<< VESTI | | 02.04.2014 10:56

DOKUMENTI >

Izveštaj Agencije za borbu protiv korupcije

Građani najčešće ukazivali na nepravilnosti u radu organa uprave, pravosuđa, na postupke privatizacije, zdravstva, prosvete, javnih nabavki, stečaja i urbanizma

Četvrti godišnji Izveštaj o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2013. godinu i Izveštaj o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i pratećeg Akcionog plana za 2013. podneti su 1. aprila narodnoj Skupštini.

U toku 2013. godine Sektor Agencije za predstavke i kancelarije okruga imao je u radu ukupno 2.302 predmeta. Od toga su 233 predmeta preneta iz 2011. godine, a 420 predmeta preneto je iz 2012. godine. U 2013. godini primljeno je 1.649 predmeta. Od ukupnog broja predmeta koji su bili procesuirani u izveštajnom periodu, rad je okončan u 959 predmeta.

Analiza podnetih predstavki ukazuje na to da su građani najčešće ukazivali na nepravilnosti u radu organa uprave, pravosuđa kao i na nepravilnosti u postupku privatizacije. Slede zdravstvo, prosveta, javne nabavke, stečaj i urbanizam.

Građani su se putem mikrosajta www.prijavikorupciju.rs najčešće žalili na: zloupotrebu službenog položaja (59), rad sudova (22), zloupotrebu javnih resursa (21), korupciju u oblasti radnih odnosa (15), rad inspekcija (14), sukob interesa (14), korupciju uoblasti zdravstva (13), javne nabavke (13), korupciju u preduzećima u stečaju (8), rad policije (8), neprijavljivanje imovine i prihoda (5), rad katastara (5), finansiranje političkih subjekata (2), privatizaciju (2) i rad tužilaštava (2).

Uzbunjivači

Od ukupno 103 podneta zahteva za dobijanje statusa uzbunjivača, njih 73 je taj status i dobilo.

Od ukupnog broja podnetih zahteva za zaštitu (103) Agenciji u 2013. godini, nije priznat status uzbunjivačima u 26 slučajeva jer je utvrđeno da nije ispunjen neki od predviđenih uslova propisanih Pravilnikom o zaštiti lica koja prijave sumnju na korupciju: nisu državni službenici odnosno lica zaposlena u organima javne vlasti; podnosiocima zahteva je prethodno prestao radni odnos u tim organima, pa u momentu podnošenja zahteva nisu lica koja rade u organu u kojem prijavljuju korupciju; nisu ukazali na slučaj korupcije (najčešće se ukazuje na povredu propisa iz oblasti radnih odnosa); zaposleni u privatnim preduzećima; u isto vreme zahtevaju pružanje zaštite anonimnosti i pružanje zaštite od odmazde što Agencija nije u mogućnosti da pruži shodno odredbama Pravilnika koje ne pružaju pravni osnov za takvo postupanje. U jednom slučaju lice je odustalo od zahteva za zaštitu. U tri slučaja nije doneta odluka zbog toga što nije precizan zahtev, ne sadrži sve potrebne podatke ili drugi formalni nedostaci sprečavaju postupanje ali se u razgovoru sa licima koja su podnela zahtev nedostaci otklanjaju.

Praksa Agencije je pokazala da nijedan zahtev nije odbijen iz razloga što nije u dobroj veri prijavljen slučaj korupcije. Međutim, jednom uzbunjivaču je zbog naknadnog saznanja o nepostojanju dobre vere prilikom prijave korupcije status oduzet.

Izborne kampanje

Izvršena je kontrola izveštaja o troškovima izbornih kampanja iz 2013. godine. U 2013. godini podneto je ukupno 335 zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka. Od toga, zbog nepodnošenja godišnjih finansijskih izveštaja za 2012. godinu 18 zahteva, zbog nepodnošenja izveštaja o troškovima izbornih kampanja za 2013. godinu 10 zahteva i zbog nepodnošenja mišljenja ovlašćenog revizora uz godišnji finansijski izveštaj za 2012. godinu 4 zahteva. Zbog nepodnošenja izveštaja o troškovima izbornih kampanja u 2012.

Političari

Što se političara tiče od ukupno 451 pokrenutog postupka, najviše (64) pokrenuto je protiv narodnih poslanika, zatim protiv dva ministra, 11 pomoćnika ministara, 13 državnih sekretara i četiri savetnika predsednika Srbije.

Na lokalnom nivou, najveći broj postupaka (54) pokrenut je protiv predsednika opština; 51 postupak protiv članova opštinskih veća; 9 gradonačelnika; 8 pomoćnika gradonačelnika; 14 predsednika skupština opština. Takođe, pokrenuto je 45 postupaka protiv direktora privrednih društava, čiji je osnivač Republika, autonomna pokrajina, grad ili opština, 54 postupaka protiv članova upravnih ili nadzornih odbora, kao i protiv 26 sudija.

Izrečene su 304 mere

 • Mera upozorenja – 297;

 • Zbog neprenošenja upravljačkih prava za vreme vršenja javne funkcije u zakonom propisanom roku (član 35) – 21;

 • Zbog neobaveštavanja o učešću u postupcima javnih nabavki u zakonom propisanom roku (član 3) – 6;

 • Zbog neobaveštavanja Agencije u zakonom propisanom roku da je funkcioner stupio na funkciju, odnosno da mu je funkcija prestala (član 43, st. 1 Zakona) – 37;

 • Zbog neblagovremenog podnošenja izveštaja o imovini i prihodima po stupanju na funkciju (član 43, st. 2) – 178;

 • Zbog neblagovremenog podnošenja izveštaja o imovini i prihodima po prestanku funkcije (član 43, st. 4) – 46;

 • Zbog neblagovremenog podnošenja izveštaja o bitnim promenama (član 44, st. 1) – 9;

 • 2 mere javnog objavljivanja odluke o povredi zakona zbog neprenošenja upravljačkih prava za vreme vršenja javne funkcije (član 35);

 • 5 mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa javne funkcije:

 • 3 zbog neprenošenja upravljačkih prava za vreme vršenja javne funkcije ni po izrečenoj meri upozorenja (član 35);

 • 1 odgovornom licu u organu u kome funkcioner vrši javnu funkciju zbog neobaveštavanja Agencije u zakonom propisanom roku da je funkcioner stupio na

 • funkciju, odnosno da mu je funkcija prestala (član 43, st. 1);

 • 1 zbog nepodnošenja izveštaja u zakonom propisanom roku (član 43, st. 2).

  U toku 2013. godine podnetoje Odeljenju za borbu protiv korupcije Republičkog javnog tužilaštva u Beogradu 9 krivičnih prijava zbog postojanja osnova sumnje da funkcioneri nisu prijavili imovinu Agenciji ili su dali lažne podatke o imovini, u nameri da prikriju podatke o imovini (član 72 Zakona o Agenciji) i to protiv: tri narodna poslanika, četiri člana upravnog odbora, direktora visoke poslovne škole, predsednika gradske opštine.

  Od navedenih devet krivičnih prijava: u dva slučaja podignut je optužni predlog; za pet krivičnih prijava naloženo je preduzimanje određenih istražnih radnji; dve krivične prijave se nalaze u fazi odlučivanja od strane Tužilaštva.

  Republičkom javnom tužilaštvu, odnosno drugim državnim organima, podneto je 20 izveštaja zbog postojanja osnova sumnje da su funkcioneri, čija je imovina bila predmet provera, izvršili drugo krivično delo predviđeno Krivičnim zakonikom ili drugim propisima (primanje/davanje mita, zloupotreba službenog položaja, pranje novca, poreska utaja, i slično).

 • Zbog povrede člana 36, odnosno neobaveštavanja Agencije o učešću u postupcima javnih nabavki – 7 postupaka;

 • Zbog povrede odredaba člana 43, stav 1, odnosno zbog neobaveštavanja Agencije u zakonom propisanom roku da je funkcioner stupio na funkciju, odnosno da mu je funkcija prestala – 52 postupka;

 • Zbog povrede odredaba člana 43, stav 2, odnosno neblagovremenog podnošenja izveštaja o imovini i prihodima po stupanju na funkciju – 252 postupka;

 • Zbog povrede člana 43, stav 4, odnosno neblagovremenog podnošenja izveštaja o imovini i prihodima po prestanku funkcije – 89 postupaka;

 • Zbog povrede odredaba člana 44, stav 1, odnosno neblagovremenog podnošenja izveštaja o bitnim promenama – 9 postupaka.

  Izvor: Izveštaj o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2013. godinu i Izveštaj o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i pratećeg Akcionog plana za 2013.


   

  POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST
   

 •