu u Prokuplju (16,99), Višem sudu u Zaječaru (20,22) i u Višem sudu u Šapcu (20,48).

Navedeni podaci ukazuju da je u svim višim sudovima prosečan priliv predmeta po sudiji u 2013. godini iznosio 33,6 predmeta, što je za 0,33 predmeta po sudiji više nego 2012. godine. Međutim, priliv predmeta po sudiji u 2012. godine kretao se u rasponu od 16,07 do 47,06, dok je u 2013. godini prosečan priliv predmeta po sudiji bio u rasponu od 2,05 do 60,18. Treba napomenuti da je u Višem sudu u Kosovskoj Mitrovici, 2013. godine, broj primljenih predmeta po sudiji znatno smanjen u odnosu na prethodni izveštajni period i to sa 17,36 na 2,05.

Prema podacima o rezultatima rada na nivou svih viših sudova, broj prosečno rešenih predmeta po sudiji, u 2013. godini, je 35,87. Sudovi koji imaju najveći prosečan priliv predmeta po sudiji, imaju i najveći broj rešenih predmeta po sudiji, pri čemu se podudara i njihov redosled, tako da je, po sudiji, najviše rešio: Viši sud u Novom Sadu (67,35), zatim Viši sud u Beogradu (63,36), Viši sud u Kragujevcu (42,36), Viši sud u Leskovcu (40,44) i Viši sud u Jagodini (38,83), dok je najmanji broj rešenih predmeta po sudiji evidentiran u Višem sudu u Kosovskoj Mitrovici (2,15), zatim u Višem sudu u Negotinu (14), Višem sudu u Prokuplju (14,78), Višem sudu u Zaječaru (19,78) i u Višem sudu u Smedervu (21,66). Broj prosečno rešenih predmeta po sudiji na nivou svih viših sudova, u 2013. godini neznatno je veći nego u 2012. godini, za 0,63 predmeta po sudiji, ali se broj predmeta po sudiji u 2012. godine kretao u rasponu od 15,83 do 47,88, dok je u 2013. godini prosečan broj rešenih predmeta po sudiji bio u rasponu od 2,15 do 67,35, jer je u Višem sudu u Kosovskoj Mitrovici, 2013. godine, broj rešenih predmeta po sudiji, kao i broj primljenih predmeta po sudiji, znatno smanjen u odnosu na prethodni izveštajni period i to sa 17,18 na 2,15.

Najveći procenat rešenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u radu imao je Viši sud u Valjevu (96,29 odsto), zatim Viši sud u Užicu (95,83 odsto), Viši sud u Pirotu (95,54 odsto), Viši sud u Požarevcu (92,51 odsto) i Viši sud u Negotinu (92,46 odsto), dok je najveći procenat meritorno rešenih predmeta, u odnosu na broj rešenih predmeta, imao Viši sud u Kragujevcu (86,99 odsto), zatim Viši sud u Šapcu (82,26 odsto), Viši sud u Valjevu (82,05 odsto), Viši sud u Prokuplju (81,54 odsto) i Viši sud u Negotinu (81,53 odsto).

Najmanji procenat rešenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u radu ima Viši sud u Beogradu (68,72 odsto), zatim Viši sud u Novom Sadu (75,36 odsto), Viši sud u Leskovcu (77,03 odsto), Viši sud u Vranju (78,93 odsto) i Viši sud u Somboru (79,45 odsto), a najmanji procenat meritorno rešenih predmeta ima Viši sud u Vranju (57,34 odsto), zatim Viši sud u Novom Sadu (63,81 odsto), Viši sud u Pirotu (64,84 odsto), Viši sud u Zaječaru (65,02 odsto) i Viši sud u Zrenjaninu (66,22 odsto).

U toku 2012.godinu, po sudovima je rešeno od 59,11 odsto do 97,49 odsto od ukupnog broja predmeta u radu, a procenat ukupno rešenih predmeta u svim višim sudovima u odnosu na broj predmeta u radu, u 2013. godini povećan je sa 73,04 odsto na 78,75 odsto.

Procenat meritorno rešenih predmeta u 2012. godini, po sudovima je bio u rasponu od 11,38 odsto do 87,44 odsto, a procenat meritorno rešenih predmeta u svim višim sudovima u 2013. godini smanjen je sa 78.82 odsto na 74,26 odsto.

U 2013. godini, najbolji koeficijent ažurnosti imali su Viši sud u Valjevu (0,44), Viši sud u Užicu (0,49), Viši sud u Pirotu (0,53), Viši sud u Požarevcu (0,87) i Viši sud u Negotinu (0,87), a najlošiji koeficijent ažurnosti imali su Viši sud u Beogradu (6,04), Viši sud u Novom Sadu (4,02), Viši sud u Vranju (3,64), Viši sud u Leskovcu (3,37) i Viši sud u Zrenjaninu (2,66).

Koeficijent ažurnosti svih viših sudova u 2013. godini iznosio je 3,17, tako da je isti poboljšan u odnosu na rezultate ostvarene u 2012. godini, kada je koeficijent ažurnosti svih viših sudova bio 4,28, a po sudovima je bio u rasponu od 0,28 do 9,04.

Kada je reč o nerešenim starim predmetima, na kraju izveštajnog perioda – 31.12.2013. godine, ostalo je 3.044 nerešena stara predmeta prema datumu prijema u sud i 13.263 nerešena stara predmeta prema datumu podnošenja inicijalnog akta.

Iz navedenih podataka se vidi da je na kraju 2013. godine, na nivou svih viših sudova, smanjen ukupan broj nerešenih starih predmeta u odnosu na 2012. godinu, i to za 2.000 starih predmeta - prema datumu podnošenja inicijalnog akta, a prema datumu prijema u sud za 6.206 predmeta.

OSNOVNI SUDOVI

U periodu od 01.01. do 31.12.2013. godine, u osnovnim sudovima primljeno je ukupno 901.737 predmeta, a iz prethodnog izveštajnog perioda preneto je 2.555.080 predmeta, tako da je ukupan broj predmeta u radu bio 3.456.817 predmeta.

Od navedenog broja rešeno je ukupno 1.146.239 predmeta, a nerešenih je ostalo 2.310.578 predmeta.

U odnosu na 2012. godinu, uočava se da je u toku 2013. godine primljen manji broj predmeta i to za 130.941, a manji je bio i ukupan broj predmeta u radu za 248.978. U toku 2013. godine, ukupno je rešeno 4.630 predmeta manje nego u prethodnom izveštajnom periodu, a na kraju 2013. godine ostao je manji broj ukupno nerešenih predmeta i to za 244.348.

Prema izveštaju o radu sudova za period od 01.01. do 31.12.2013. godine, najveći prosečan priliv predmeta po sudiji imali su: Osnovni sud u Pirotu (117,53), Prvi osnovni sud u Beogradu (88,94), Osnovni sud u Užicu (82,06), Drugi osnovni sud u Beogradu (78,53) i Osnovni sud u Zrenjaninu (75,15), dok je najmanji prosečan priliv predmeta po sudiji u Osnovnim sudovima u: Kosovskoj Mitrovici (11,12), Vranju (35,47), Šapcu (38,71), Loznici (39,40) i Paraćinu (42,13).

Navedeni podaci ukazuju da je prosečan priliv predmeta po sudiji u 2013. godini u odnosu na sve osnovne sudove iznosio 60,23 predmeta, što je za 24,96 predmeta po sudiji manje nego 2012. godine. Međutim, priliv predmeta po sudiji u 2012. godini kretao se u rasponu od 31,11 (Osnovni sud u Kosovskoj Mitrovici) do 178,19 (Drugi osnovni sud u Beogradu), dok je u 2013. godini prosečan priliv predmeta po sudiji bio u rasponu od 11,12 do 117,53, pri čemu treba napomenuti da je u Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici u 2013. godini broj primljenih predmeta po sudiji znatno smanjen u odnosu na prethodni izveštajni period i to sa 31,11 na 11,12.

Prema podacima o rezultatima rada na nivou svih osnovnih sudova, broj prosečno rešenih predmeta po sudiji, u 2013. godini, je 76,56. Kada je reč o broju prosečno rešenih predmeta po sudiji najviše predmeta rešio je Prvi osnovni sud u Beogradu (143,85), zatim Osnovni sud u Pirotu (106,35), Drugi osnovni sud u Beogradu (102,10), Osnovni sud u Boru (87,43) i Osnovni sud u Kikindi (86,60), dok je najmanji broj prosečno rešenih predmeta u Osnovnim sudovima u: Kosovskoj Mitrovici (10,77), Vranju (38,47), Paraćinu (45,61), Šapcu (49,26) i Jagodini (50,22).

Broj prosečno rešenih predmeta po sudiji na nivou svih osnovnih sudova u 2013. godine manji je nego u 2012. godini i to za 18,38 predmeta, pri čemu se broj prosečno rešenih predmeta po sudiji u 2012. godini kretao u rasponu od 23,60 (Osnovni sud u Kosovskoj Mitrovici) do 170,98 (Prvi osnovni sud u Beogradu), dok je u 2013. godini prosečan broj rešenih predmeta po sudiji bio u rasponu od 10,77 do 143,85, pri čemu je u Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici, 2013. godine, broj rešenih predmeta po sudiji znatno smanjen u odnosu na prethodni izveštajni period i to sa 23,60 na 10,77.

Najveći procenat rešenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u radu imao je Osnovni sud u Subotici (72,52 odsto), zatim Osnovni sud u Požarevcu (71,99 odsto), Osnovni sud u Zaječaru (70,95 odsto), Osnovni sud u Vršcu (70,46 odsto) i Osnovni sud u Boru (64,04 odsto), dok je naveći procenat meritorno rešenih predmeta imao Prvi osnovni sud u Beogradu (78,89 odsto), zatim Osnovni sud u Zaječaru (78,59 odsto), Osnovni sud u Kragujevcu (75,67 odsto), Osnovni sud u Kikindi (75,51 odsto) i Osnovni sud u Nišu (75,29 odsto).

Najmanji procenat rešenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u radu u 2013. godini imao je Osnovni sud u Čačku (21,95 odsto), zatim Prvi osnovni sud u Beogradu (22,15 odsto), Osnovni sud u Vranju (27,58 odsto), Drugi osnovni sud u Beogradu (27,93 odsto) i Osnovni sud u Kruševcu (27,97 odsto), a najmanji procenat meritorno rešenih predmeta imali su Osnovni sudovi u: Boru (52,62 odsto), Užicu (53,43 odsto), Prijepolju (56,01 odsto), Požegi (56,28 odsto) i Smederevu (58,28 odsto).

Posmatrano u odnosu na 2012. godinu kada je u osnovnim sudovima bilo rešeno 31,06 odsto u odnosu na ukupan broj predmeta u radu, uočava se da je ovaj procenat utvrđen za sve osnovne sudove u 2013. godini povećan na 33,16 odsto.

Procenat meritorno rešenih predmeta u 2012. godini posmatrano na nivou svih osnovnih sudova bio je 65,15 odsto, tako da je u 2013. godini procenat meritorno rešenih predmeta, na nivou svih osnovnih sudova, povećan na 71,96 odsto.

U 2013. godini, najbolji koeficijent ažurnosti imali su Osnovni sudovi u: Zaječaru (4,40), Požarevcu (5,38), Subotici (5,47), Vršcu (6,35) i Boru (7,83), dok su najlošiji koeficijent ažurnosti imali Prvi osnovni sud u Beogradu (62,53), Drugi osnovni sud u Beogradu (36,91) i Osnovni sudovi u: Čačku (35,12), Vranju (31,33) i Smederevu (26,68).

Koeficijent ažurnosti na nivou svih osnovnih sudova u 2013. godini je 28,19, tako da je isti neznatno pogoršan u odnosu na rezultate ostvarene u 2012. godini, kada je koeficijent ažurnosti osnovnih sudova bio 27,21.

Kada je reč o nerešenim starim predmetima u 2013. godini, na kraju izveštajnog perioda, ostalo je ukupno 1.654.870 nerešenih starih predmeta prema datumu prijema u sud i 1.687.875 predmeta prema datumu inicijalnog akta.

Iz navedenih podataka se vidi da je na kraju 2013. godine, na nivou svih osnovnih sudova povećan broj nerešenih starih predmeta u odnosu na 2012. godinu i to za 39.549 prema datumu prijema u sud, a prema datumu inicijalnog akta za 33.284 predmeta...

(Izvodi iz godišnjeg izveštaja Kasacionog suda)

Izvor: Analiza rada sudova opšte i posebne nadležnosti za 2013. godinu, Vrhovni kasacioni sud, mart, 2014. godine

d. c. v.